SQL FOR VBA WITH SQL_SELECT... RIGHT JOIN

Xem tài liệu đính kèm VBA for SQL references hoặc VBA for connection with SQL

SELECT SYNTAX

SELECT [tên cột] (nhiều cột)
FROM [tên bảng tính 1] 
RIGHT JOIN [tên bảng tính 2]
ON [tên bảng tính 1].[tên cột] = [tên bảng tính 2].[tên cột]

Ở đây sẽ lấy toàn bộ dữ liệu bảng tính 2 và một phần chung của bảng tính 1. Kết quả sẽ trả về 0 nếu bảng tính 1 không có dữ liệu chung với Bảng tính 2

Bước 1: Đặt tên cho các bảng tính trong từng sheets phía dưới và tên các trường dữ liệu

Bước 2: Viết câu lệnh SQL theo cú pháp Select… Right Join

SELECT   [Orders].[Order ID], [Orders].[Customer Id],[Orders].[Order Date],[Customers].[Last Name], [Customers].[First Name],[Orders].[Shipping Fee]
 FROM ([Orders] RIGHT JOIN [Customers] 

ON [Orders].[Customer ID] = [Customers].[ID])

TỪ KHÓA SELECT: CHỌN CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU [Order ID], [Customer Id], [Order Date], [Shipping Fee] trong bảng [ORDERS] và các trường [Last Name], [First Name] trong bảng [CUSTOMERS]

TỪ KHÓA FROM: LẤY THÔNG TIN TỪ BẢNG [ORDERS] (BẢNG 1)

TỪ KHÓA RIGHT JOIN: KẾT HỢP LẤY THÔNG TIN TỪ BẢNG [CUSTOMERS] (BẢNG 2)

TỪ KHÓA ON: BẢNG 1 VÀ BẢNG 2 CÓ CHUNG TRƯỜNG [Customer ID]

Bước 3: Thực hiện câu lệnh SQL để hiện thông tin về Mã khách hàng, Ngày đặt hàng và phí vận chuyển (trong bảng [Orders]), lấy Tên gọi và đệm trong bảng [Customers]) Ở đây bảng [Orders] và [Customers] sẽ là kết nối Right Join nghĩa là một số thông tin không có trong bảng [Orders] sẽ trả về 0, còn bảng [Customers] vẫn lấy hết thông tin. Sau đây là kết quả

GHI CHÚ: BẠN CŨNG CÓ THỂ KẾT HỢP CÁC BẢNG TÍNH VỚI NHIỀU CÂU LỆNH RIGHT JOIN, HOẶC VỚI CÁC CÂU LỆNH LEFT JOIN HAY INNER JOIN

Top khóa học cùng chủ đề bài viết được học viên lựa chọn nhiều

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông