@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
6 Chương, 522 phút

 • 1. Hướng dẫn sử dụng công cụ 02:40

Chương 1: Hệ thống hóa các Kiến thức Excel cơ bản

 • 2. 1. Giới thiệu chung về giao diện Excel 05:42
 • 3. 2. Tìm hiểu về thanh công cụ của Excel: giới thiệu về chức năng các thẻ trên thanh công cụ 11:50
 • 4. 3. Kỹ thuật tùy biến thanh công cụ 06:12
 • 5. 4. Giới thiệu về các kiểu dữ liệu trong Excel 07:54
 • 6. 5. Định dạng nhanh với công cụ Format Painter 05:51
 • 7. 6. Kỹ năng nhận dạng, phân biệt các kiểu dữ liệu 11:27
 • 8. 7. Thiết lập chuẩn dữ liệu khi nhập trên Excel 07:08
 • 9. 8. Cách sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế dữ liệu 03:58
 • 10. 9. Cách tạo và sử dụng bộ lọc Filter trong Excel 07:23
 • 11. 10. Cách sắp xếp dữ liệu theo nhiều điều kiện 04:25
 • 12. 11. Kỹ thuật cố định dòng-cột trong bảng dữ liệu 04:59

Chương 2: Data Validation, Conditional Formatting, Bảo vệ Sheet trong Excel

 • 13. 1. Giới thiệu về công cụ Data Validation và tác dụng trong việc quản lý nhập dữ liệu 03:40
 • 14. 2. Ví dụ Data Validation thiết lập chỉ nhập dữ liệu dạng Số 06:28
 • 15. 3. Cách thiết lập định dạng theo điều kiện Conditional Formatting 04:10
 • 16. 4. Quản lý các thiết lập đã tạo Conditional Formatting 04:38
 • 17. 5. Tìm hiểu các nhóm điều kiện có sẵn trong Conditional formatting 09:10
 • 18. 6. Cách sử dụng công thức trong định dạng dữ liệu theo điều kiện 08:23
 • 19. 7. Kết hợp định dạng theo điều kiện với Filter để quản lý dữ liệu 04:28
 • 20. 8. Kỹ thuật khóa truy cập vào Workbook 03:22
 • 21. 9. Kỹ thuật khóa Worksheet: chỉ nhập vào ô được chỉ định trước 04:42
 • 22. 10. Kỹ thuật khóa Worksheet: không được nhập vào những ô đã có dữ liệu 02:54

Chương 3: Hàm trong Excel quan trọng cho Tài chính - Kế toán - Phân tích

 • 23. Tài liệu chương 3
 • 24. 1. Hàm IF - Cách dùng hàm IF dạng đơn giản 09:28
 • 25. 2. Hàm IF nâng cao: Lồng ghép nhiều hàm IF 24:21
 • 26. 3. Hàm IF nâng cao: Kết hợp hàm IF với các hàm AND, OR, NOT 12:42
 • 27. 4. Hàm SUMIF - Tính tổng theo 1 điều kiện 06:56
 • 28. 5. Hàm SUMIFS - Tính tổng theo nhiều điều kiện 19:03
 • 29. 6. Ứng dụng hàm SUMIFS: Tạo bút toán kết chuyển khi ghi sổ NKC 12:03
 • 30. 7. Hàm SUBTOTAL - hàm đa năng trong báo cáo 13:26
 • 31. 8. Hàm SUMPRODUCT tính tổng có điều kiện 07:42
 • 32. 9. Hàm SUMPRODUCT dùng để đếm, thống kê 08:06
 • 33. 10. Hàm VLOOKUP - Hàm tham chiếu thường gặp nhất 06:31
 • 34. 11. Hàm VLOOKUP nâng cao: tìm theo giá trị xuất hiện nhiều lần 07:01
 • 35. 12. Hàm HLOOKUP 07:38
 • 36. 13. Hàm MATCH - Tìm theo vị trí xuất hiện lần đầu tiên 12:30
 • 37. 14. Hàm MATCH kết hợp với hàm VLOOKUP tìm kiếm theo tên dòng tiêu đề 08:19
 • 38. 15. Hàm INDEX kết hợp hàm MATCH: Ý nghĩa và Cách sử dụng 04:22
 • 39. 16. Hàm INDEX kết hợp hàm MATCH: Dò tìm trong mảng 2 chiều 08:04
 • 40. 17. Hàm OFFSET 11:19
 • 41. 18. Hàm OFFSET kết hợp với hàm MATCH dò tìm theo nhiều điều kiện cùng lúc 09:24
 • 42. 19. Hàm EDATE 12:18
 • 43. 20. Hàm RANK - Xếp hạng 05:15

Chương 4: Sử dụng Pivot Table

 • 44. Tài liệu kèm chương 4
 • 45. 1. Pivot Table là gì? Cách tạo pivot table 04:29
 • 46. 2. Phân tích cấu trúc Pivot Table so với cấu trúc báo cáo thường gặp 04:04
 • 47. 3. Mối quan hệ giữa các trường dữ liệu trong bảng Pivot 08:06
 • 48. 4. Cách trình bày, định dạng bảng Pivot 10:47
 • 49. 5. Cách tùy biến kết quả trong báo cáo Pivot 05:06

Chương 5: Các vẽ và tùy chỉnh Biểu đồ cho Lập báo cáo

 • 50. Tài liệu chương 5
 • 51. 1. Cách tạo biểu đồ nhanh biểu đồ từ vùng/bảng dữ liệu. Cài đặt biểu đồ tự update dữ liệu 07:52
 • 52. 2. Các thành phần chính của 1 biểu đồ 11:10
 • 53. 3. Chart Design: thay đổi màu sắc, style của biểu đồ 06:41
 • 54. 4. Chart Format: Thay đổi định dạng của Biểu đồ 04:24
 • 55. 5. Sử dụng Format Chart Area 12:36
 • 56. 6. Một số định dạng khác về kích thước, vị trí 04:28

Chương 6: Ứng dụng Excel cho một số Công việc Tài chính - Kế toán - Phân tích

 • 57. 1. Sử dụng các hàm SLN, BD, SYD để tính Khấu hao 13:24
 • 58. 2. Sử dụng các hàm FV, PV để tính giá trị dòng tiền hiện tại, tương lai 09:43
 • 59. 3. Tính NPV và IRR 09:31
 • 60. 9. Case Study - Xây dựng BC Phân tích các chỉ tiêu Tài chính - Part 1 03:40
 • 61. 10. Case Study - Xây dựng BC Phân tích các chỉ tiêu Tài chính - Part 2 23:39
 • 62. 11. Case Study - Xây dựng BC Phân tích các chỉ tiêu Tài chính - Part 3 21:32
 • 63. 12. Case Study - Xây dựng BC Phân tích các chỉ tiêu Tài chính - Part 4 22:46