Kế toán

Hướng dẫn về tài khoản 153 - Công cụ dụng cụ theo thông tư 133
Dương Mạnh Quân

Apr 24 2018

Nội dung chính1 Nguyên tắc kế toán2 Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ2.1 Bên Nợ2.2 Bên Có2.3 Số dư bên Nợ3 Cách hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hàng ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn về chế độ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là thông tư mới nhất đang được áp dụng, thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 138/2011/TT-BTC; đồng thời bãi bỏ những quy định trái với thông tư này. Thông tư 133 có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Tác giả được quan tâm

280
1,742,011
7
2,268
1,582,459
13
590
934,701
17
262
835,960
8
G-LEARNING

Apr 23 2018

Chuẩn mực kế toán : Mã số 26 – Thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực kế toán này được quy định ở Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương...

Chuẩn mực kế toán : Mã số 26 – Thông tin về các bên liên quan
Dương Mạnh Quân

Apr 23 2018

Hướng dẫn về tài khoản 141 - Tạm ứng theo thông tư 133

Nội dung chính1 Nguyên tắc kế toán2 Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 141 – Tạm ứng2.1 Bên Nợ2.2 Bên Có2.3 Số dư bên Nợ3 Cách hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hàng ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn về chế độ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là thông tư mới nhất đang được áp dụng, thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 138/2011/TT-BTC; đồng thời bãi bỏ những quy định trái với thông tư này. Thông tư 133 có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Hướng dẫn về tài khoản 141 - Tạm ứng theo thông tư 133
G-LEARNING

Apr 22 2018

Hướng dẫn về tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ theo thông tư 200

Nội dung chính1 Nguyên tắc kế toán2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.2.1 Bên Nợ:2.2 Bên Có:2.3 Số dư bên Nợ:2.3.1 Tài khoản cấp 23 Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2015. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho những doanh nghiệp lớn. Đây là thông tư được thay thế cho Quyết định 15/2006. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm

Hướng dẫn về tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ theo thông tư 200
G-LEARNING

Apr 22 2018

Về tài khoản 138 - Phải thu khác theo thông tư 133

Nội dung chính1 Nguyên tắc kế toán2 Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 138 – Phải thu khác2.1 Bên Nợ2.2 Bên Có2.3 Số dư bên Nợ2.4 Tài khoản này có thể có số dư bên Có2.5 Tài khoản cấp 23 Cách hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hàng ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn về chế độ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là thông tư mới nhất đang được áp dụng, thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 138/2011/TT-BTC; đồng thời bãi bỏ những quy định trái với thông tư này.

Về tài khoản 138 - Phải thu khác theo thông tư 133
G-LEARNING

Apr 22 2018

Chuẩn mực kế toán : Mã số 23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực kế toán này được quy định ở Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 12/05/2005 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các trường hợp...

Chuẩn mực kế toán : Mã số 23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội