Dương Công Nghĩa
Dương Công Nghĩa
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 120 lượt xem

Gửi anh/chịTôi viết thủ tục dưới để hiện 1 sheet đang bị ẩn Checkpass

Gửi anh/chị

Tôi viết thủ tục dưới để hiện 1 sheet đang bị ẩn.  Checkpass, Sheet_Name là biến truyền vào. Nhưng khi run bị lỗi. 

anh/chị xem giùm lỗi này và cách khắc phục  

---------------------------------------------

Sub Sheet_Action(ByVal checkPass As Boolean, ByVal Sheet_Name As String)

Dim ws As Worksheet

Set ws = Sheet_Name

If (checkPass = True) Then

    ws.Visible = True

End If

End Sub
----------------------------------------------


Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 120 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội