HƯỚNG DẪN VỀ LỆNH LIMIT VÀ OFFSET TRONG MySQL

Nội dung được viết bởi G-LEARNING

Giới hạn từ khóa ( Limit keyword) là gì?

Giới hạn từ khóa được sử dụng để giới hạn số hàng trả về trong kết quả truy vấn trong bảng dữ liệu.  

Nó có thể được sử dụng cùng với các lệnh Chọn (Select), Cập nhật (Update) hoặc Xóa (Delete).

Cú pháp cho từ khóa LIMIT như sau:

 SELECT {fieldname(s) | *} FROM tableName(s) [WHERE condition] LIMIT  N; 

HERE

  • “SELECT {fieldname(s) | *} FROM tableName(s)” là câu lệnh Chọn chứa các trường mà chúng ta muốn trả về trong kết quả truy vấn của chúng ta.
  • “[WHERE condition]” là tùy chọn nhưng khi được cung cấp dữ liệu, có thể được sử dụng để chỉ định bộ lọc trên tập kết quả.
  • “LIMIT  N” là từ khóa và  N  là bất kỳ số nào bắt đầu từ 0, đặt 0 làm giới hạn và sẽ không trả về bất kỳ bản ghi nào trong truy vấn. Đặt một số ví dụ số 5 sẽ trả lại 5 hồ sơ. Nếu các bản ghi trong bảng được chỉ định nhỏ hơn N, thì tất cả các bản ghi từ bảng truy vấn được trả về trong tập kết quả.

Hãy xem ví dụ

 SELECT *  FROM members LIMIT 2; 

HƯỚNG DẪN VỀ LỆNH LIMIT VÀ OFFSET TRONG MySQL

Như bạn có thể thấy kết quả chỉ hiện ra 2 thành viên.

Lấy danh sách 10 thành viên chỉ từ cơ sở dữ liệu

Giả sử rằng chúng ta muốn lấy danh sách 10 thành viên đã đăng ký đầu tiên từ cơ sở dữ liệu Myflix. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh sau đây.

 SELECT *  FROM members LIMIT 10;

Thực hiện đoạn script trên cho chúng ta kết quả hiển thị bên dưới

HƯỚNG DẪN VỀ LỆNH LIMIT VÀ OFFSET TRONG MySQL

Lưu ý chỉ có 9 thành viên đã trong kết quả truy vấn của chúng ta vì N trong mệnh đề LIMIT lớn hơn tổng số bản ghi trong bảng của chúng ta.

Viết lại đoạn script trên như sau:

 SELECT *  FROM members LIMIT 9;

Trong tập kết quả truy vấn của chúng ta chỉ có 9 hàng .

Sử dụng lệnh Offset ( Tắt thiết lập) trong  Limit query ( truy vấn giới hạn)

Các Offset có giá trị cũng thường được sử dụng cùng với các từ khóa LIMIT. Giá trị Offset cho phép chúng ta chỉ định hàng nào sẽ bắt đầu khi truy xuất dữ liệu

Giả sử rằng chúng ta muốn hạn chế số lượng thành viên bắt đầu từ giữa các hàng, chúng ta có thể sử dụng Giới hạn từ khóa cùng với giá trị Offset để thực hiện. Như hiển thị bên dưới dữ liệu bắt đầu từ hàng thứ hai và giới hạn kết quả là 2.

 SELECT * FROM `members` LIMIT 1, 2;

Chạy đoạn script trên cho kết quả như sau.

HƯỚNG DẪN VỀ LỆNH LIMIT VÀ OFFSET TRONG MySQL

Lưu ý rằng ở đây OFFSET = 1 Do đó kết quả bắt đầu từ hàng 2 và Limit = 2 , do đó chỉ có 2 bản ghi được trả về

Khi nào chúng ta nên sử dụng Giới hạn từ khóa?

Giả sử rằng chúng ta đang phát triển ứng dụng chạy trên myflixdb. Nhà thiết kế hệ thống của chúng ta yêu cầu chúng ta giới hạn số lượng bản ghi được hiển thị trên một trang để là 20 bản ghi trên mỗi trang để thời gian tải nhanh hơn. Làm thế nào để chúng ta thực hiện đáp ứng các yêu cầu như vậy? Giới hạn từ khóa có ích trong các tình huống như vậy. Chúng ta có thể giới hạn kết quả truy vấn chỉ còn 20 bản ghi trên mỗi trang.

Tóm lược

  • Giới hạn từ khóa được sử dụng để giới hạn số lượng hàng được trả về từ tập kết quả.
  • Giới hạn số có thể là bất kỳ số nào từ 0 trở lên. Khi 0 được chỉ định làm giới hạn, không có hàng nào được trả về từ tập kết quả.
  • Giá trị OFF SET cho phép chúng ta chỉ định hàng nào sẽ bắt đầu từ khi truy xuất dữ liệu
  • Nó có thể được sử dụng cùng với các lệnh Chọn,Cập nhật hoặc Xóa

Để học bài bản về cách sử dụng MySQL, hãy tham gia vào khóa học SQL cùng Gitiho ngay hôm nay thôi!

Gitiho chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)

5/5 - (1 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông