Tìm hiểu SQL cho VBA với mệnh đề SQL_SELECT...WHERE

Xem tài liệu đính kèm VBA for SQL references hoặc VBA for connection with SQL

SELECT [tên cột] (nhiều cột)
FROM [tên bảng tính 1] 
WHERE điều kiện

Ở đây sẽ hiện ra kết quả các trường dữ liệu với một điều kiện nào đó

Các điều kiện được sử dụng với các toán tử như sau 

Toán tử

Mô tả

SQL_Query

Giải thích

Ảnh Minh Họa
=Toán tử: bằngSELECT  *   FROM [Customers] WHERE [ID] = 15Chọn tất cả các cột mà có Mã Khách Hàng = 15 trong bảng [Customers]
>Toán tử: lớn hơnSELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG] FROM [HangHoa] WHERE [SO_LUONG]>100Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, và số lượng với điều kiện là số lượng>100 trong bảng [HangHoa]
<Toán tử: nhỏ hơnSELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG], [HangHoa].[SO_TIEN] FROM [HangHoa] WHERE [SO_TIEN]<300000 AND [SO_TIEN]>0Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, Số lượng, và số tiền với điều kiện là số tiền lớn hơn 0 đồng và nhỏ hơn 300.000đ trong bảng [HangHoa]
>=Toán tử: Lớn hơn hoặc bằngSELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG], [HangHoa].[SO_TIEN] FROM [HangHoa] WHERE [SO_LUONG]>=500Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, Số lượng, và số tiền với điều kiện là số lượng lớn hơn hoặc bằng 500 trong bảng [HangHoa]
<=Toán tử: Nhỏ hơn hoặc bằngSELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG], [HangHoa].[SO_TIEN] FROM [HangHoa] WHERE [SO_LUONG]<=60 AND [SO_TIEN] >=2600000Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, Số lượng, và số tiền với điều kiện là số lượng nhỏ hơn hoặc bằng 60 và số tiền phải lớn hơn hoặc băng 2.600.000đ trong bảng [HangHoa]
<>Toán tử: Không bằng, tương đương toán tử !=SELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG], [HangHoa].[SO_TIEN] FROM [HangHoa] WHERE [MA_HH] <> 'VT0005' AND  [MA_HH] <> 'VT0001' AND  [MA_HH] <> 'VT0010'Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, Số lượng, và số tiền với điều kiện là Không có Mã Hàng VT0005, VT0001 và VT0010 trong bảng [HangHoa]
BETWEENToán tử: Nằm giữa 1 vùng nào đóSELECT Orders.[Order ID], Orders.[Ship Name], Orders.[Order Date] FROM Orders WHERE  month(Orders.[Order Date]) between 1 and 3Chọn cột Mã Đơn hàng, Tên tàu, Ngày đặt hàng với điều kiện Tháng đặt hàng nằm trong tháng 1 và tháng 3 (Quý 1) từ bảng [Orders]
LIKEToán tử: dùng trong dữ liệu kiểu chuỗiSELECT [Customers_2].[ID],   [Customers_2].[Company], [Customers_2].[Last Name], [Customers_2].[First Name] FROM [Customers_2] WHERE  [First Name]  LIKE 'Nam'Chọn cột Mã Khách hàng, Công ty, Tên Đệm và Tên gọi của những người có tên gọi là Nam trong bảng [Customers_2]
INToán tử: dùng trong các điều kiện nhất định (Tương đương với toán tử "and" nhưng xử lý dữ liệu kiểu chuỗiSELECT [Customers_2].[ID],  [Customers_2].[Company], [Customers_2].[Last Name], [Customers_2].[First Name] FROM [Customers_2] WHERE  [First Name]  IN ( 'Nam', 'Quỳnh')Chọn cột Mã Khách hàng, Công ty, Tên Đệm và Tên gọi của những người có tên gọi là Nam và Quỳnh trong bảng [Customers_2]

 

 

Top khóa học VBA được học viên đánh giá cao

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông