@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
1 Chương, 129 phút

Chương 1: Thêm các tính năng Nâng cao đặc biệt của Word

 • 1. Tạo ngắt trang, ngắt đoạn đặc biệt trong văn bản 17:24
 • 2. Trình bày văn bản dạng cột 04:27
 • 3. Tạo mục lục cho Văn bản 10:36
 • 4. Tạo thêm các Caption, FootNote để diễn giải nội dung trong Word 10:51
 • 5. Tạo Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục Bảng biểu, Hình Ảnh 19:51
 • 6. Sử dụng từ điển Word để kiểm tra ngữ pháp - từ vựng 05:44
 • 7. Bảo vệ Văn bản bằng chức năng Protect của Word 09:12
 • 8. Sử dụng chức năng Mail Merge cho trộn Văn bản 11:55
 • 9. Cộng tác làm việc trên Word - Sử dụng các tính năng Comment 03:25
 • 10. Cộng tác làm việc trên Word - Sử dụng các tính năng Tracking 11:10
 • 11. Tự động hóa công việc trong Word - ghi Macro 11:24
 • 12. Các cài đặt cho Trang văn bản - Hướng trang, căn lề, ngắt trang 04:34
 • 13. Chức năng in với cài đặt trang 07:38