G-LEARNING
G-LEARNING
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 204 lượt xem

HƯỚNG DẪN CÁCH XUẤT ĐỊA CHỈ EMAIL TỪ VĂN BẢN

Aug 22 2017

Mẹo này miêu tả tính năng của VBA –  tính năng này chấp nhận chuỗi văn bản như thông tin được nhập vào, rồi trả về địa chỉ email đầu tiên được tìm thấy trong văn bản. Hình ảnh dưới đây cho thấy tính năng này khi được sử dụng. Công thức trong ô B2 là:

=ExtractEmailAddress(A2)

Nếu địa chỉ email không được tìm thấy, thì tính năng này trả về một chuỗi rỗng. Đồng thời, xin hãy lưu ý rằng nó chỉ xuất địa chỉ email đầu tiên.

Tính năng này không tinh tế cho lắm. Nó chỉ bắt đầu với “ký tự @” mà nó tìm thấy, và kiểm tra các ký tự trước và sau ký tự @.

Function ExtractEmailAddress(s As String) As String
  Dim AtSignLocation As Long
  Dim i As Long
  Dim TempStr As String
  Const CharList As String = "[A-Za-z0-9._-]"
  
  'Get location of the @
  AtSignLocation = InStr(s, "@")
  If AtSignLocation = 0 Then
    ExtractEmailAddress = "" 'not found
  Else
    TempStr = ""
    'Get 1st half of email address
    For i = AtSignLocation - 1 To 1 Step -1
      If Mid(s, i, 1) Like CharList Then
        TempStr = Mid(s, i, 1) & TempStr
      Else
        Exit For
      End If
    Next i
    If TempStr = "" Then Exit Function
    'get 2nd half
    TempStr = TempStr & "@"
    For i = AtSignLocation + 1 To Len(s)
      If Mid(s, i, 1) Like CharList Then
        TempStr = TempStr & Mid(s, i, 1)
      Else
        Exit For
      End If
    Next i
  End If
  'Remove trailing period if it exists
  If Right(TempStr, 1) = "." Then TempStr = _
    Left(TempStr, Len(TempStr) - 1)
  ExtractEmailAddress = TempStr
End Function

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ online của Gitiho.com tại địa chỉ sau: https://blog.gitiho.com/loc-email


Đánh giá bài viết này

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Excel Cơ Bản

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 204 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội