Đoàn Xuân Khoa
Đoàn Xuân Khoa
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 53 lượt xem

Nhờ thẩy hổ trợ chỉ dùm em cách đóng gói chương trình Python thành file

Nhờ thẩy hổ trợ chỉ dùm em cách đóng gói chương trình Python thành file EXE

Trong thư viện có sử dụng dash

code :

import dash
import dash_core_components as dcc    
import dash_html_components as html

app = dash.Dash()

app.layout = html.Div(children =[
    html.H1("Dash Tutorial"),
    dcc.Graph(
        id ="example",
        figure ={
            'data':[
                    {'x':[1, 2, 3, 4, 5],
                        'y':[5, 4, 7, 4, 8],
                        'type':'line',
                        'name':'Trucks'},
                    {'x':[1, 2, 3, 4, 5],
                        'y':[6, 3, 5, 3, 7],
                        'type':'bar',
                        'name':'Ships'}
                ],
            'layout':{
                'title':'Basic Dashboard'
            }
        }
    )
])

if __name__ == '__main__':
        app.run_server()
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 53 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội