Nguyen thi huyen trang
Nguyen thi huyen trang PRO
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 57 lượt xem

VBA FOR SQL WITH SQL_SELECT DISTINCT

May 14 2022

Xem tài liệu đính kèm VBA for SQL references hoặc VBA for connection with SQL

SELECT DISTINCT SYNTAX

SELECT DISTINCT cột 1, cột 2, 
FROM tên bảng tính;

Ở đây cột 1, cột 2,... là tên các trường (tiêu đề) của dữ liệu bảng tính. Phần này sẽ lấy ra tên duy nhất trong các cột dữ liệu

HIỆN THÔNG TIN ID VÀ TÊN TÀU CỦA TỪNG KHÁCH HÀNG TRONG BẢNG [ORDERS]

SELECT DISTINCT [Customer ID], [Ship Name] from [Orders] (1)
SELECT DISTINCT [Customer ID] from [Orders] (2)

TỪ KHÓA SELECT DISTINCT: CHỌN RA CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU DUY NHẤT (TƯƠNG ĐƯƠNG CÂU LỆNH REMOVE DUPLICATION)

Câu lệnh 1: Hiện thông tin Mã khách hàng và Tên tàu trong bảng Orders

Câu lệnh 2: Hiện  thông tin duy nhất của Mã khách hàng

Ta so sánh 2 kết quả trên. Câu lệnh (1) lấy ra 2 trường kết quả cột bên trái, Câu lệnh (2) lấy ra 1 trường ID kết quả cột bên phải. Cùng 1 khách hàng ID = 3 có 2 tàu tên là abc và Thomas Axen. Nhưng nếu chỉ lấy ra 1 trường ID sẽ chỉ cho ra 1 kết quả duy nhất là ID = 3 (câu lệnh này tương đương với hàm Remove Duplicate trong Excel)

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề VBA

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 57 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội