Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 45 lượt xem

Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Trưởng phòng Khối lượng mời thầu

Jul 24 2022
Chức danh/vị trí công việc:Trưởng phòng Khối lượng mời thầuPhòng Ban: Phòng KLMT/ Ban KTĐT
Địa điểm làm việc:Do doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng:Xác định thời hạn 1-3 năm/Không xác định thời hạn
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng Ban KTĐT, Phó Trưởng Ban KTĐT
Qui trình công việc liên quan:- Quy trình: Lập và kiểm soát khối lượng mời thầu;
- Quy trình: Đánh giá và lựa chọn nhà thầu;
- Quy trình: Mua sắm hàng hóa, vật tư, dịch vụ;
- Quy trình: Quản lý thiết kế;
- Quy trình: Lập, kiểm soát tổng mức đầu tư và dự toán thiết kế;
- Các quy định, quy chế khác có liên quan: Quyết định ủy quyền, phân quyền,…
Quan hệ công việc:                   Bên trongBên ngoài 
- Ban QLDA/Ban QLXD
- Ban Đầu tư
- Ban KSNB
- Ban Kế toán
- Ban Tài chính
- Ban Chiến lược Kinh doanh
- Các Phòng/Ban liên quan
- Nhà thầu (Nhà cung cấp, nhà thầu thi công, cung cấp các dịch vụ…)
- Các đối tác khác
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
- Tham mưu cho Lãnh đạo Ban các nội dung chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động lập, kiểm soát khối lượng mời thầu của Doanh nghiệp.
- Phụ trách điều hành Phòng Khối lượng mời thầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ đạt hiệu quả, đồng thời kiểm soát và hạn chế được rủi ro trong hoạt động lập, kiểm soát khối lượng mời thầu của Doanh nghiệp.
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:                                                                                                                                   
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                                          Trọng số (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC          
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng Khối lượng mời thầu  trong ngắn hạn và dài hạn5%Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực, thời gian, ngân sách hoạt động, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ Phòng Khối lượng mời thầu
Kế hoạch được Lãnh đạo ban phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
2. Phân công, giám sát, kiểm tra, đốc thúc, báo cáo kết quả công việc của Phòng bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:70%Đúng người, đúng việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc của Phòng theo cam kết/ kế hoạch đã duyệt
2.1. Kiểm soát, làm rõ thông tin khối lượng mời thầu trong bản  thiết kế, khối lượng bóc tách và thông tin dữ liệu ban đầu của các gói thầu từ Đơn vị kiểm soát thiết kế, Đơn vị Tư vấn quản lý dự án, Ban Quản lý xây dựng và các bên liên quan khác để tiến hành đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị. Đảm bảo số liệu, thông tin đáp ứng tính hợp lý, hợp lệ
2.2. Phối hợp Phòng Phân tích đầu tư và dự toán, Phòng KSTK, Ban Đầu tư và Tư vấn quản lý dự án trong công tác kiểm soát khối lượng, thông số kỹ thuật, chủng loại vật tư, thiết bị, phạm vi khối lượng công việc các gói thầu; tổng hợp rà soát kế hoạch đấu thầu - Khống chế các gói thầu không vượt suất đầu tư, dự toán ban đầu được Chủ Đầu tư phê duyệt.
- Cung cấp khối lượng trong việc thực hiện lập, kiểm soát TMĐT, phân tích dự toán, ...
- Cung cấp đầy đủ khối lượng phạm vi công việc yêu cầu trong các gói thầu tư vấn Thiết kế, Thẩm tra, Quy hoạch, Khảo sát, báo cáo DTM,....
- Phối kết hợp với Đơn vị kiểm soát thiết kế, Đơn vị Tư vấn quản lý dự án trong công tác đánh giá giải pháp kỹ thuật để lựa chọn nhà thầu thi công, nhà cung cấp vật tư, thiết bị.
- Phối hợp TVQLDA tổng hợp, rà soát gói thầu và kế hoạch gói thầu triển khai đáp ứng tiến độ dự án
2.3. Tiếp nhận thông tin lập dữ liệu đầu bài các gói thầu xây dựng quy mô nhỏ của các Đơn vị thành viên trong Doanh nghiệp và các gói thầu tư vấn do Ban Đầu tư, quy hoạch khi có yêu cầu triển khai Cung cấp số liệu, thông tin đáp ứng tính hợp lý, hợp lệ chuyển Ban Vật tư và Đấu thầu để tiến hành đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị.
3. Xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn biểu mẫu, quy trình, quy định phục vụ hoạt động vận hành chuyên môn Phòng Khối lượng mời thầu5%- Tài liệu soạn thảo đáp ứng quy định về thể thức trình bày văn bản, được ban hành trước khi áp dụng.
- Hướng dẫn đảm bảo các đơn vị sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định, quy trình đã ban hành/ thống nhất.
- Lưu trữ hồ sơ khoa học, theo đúng quy định.
4. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc tổ chức, xây dựng hệ thống và xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng;5%Đề xuất Ban Lãnh đạo các vấn đề chuyên môn đảm bảo giải quyết công việc hiệu quả hơn
5. Quản lý nhân sự của Phòng:   xây dựng hệ thống tài liệu và tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Phòng.5%Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của phòng. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
6. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn của Phòng định kỳ/phát sinh 5%Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.
Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
7. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên5%Hoàn thành công việc theo yêu cầu
IV. QUYỀN HẠN
1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ ủy quyền
2. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Phòng/ chỉ đạo của Lãnh Ban KTĐT
3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc phạm vi phụ trách
4. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi phụ trách
V. TRÁCH NHIỆM   
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động các phòng/ bộ phận/ lĩnh vực được phân công phụ trách
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Ban KTĐT
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, KTĐT theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp,Chứng chỉ- Tốt nghiệp Đại học Xây dựng hoặc Đại học Kiến trúc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật…hoặc các ngành nghề có liên quan
2. Kiến thức cần thiết- Tổ chức quản lý điều hành thi công xây dựng.
 - Tư vấn giám sát công trình xây dựng.
 - Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 - Hoạt động đấu thầu, tư vấn thiết kế.
 - Quản trị dự án
3. Kỹ năng cần thiết- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai
 - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
 - Kỹ năng giải quyết vấn đề
 - Kỹ năng quản lý nhân sự
 - Kỹ năng lãnh đạo
 - Kỹ năng quản lý nhóm
 - Kỹ năng Phân tích và lập dự toán
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Đọc hiểu cơ bản tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
- Tin học:Thành thạo các phần mềm Autocad, Word, Excel, văn phòng,…
4. Kinh nghiệmTối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên làm việc tại các Công ty/ Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, Bất động sản
5.Thái độ/ Tố chấtTrách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp.
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 45 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội