SQL FOR VBA WITH SQL_SELECT... RIGHT JOIN

Xem tài liệu đính kèm VBA for SQL references hoặc VBA for connection with SQL

SELECT SYNTAX

SELECT [tên cột] (nhiều cột)
FROM [tên bảng tính 1] 
RIGHT JOIN [tên bảng tính 2]
ON [tên bảng tính 1].[tên cột] = [tên bảng tính 2].[tên cột]

Ở đây sẽ lấy toàn bộ dữ liệu bảng tính 2 và một phần chung của bảng tính 1. Kết quả sẽ trả về 0 nếu bảng tính 1 không có dữ liệu chung với Bảng tính 2

SQL FOR VBA WITH SQL_SELECT... RIGHT JOIN

Bước 1: Đặt tên cho các bảng tính trong từng sheets phía dưới và tên các trường dữ liệu

SQL FOR VBA WITH SQL_SELECT... RIGHT JOIN

Bước 2: Viết câu lệnh SQL theo cú pháp Select… Right Join

SELECT   [Orders].[Order ID], [Orders].[Customer Id],[Orders].[Order Date],[Customers].[Last Name], [Customers].[First Name],[Orders].[Shipping Fee]
 FROM ([Orders] RIGHT JOIN [Customers] 

ON [Orders].[Customer ID] = [Customers].[ID])

TỪ KHÓA SELECT: CHỌN CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU [Order ID], [Customer Id], [Order Date], [Shipping Fee] trong bảng [ORDERS] và các trường [Last Name], [First Name] trong bảng [CUSTOMERS]

TỪ KHÓA FROM: LẤY THÔNG TIN TỪ BẢNG [ORDERS] (BẢNG 1)

TỪ KHÓA RIGHT JOIN: KẾT HỢP LẤY THÔNG TIN TỪ BẢNG [CUSTOMERS] (BẢNG 2)

TỪ KHÓA ON: BẢNG 1 VÀ BẢNG 2 CÓ CHUNG TRƯỜNG [Customer ID]

Bước 3: Thực hiện câu lệnh SQL để hiện thông tin về Mã khách hàng, Ngày đặt hàng và phí vận chuyển (trong bảng [Orders]), lấy Tên gọi và đệm trong bảng [Customers]) Ở đây bảng [Orders] và [Customers] sẽ là kết nối Right Join nghĩa là một số thông tin không có trong bảng [Orders] sẽ trả về 0, còn bảng [Customers] vẫn lấy hết thông tin. Sau đây là kết quả

SQL FOR VBA WITH SQL_SELECT... RIGHT JOIN

GHI CHÚ: BẠN CŨNG CÓ THỂ KẾT HỢP CÁC BẢNG TÍNH VỚI NHIỀU CÂU LỆNH RIGHT JOIN, HOẶC VỚI CÁC CÂU LỆNH LEFT JOIN HAY INNER JOIN

Khóa học liên quan

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông