Cách đếm số lượng tệp files trong thư mục và thư mục con với VBA

G-LEARNING07/04/2023

Đếm số lượng tệp files trong thư mục và thư mục con với VBA

Bước 1:

Copy code VBA sau đây vào 1 Module mới trong VBA:

 Function fCount(strPath)
 Dim fCnt As Integer
 fCnt = ShowFolderList(strPath)
 fCount = fCnt
 End Function
  
 Sub CntFiles()
 Dim strPath As String
 strPath = "A:\Asif\Answers\abc"
 ShowFolderList (strPath)
 End Sub
  
 Function ShowFolderList(Path)
 Dim fso, folder, subFlds, fld
 Dim tFiles As Integer
  
 tFiles = ShowFilesList(Path)
  
 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Set folder = fso.GetFolder(Path)
 Set subFlds = folder.SubFolders
  
 For Each fld In subFlds
 If fld.Name = "Entered" Then
 GoTo SkipFld:
 Else
 Path = fld.Path
 tFiles = tFiles + ShowFilesList(Path)
 End If
 SkipFld:
 Next
  
 'MsgBox tFiles & " files"
 ShowFolderList = tFiles
 End Function
  
 Function ShowFilesList(folderspec)
 Dim fso, f, f1, fc, s
 Dim Cnt As Integer
  
 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
 Set f = fso.GetFolder(folderspec)
 Set fc = f.Files
  
 ShowFilesList = fc.Count
 End Function

view raw getFilesCount.bas hosted with ❤ by GitHub

View the code on Gist.

Cách sử dụng:

trong 1 ô trên Excel: sử dụng công thức

A1 = fCount(“<đường dẫn đến thư mục cần đếm files”)

Xem ngay: Tài hiệu hướng dẫn sử dụng excel 2007 toàn tập

Đếm số lượng tệp files của 1 kiểu file bất kì trong thư mục

Bước 1: Copy code này vào trong 1 Module

 Function CountFilesInFolder(strDir As String, Optional strType As String)
 Dim file As Variant, i As Integer
 If Left(strDir, 1) <> "\" Then strDir = strDir & "\"
 file = Dir(strDir & strType)
 While (file <> "")
 i = i + 1
 file = Dir
 Wend
 CountFilesInFolder = i
 End Function

view raw CountFilesInFolder.bas hosted with ❤ by GitHub

View the code on Gist.

Bước 2: Cách sử dụng trên Excel: xem hình vẽ. Lưu ý, Function chỉ đếm, thống kê số lượng file trong 1 thư mục, không đếm trong cả các thư mục con

 

đếm số lượng file trong một thư mục

đếm số lượng file trong một thư mục

 

Khóa học liên quan

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông