Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Ứng dụng VBA vào một số công việc cụ thể trong quản lý nhân sự, kế toán, tài chính, quản lý dự án...
Ứng dụng các chức năng nâng cao của Mảng trong VBA
Ứng dụng các chức năng nâng cao của Function trong VBA
Học cách thiết lập và truy vấn với câu lệnh SQL ngay trên Excel
Mở rộng ra vô vàn kiến thức Excel nâng cao khác với Dictionary VBA

Khoá học này sẽ có:

Video

11h 45m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

7 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

5 Chương . 111 bài giảng . 11h 45m giờ học

1

Phần 1: Ứng dụng SQL trong Excel và VBA

2 bài học thử
2

Phần 2: Ứng dụng Mảng trong VBA và Excel

5 bài học thử
3

Phần 3: Kết hợp Mảng, Function để tạo Function cho SQL trên Excel

1 bài học thử
4

Phần 4: Các Ứng dụng Nâng cao khác bằng việc sử dụng Dictionary trong VBA

1 bài học thử
5

Phần 5: Sử dụng SQL

4 bài học thử

Mô tả khoá học

Trong khóa VBAG01, các bạn đã được làm quen với các kiến thức cơ bản của VBA như Code, Module và ứng dụng vào các công việc tự động hóa quy trình trên Excel hằng ngày. Trong khóa VBAG02 này, Gitiho sẽ giới thiệu tới các bạn các chức năng chuyên sâu của VBA và Excel như kiến thức về Mảng, cách sử dụng truy vấn SQL hay cách sử dụng nhiều công cụ nâng cao khác trong thư viện của Microsoft. Với các kỹ năng này, bạn sẽ trở thành những Chuyên gia Excel thực thụ, với kỹ năng lập trình, tự động hóa và xử lý mọi công việc trên Excel.

Gitiho luôn cam kết hiệu quả với học viên, khóa học online thực hành, áp dụng ngay vào để nâng cao năng suất làm việc. Gitiho cam kết hoàn tiền trong 365 ngày nếu khóa học không hiệu quả.

Giảng viên:

G-LEARNING Giảng viên

Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

G-LEARNING
  • 4.7 điểm đánh giá

  • 502 đánh giá

  • 236,063 học viên

  • 90 khóa học

Đánh giá của học viên

5 điểm đánh giá . 3 lượt đánh giá

Nguyen thi huyen trang

Nguyen thi huyen trang

09:41 12/11/2021

Khóa học hay và bổ ích, giúp cho công việc của mình rất nhiều ạ. Phần array giúp mình có thể làm việc được với dữ liệu và các điều kiện trong nhiều cột. Có thể thay thế một số công thức advanced filter hay sumifs với các điều kiện về thời gian!, nhóm hàng khi sử dụng dictionary
Duc Anh Nguyen

Duc Anh Nguyen

04:39 25/08/2021

Khóa học rất hữu ích.
IT_9

IT_9

12:46 06/08/2021

Khoá học rất hay và ý nghĩa, phục vụ nhiều những vấn đề mở rộng của VBA, Excel để xử lý các bài toán thực tế. Giảng viên Thầy Tuấn Ba rất nhiệt tình và hỗ trợ học viên. Mình xin gửi lời cảm ơn tới khoá học, giảng viên của Gitiho đặc biệt là Thầy Tuấn Ba. Trân trọng!

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

590 thảo luận

Nguyễn Tá Hiến

Nguyễn Tá Hiến 04 Jan 2023

em muôn dùng vòng lăp tim tư G400:G300 xem có số nào =G401 có hay ko có trả vê cot K401 song lai từ G399:G299=G400 trả về K400 song lại G398:G298=G399 tra vê K399 cu như vây ngược lên trên em nhờ thây giup em với ạ

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 05 Jan 2023

Chào bạn bạn sử dụng vòng lặp ngược nhé

for i = n to 1 step -1

   if(dk) then

     …………

   end if

next i

Nguyen Huu Tuan

Nguyen Huu Tuan 28 Dec 2022

Chào thầy,

Thầy kiểm tra lỗi này giúp em với ạ

https://drive.google.com/file/d/1MHy7edTPI3_TDeMUOS6bB0lAvtaOPGj8/view?usp=sharing

Cảm ơn thầy!

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Dec 2022

sai đường dẫn file kìa bạn bạn dubug xem biến kq có dữ liệu không?

Nguyen Huu Tuan

Nguyen Huu Tuan 27 Dec 2022

Chào thầy,

Thầy kiểm tra lỗi bên dưới giúp em bài 50, 51 đang gặp ở lỗi này ạ

https://drive.google.com/file/d/1eKi9eR4xOi5ZiywHZuWXybNUT0tCFpbU/view?usp=sharing

cảm ơn thầy!

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Dec 2022

Bạn thiếu dòng này nhé

Sub GetData51()
   Dim Cnn As Object, lrs As Object, SQLQuery As String, dc As Long, icol As Long
   Dim Arr As Variant
   dc = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row
       If dc >= 2 Then Sheet1.Range("A2:ADO" & dc).ClearContents
      Set Cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
      Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
       Cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=0"";"
       Cnn.Open
       SQLQuery = Sheet1.Range("B1").Value
       lrs.Open SQLQuery, Cnn

       ' xuất dữ liệu ra Arr bạn nhé.
       Arr = lrs.GetRows
   Dim Row As Long, Col As Long, I As Long, J As Long, Kq As Variant
       Row = UBound(Arr, 2)
       Col = UBound(Arr, 1)
       For I = 0 To Row
           For J = 0 To Col
               Kq(I, J) = Arr(J, I)
           Next J
       Next I
       Sheet1.Range("A3").Resize(UBound(Kq, 1), UBound(Arr, 2)).Value = Kq
       lrs.Close: Cnn.Close
End Sub
 

{"id":100203,"crm_contact_id":12985,"name":"Nguyen Huu Tuan","email":"tuannguyen.a2c@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"228775fde186fc49ecd3a080921a4cce","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-08-30T13:24:07.000000Z","updated_at":"2022-08-20T12:45:09.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1624010908.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n H\u1eefu Tu\u1ea5n","address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":11616,"google_id":"114390197660899915794","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1624010908.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/100203-nguyen-huu-tuan","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyen Huu Tuan 28 Dec 2022

Vẫn đang còn lỗi, thầy kiểm tra giúp e với ạ

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2023-02-05T02:34:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":1011488,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1960,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":"","avgCompleted":26.17}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":13,"name":"ContentManager","display_name":"Qu\u1ea3n l\u00fd n\u1ed9i dung","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-12-21T08:27:44.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":13,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Dec 2022

Sub GetData51()
   Dim Cnn As Object, lrs As Object, SQLQuery As String, dc As Long, icol As Long
   Dim Arr As Variant
   dc = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row
       If dc >= 2 Then Sheet1.Range("A2:ADO" & dc).ClearContents
       Set Cnn = CreateObject("ADODB.connection")          'Ket noi Late Binding
       Set lrs = CreateObject("ADODB.recordset")
       Cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=0"";"
       Cnn.Open
       SQLQuery = Sheet1.Range("B1").Value
       lrs.Open SQLQuery, Cnn
   Dim Row As Long, Col As Long, I As Long, J As Long, Kq As Variant

       ' trả ra kết quả
       Arr = lrs.GetRows
       Row = UBound(Arr, 2)
       Col = UBound(Arr, 1)

      ' định dạng lại mảng kết quả
       ReDim Kq(Row, Col)
       For I = 0 To Row
           For J = 0 To Col
               Kq(I, J) = Arr(J, I)
           Next J
       Next I
       
       Sheet1.Range("A3").Resize(UBound(Kq, 1), UBound(Arr, 2)).Value = Kq
       lrs.Close: Cnn.Close
End Sub
 

{"id":100203,"crm_contact_id":12985,"name":"Nguyen Huu Tuan","email":"tuannguyen.a2c@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"228775fde186fc49ecd3a080921a4cce","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-08-30T13:24:07.000000Z","updated_at":"2022-08-20T12:45:09.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1624010908.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n H\u1eefu Tu\u1ea5n","address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":11616,"google_id":"114390197660899915794","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1624010908.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/100203-nguyen-huu-tuan","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyen Huu Tuan 28 Dec 2022

be nice!

Cảm ơn thầy

Nguyen Huu Tuan

Nguyen Huu Tuan 01 Dec 2022

Chào thầy,

làm như thầy e không thấy có lỗi gì ạ. Tuy nhiên em để vùng điều kiện là * để trả ra tất cả data thì lỗi như bên dưới, thầy xem có cách nào hay chỉ e với ạ

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 01 Dec 2022

Bạn gửi file lên nhé

{"id":100203,"crm_contact_id":12985,"name":"Nguyen Huu Tuan","email":"tuannguyen.a2c@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"228775fde186fc49ecd3a080921a4cce","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-08-30T13:24:07.000000Z","updated_at":"2022-08-20T12:45:09.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1624010908.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n H\u1eefu Tu\u1ea5n","address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":11616,"google_id":"114390197660899915794","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1624010908.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/100203-nguyen-huu-tuan","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyen Huu Tuan 05 Dec 2022

Sub InputRangetoArr2b()
   Dim arr As Variant, lastrow As Long, kq(), i As Long, j As Long, k As Long, lastRow1 As Long, lastrow2 As Long
   lastRow1 = dc(Sheet3, "A")
   lastrow2 = dc(Sheet1, "E")
   'kiem tra mang isArray
   If IsArray(lastRow1) Then
           MsgBox "dong cuoi la mang"
   Else
           MsgBox "dong cuoi khong phai la mang"
   End If
   
   If IsArray(arr) Then
           MsgBox "arr la mang"
   Else
           MsgBox "arr khong phai la mang"
   End If
   
   If (lastrow2 > 1) Then Sheet1.Range("E2:E" & lastrow2).ClearContents
   'kiem tra vung dieu kien blank thi thoat
   If Len(Sheet1.Range("D1").Value) = 0 Then Exit Sub
   
   'lay gia tri vao mang
   arr = Sheet3.Range("A1:B" & lastRow1).Value
   'thay doi kich thuoc mang bang Redim
   ReDim kq(LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1), LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2))
   For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
   'Dua dieu kien range vao mang arr de so sanh cho ra kq gan dung theo dieu kien
   'Like khong phan biet number or text
         For j = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2)
               If (arr(i, j) Like "*" & Sheet1.Range("D1").Value & "*") Then
                   k = k + 1
                   kq(k, 1) = arr(i, 2)
               End If
           Next j
   Next i
   If k > 0 Then
       Sheet1.Range("E1").Resize(k, 1).Value = kq
   Else
       Sheet1.Range("E1").Value = "not found data"
   End If
   'giai phong mang
   Erase arr: Erase kq
End Sub

{"id":100203,"crm_contact_id":12985,"name":"Nguyen Huu Tuan","email":"tuannguyen.a2c@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"228775fde186fc49ecd3a080921a4cce","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-08-30T13:24:07.000000Z","updated_at":"2022-08-20T12:45:09.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1624010908.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n H\u1eefu Tu\u1ea5n","address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":11616,"google_id":"114390197660899915794","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1624010908.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/100203-nguyen-huu-tuan","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyen Huu Tuan 05 Dec 2022

Source code như trên ạ, điều kiện e chọn là * (với mong muốn xồ ra hết data) ạ

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2023-02-05T02:34:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":1011488,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1960,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":"","avgCompleted":26.17}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":13,"name":"ContentManager","display_name":"Qu\u1ea3n l\u00fd n\u1ed9i dung","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-12-21T08:27:44.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":13,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Chuyên gia] 05 Dec 2022

Chào Huu Tuan bạn cần gửi thêm file lên mới check được bạn nhé.

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn 04 Dec 2022

Mình đã học nhiều khóa trên Gitiho, các khóa trước rất rõ ràng dễ hiểu, chỉ riêng khóa VBA02 này mình có ý kiến như sau:

  1. Thầy nên chuẩn bị trước giáo trình và nội dung code, tránh tình trạng viết code xong chạy thử bị lỗi thì xóa viết lại, một hai lần thì ko sao nhưng quá nhiều lần thì người theo dõi sẽ bị mất tập trung
  2. Khi minh họa trên excel thì thầy nên tô vàng các vị trí của ví dụ, tránh tình trạng kéo con trỏ chuột liên tục lúc thế này lúc thế khác, rất khó để theo dõi

Mình học đến bài này là một trong những bài cơ bảng nhất của Mảng mà cũng ko hiểu thầy giảng gì, phải search tìm thêm tài liệu từ nguồn khác để tham khảo

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 04 Dec 2022

Chào Anh Tuấn Bạn đang không hiểu về phần nào trong khóa học nhỉ? có thể phân tích rõ hơn giúp gitiho không? phần VBAG02 đến cuối cùng sẽ tạo ra các function và chỉ việc gọi function đó truyền tham số sẽ ra kết quả là cái cuối cùng được hướng đến.

Nguyen Huu Tuan

Nguyen Huu Tuan 23 Nov 2022

Hi thầy,

Thầy giải thích giúp em nội dung code hình ảnh bên dưới với ạ?

Kết quả trả ra sao nằm ở E1, E2 mà không phải vì trí tương ứng với data (trong mảng) ạ?

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Nov 2022

Chào bạn do phần cuối kia là sheet1,range("E1").resize… chính là vị trí xuất

Nguyen Huu Tuan

Nguyen Huu Tuan 23 Nov 2022

Hi thầy,

Thầy có thể giải thích đoạn code được không ạ? e chưa hiểu cách đoạn code chạy bên trong ạ

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 24 Nov 2022

Chào bạn phần này đơn giản là tạo ra một code mảng kq bằng kích thước của mảng arr sau đó duyệt vòng lặp và lấy ra mảng kq theo điều kiện

Nguyen Huu Tuan

Nguyen Huu Tuan 23 Nov 2022

Hi Thầy,

cho em hỏi đang lỗi ở đâu ạ?

Nguyen Huu Tuan

Nguyen Huu Tuan 23 Nov 2022

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2023-02-05T02:34:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":1011488,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1960,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":"","avgCompleted":26.17}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":13,"name":"ContentManager","display_name":"Qu\u1ea3n l\u00fd n\u1ed9i dung","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-12-21T08:27:44.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":13,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Chuyên gia] 24 Nov 2022

Bạn không có mảng kq có kích thước nhé

phần redim arr bạn phải thay arr bằng kq nhé.

Nguyen Huu Tuan

Nguyen Huu Tuan 18 Nov 2022

Thầy ơi, cho em xin tài liệu file doc. đang giảng được không ạ?

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 18 Nov 2022

Chào bạn bạn tải ở 1 Tài liệu đính kèm nhé.

NGUYEN T T HUONG

NGUYEN T T HUONG 14 Sep 2022

Chào thầy ạ, thầy giúp em xử lý lỗi này được không, câu lệnh viết đúng như trong file bài giảng nhưng khi chạy thì báo lỗi như vậy ạ

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 15 Sep 2022

Bạn gửi đoạn code giúp gitiho nhé.

{"id":226220,"crm_contact_id":392669,"name":"NGUYEN T T HUONG","email":"ngthuyhuong011@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"8e65ac61e44d5109f4c089230fe02cf2","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-05-30T14:31:01.000000Z","updated_at":"2022-11-01T11:24:36.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":84496,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_226\/nguyen-huong.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/226220-nguyen-t-t-huong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

NGUYEN T T HUONG 15 Sep 2022

Dạ đây ạ:

Sub LoadDL()
   Dim cnn As Object, lrs As Object, sqlquery As String, dc As Long
   dc = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row
   If dc >= 2 Then Sheet1.Range("A2:AD" & dc).ClearContents
       Set cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
       Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
       cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES"";"
       cnn.Open
       sqlquery = "select*from [Customers$] where [Last Name] = 'Lee'"
       lrs.Open sqlquery, cnn
           For iCols = 0 To lrs.Fields.Count - 1
           Sheet1.Cells(2, iCols + 1).Value = lrs.Fields(iCols).Name
           Next
   Sheet1.Range("A3").CopyFromRecordset lrs
   lrs.Close
   cnn.Close
End Sub

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2023-02-05T02:34:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":1011488,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1960,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":"","avgCompleted":26.17}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":13,"name":"ContentManager","display_name":"Qu\u1ea3n l\u00fd n\u1ed9i dung","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-12-21T08:27:44.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":13,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Chuyên gia] 15 Sep 2022

Mình kiểm tra thì code của bạn hoạt động bình thường nha, có thể máy của bạn thiếu đi những dll trong bộ cài excel bạn nhé.

Nguyên Hồng

Nguyên Hồng 12 Sep 2022

Thầy ơi, giúp em xử lí mảng dữ liệu này với ạ, em đang làm mọi cách nhưng không ra, em post link drive cho mn nhé : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZRC11qhseH4Aeu4EWSTRoUMGnCpg_pi4/edit#gid=2075544467
Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 13 Sep 2022

Bạn đang định tính toán gì nhỉ?
 

{"id":143221,"crm_contact_id":210444,"name":"Nguy\u00ean H\u1ed3ng","email":"thaigiabao1910@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"c748f1ab079d204669188f95f09bfb4f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-05T11:14:07.000000Z","updated_at":"2022-12-06T03:21:22.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1662972135.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0942762077","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":42755,"google_id":"103772370767530333147","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1662972135.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/143221-nguyen-hong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyên Hồng 13 Sep 2022

khi mà số lượng máy tăng lên và range ngày quan sát thay đổi, em muốn tính số sản phẩm của từng máy theo số ngày mình nhập vào ấy ạ. Thầy Quân cũng gợi ý cho em cách làm sumif rất hiệu quả nhưng mà khi số lượng máy tăng lên đến hàng trăm thì làm rất cực khi cứ phải chọn lại sumrange, nên em k biết là mình có thể dùng VBA để tính toán theo dạng mảng k ạ?
{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2023-02-05T02:34:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":1011488,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1960,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":"","avgCompleted":26.17}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":13,"name":"ContentManager","display_name":"Qu\u1ea3n l\u00fd n\u1ed9i dung","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-12-21T08:27:44.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":13,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Chuyên gia] 13 Sep 2022

bạn dùng sql sẽ nhanh hơn bạn nhé.

Select tenco, sum(cotcantinh) where dieukien = ??  group by tencot

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2023-02-05T02:34:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":1011488,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1960,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":"","avgCompleted":26.17}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":13,"name":"ContentManager","display_name":"Qu\u1ea3n l\u00fd n\u1ed9i dung","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-12-21T08:27:44.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":13,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Chuyên gia] 13 Sep 2022

hoặc dùng mảng bạn cho vào vòng lặp và xem chương 4 nhé.

Lâm Hoàng Phước

Lâm Hoàng Phước 27 Aug 2022

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 29 Aug 2022

Chào bạn không bạn nhé

Mai Minh Đông

Mai Minh Đông 20 Aug 2022

chào Team Gitiho,

cho tôi hỏi

nếu tôi load dữ liệu từ 2 file có 2 đường dẫn khác nhau vào 2 sheet  trong cùng 1 workboook vậy thì câu query phải viết như thế nào ạ?

1)viết tách thành 2 sub rồi call lại

2) có cách viết khác tối ưu hơn ạ(nếu có xin hướng dẫn ạ)

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Aug 2022

Chào bạn phần này bạn sẽ tạo thành 1 function chung để lấy dữ liệu sau này chỉ cần thay địa chỉ và câu truy vấn là xong.

Arr = querysql(duongdan, sql)

Arr1= querysql(duongdan1, sql1)

Dạng thế này

{"id":89426,"crm_contact_id":28602,"name":"Mai Minh \u0110\u00f4ng","email":"dongtataydoc160691@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-04-24 16:11:07","confirmation_code":"a59ab9c0898ed70948390985c8ca8261","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-04-20T17:46:57.000000Z","updated_at":"2021-12-11T02:43:48.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Mai Minh \u0110\u00f4ng","address":"Ph\u00e1i nh\u01a1n-tam hi\u1ec7p-n\u00fai th\u00e0nh-qu\u1ea3ng nam","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0343170406","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":85471,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_89\/mai-dong.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/89426-mai-minh-dong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Mai Minh Đông 23 Aug 2022

chào Team Gitiho, Tôi đã thực hiện như hướng dẫn ,tuy nhiên kết quả tra ra trên sheets lại ko dc ạ, Team có thể hỗ trợ cú pháp cụ thể hơn dc ko ạ
{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2023-02-05T02:34:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":1011488,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1960,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":"","avgCompleted":26.17}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":13,"name":"ContentManager","display_name":"Qu\u1ea3n l\u00fd n\u1ed9i dung","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-12-21T08:27:44.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":13,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba [Chuyên gia] 23 Aug 2022

Bạn đẩy file hoặc ví dụ tương tự nhé

Nguyen Huu Tuan

Nguyen Huu Tuan 20 Aug 2022

Hi Thấy Giáo Ba,

Thầy hướng dẫn cài đặt gợi ý như này với ạ

 

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Aug 2022

Bạn ấn hai phím một lúc là ctrl+space(phím cách)

Nguyen Huu Tuan

Nguyen Huu Tuan 20 Aug 2022

Help me

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Aug 2022

Bạn vào lại bạn nhé

https://www.connectionstrings.com/

 

VBAG02 - Ứng dụng Mảng, SQL và các Công cụ Nâng cao khác trong Excel và VBA
5

(3 đánh giá)

385 học viên
499,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/