Hướng dẫn cách dùng các toán tử logic AND, OR, NOT trong VBA

Nội dung được viết bởi G-LEARNING

Toán tử logic

Giả sử bạn muốn kiểm tra đơn đặt hàng của khách hàng. Trước tiên, bạn muốn kiểm tra xem sản phẩm được đặt hàng có tồn tại hay không. Nếu có, bạn muốn kiểm tra số lượng của chúng đang hiện có đủ hay không. Các toán tử logic có ích trong những trường hợp như vậy. Nói cách khác, các toán tử logic được sử dụng để đánh giá nhiều hơn một điều kiện. 
 

STTToán tửMô tảVí dụĐầu ra
1ANDAND: Được sử dụng để kết hợp nhiều hơn một điều kiện. Nếu tất cả các điều điều kiện đều đúng, AND đánh giá là true. Nếu bất kì điều kiện nào sai, AND đánh giá là falseIf true = true AND false = true THENfalse
2OROR: Được sử dụng để kết hợp nhiều hơn một điều kiện. Nếu có bất kì điều kiện nào được đánh giá là đúng, OR trả về giá trị true. Nếu tất cả chúng đều sai, OR trả về giá trị falseIf true = true OR true = false THENtrue
3NOTNOT: Hoạt động như một hàm nghịch đảo. Nếu điều kiện đúng, nó sẽ trả về giá trị false, và nếu điều kiện sai, thì nó sẽ trả về giá trị true.If NOT (true) Thenfalse

Ví dụ minh họa

Để đơn giản, chúng ta sẽ so sánh các số được mã hóa cứng.

Thêm các nút ActiveX vào trang tính từ “Insert option.”

Thiết lập các thuộc tính như hình dưới đây:

Hướng dẫn cách dùng các toán tử logic AND, OR, NOT trong VBA

Bảng sau đây cho thấy các giá trị mà bạn cần thay đổi cũng như các giá trị mà bạn cần cập nhật:
 

S/NControlPropertyValue
1CommandButton1NamebtnAND
  CaptionAND Operator (0 = 0)
2CommandButton2NamebtnOR
  CaptionOR Operator (1 = 1) Or (5 = 0)
3CommandButton3NamebtnNOT
  CaptionNOT Operator Not (0 = )

Thêm đoạn code sau vào btnAND_Click

Hướng dẫn cách dùng các toán tử logic AND, OR, NOT trong VBA

Trong đó:

  • If (1 = 1) And (0 = 0) Then“: câu lệnh If sử dụng toán tử logic AND để kết hợp hai điều kiện là (1 = 1) và (0 = 0). Nếu cả hai điều kiện đều đúng, đoạn code ở trên từ khóa “Else” sẽ được thực thi. Nếu cả hai điều kiện không đúng, đoạn code ở dưới từ khóa “Else” sẽ được thực thi. 

Thêm đoạn code sau vào btnOR_Click :

Hướng dẫn cách dùng các toán tử logic AND, OR, NOT trong VBA

Trong đó:

  • If (1 = 1) Or (5 = 0) Then“: câu lệnh If sử dụng toán tử logic OR để kết hợp hai điều kiện (1 = 1) và (5 = 0). Nếu có bất kì điều kiện nào đúng, đoạn code ở trên từ khóa “Else” sẽ được thực hiện. Nếu cả hai điều kiện đều sai, đoạn code nằm dưới từ khóa “Else” sẽ được thực thi.

Thêm đoạn code sau vào btnNOT_Click:

Hướng dẫn cách dùng các toán tử logic AND, OR, NOT trong VBA

Trong đó:

  • If Not (0 = 0) Then“: Câu lệnh IF sử dụng toán tử logic NOT để phủ định kết quả của điều kiện. Nếu điều kiện là đúng, đoạn code ở dưới từ khóa “Else” sẽ được thực thi. Nếu điều kiện là sai, đoạn code ở trên từ khóa “Else” sẽ được thực thi. 

Cám ơn các bạn đã đọc bài. Nếu muốn học VBA nâng cao, hãy tham gia ngay các khóa học sau của Gitiho:

Có rất nhiều ưu đãi đang dành cho bạn khi đăng ký khóa học này.
 

5/5 - (2 bình chọn)

5/5 - (2 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông