VBA FOR SQL WITH SQL_SELECT

Nguyen thi huyen trang
Nguyen thi huyen trang
May 14 2022

Xem tài liệu đính kèm VBA for SQL references hoặc VBA for connection with SQL

SELECT Syntax

SELECT cột 1, cột 2, 
FROM tên bảng tính;
HOẶC
SELECT * FROM tên bảng tính;

Ở đây cột 1, cột 2,... là tên các trường (tiêu đề) của dữ liệu bảng tính. Phần này sẽ lầy dữ liệu theo các trường dữ liệu tùy chọn bởi người sử dụng. Dấu "*" là lấy tất cả các trường dữ liệu trong bảng tính

HIỆN THÔNG TIN MỘT VÀI TRƯỜNG DỮ LIỆU TÙY CHỌN

Bước 1: Đặt tên cho các bảng tính trong từng sheets phía dưới và tên các trường dữ liệu

Bước 2: Viết câu lệnh SQL theo cú pháp Select

SELECT [Customer ID], [Order Date], [Shipped Date], [Ship Name] from [Orders]

TỪ KHÓA SELECT: CHỌN CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU [Customer ID], [Order Date], [Shipped Date], [Ship Name] từ bảng [Orders]

Bước 3: Thực hiện câu lệnh SQL để hiện thông tin về Mã Khách hàng, Ngày đặt hàng, Ngày xuất hàng, Tên tàu từ bảng [Orders]. Kết quả như sau:

 

HIỆN THÔNG TIN TẤT CẢ DỮ LIỆU TRONG BẢNG

SELECT * from [Orders]

 

 

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

Bài viết liên quan

Hướng dẫn về đối tượng Range trong VBA cơ bản

Hướng dẫn về đối tượng Range trong VBA cơ bản

Hướng dẫn cách dùng các toán tử logic AND, OR, NOT trong VBA

Hướng dẫn cách dùng các toán tử logic AND, OR, NOT trong VBA

Hướng dẫn cách gọi Sub trong VBA qua các ví dụ

Hướng dẫn cách gọi Sub trong VBA qua các ví dụ

Hướng dẫn cách viết các toán tử so sánh trong VBA

Hướng dẫn cách viết các toán tử so sánh trong VBA

Tìm kiếm bằng trình duyệt Google thật dễ dàng với VBA

Tìm kiếm bằng trình duyệt Google thật dễ dàng với VBA

Tìm kiếm bằng trình duyệt Google thật dễ dàng với VBA

Tìm kiếm bằng trình duyệt Google thật dễ dàng với VBA

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội