HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA CẤU TRÚC BẢNG TRONG MYSQL VỚI LỆNH ALTER, DROP, RENAME, MODIFY

Nội dung được viết bởi G-LEARNING

QUY TẮC THAY ĐỔI LÀ GÌ?

Như đã nói “Thay đổi” là hằng số duy nhất

Thời điểm kinh doanh thay đổi yêu cầu kinh doanh cũng thay đổi. Khi yêu cầu kinh doanh thay đổi, thiết kế cơ sở dữ liệu cũng cần thay đổi.

MySQL cung cấp chức năng “ALTER” giúp chúng ta kết hợp các thay đổi đối với thiết kế cơ sở dữ liệu hiện có .

Lệnh thay đổi được sử dụng để sửa đổi cơ sở dữ liệu, bảng dữ liệu, dạng xem hoặc các đối tượng cơ sở dữ liệu khác có thể cần thay đổi của cơ sở dữ liệu.

Giả sử rằng chúng ta đã hoàn thành thiết kế cơ sở dữ liệu của mình . Người dùng cơ sở dữ liệu của chúng ta đang sử dụng nó và sau đó họ nhận ra một số thông tin quan trọng đã bị bỏ qua trong giai đoạn thiết kế. Họ không muốn mất dữ liệu hiện tại mà chỉ muốn kết hợp thông tin mới. Chúng ta có thể sử dụng lệnh thay đổi để thay đổi kiểu dữ liệu của một trường từ chuỗi thành số, thay đổi tên trường thành tên mới hoặc thậm chí thêm một cột mới trong bảng.

Thay đổi cú pháp

Cú pháp cơ bản được sử dụng để thêm một cột vào bảng như hình bên dưới

 ALTER TABLE `table_name` ADD COLUMN `column_name` `data_type`;
 • “ALTER TABLE` table_name` “ là lệnh yêu cầu máy chủ MySQL sửa đổi bảng có tên` table_name`.
 • “ADD COLUMN` column _name` `data_type`” là lệnh yêu cầu máy chủ MySQL thêm một cột mới có tên ` column _name` với kiểu dữ liệu` data_type ‘.

Ví dụ Myflix là dạng thanh toán trực tuyến. Để làm việc đó, chúng ta đã yêu cầu thêm một trường cho số thẻ tín dụng trong bảng thành viên của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng lệnh ALTER để thực hiện. Trước tiên chúng ta hãy xem cấu trúc của bảng thành viên trước khi chúng ta thực hiện sửa đổi. Như hình bên dưới

 HOW COLUMNS FROM `members`; 
HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA CẤU TRÚC BẢNG TRONG MYSQL VỚI LỆNH ALTER, DROP, RENAME, MODIFY

 Chúng ta có thể sử dụng tập lệnh hiển thị bên dưới để thêm trường mới vào bảng thành viên.

 ALTER TABLE `members` ADD COLUMN `credit_card_number` VARCHAR(25);

Chạy tập lệnh thêm một cột mới có tên số thẻ tín dụng vào bảng thành viên với VARCHAR làm kiểu dữ liệu cho Myflixdb trong MySQL . Chúng ta sẽ được bảng sau

 SHOW COLUMNS FROM `members`;
HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA CẤU TRÚC BẢNG TRONG MYSQL VỚI LỆNH ALTER, DROP, RENAME, MODIFY

Như bạn có thể thấy từ kết quả trả về, số thẻ tín dụng đã được thêm vào bảng thành viên. Dữ liệu chứa trong dữ liệu của các thành viên không bị ảnh hưởng bởi việc thêm cột mới.

Lệnh Drop

Lệnh DROP được sử dụng để:

 1. Xóa cơ sở dữ liệu khỏi máy chủ MySQL
 2. Xóa một đối tượng (như Bảng, Cột) khỏi cơ sở dữ liệu.

Bây giờ chúng ta hãy xem các ví dụ thực tế về sử dụng lệnh DROP.

Trong ví dụ trước của chúng ta về Lệnh Alter, chúng tôi đã thêm một cột có tên số thẻ tín dụng vào bảng thành viên.

Giả sử chức năng thanh toán trực tuyến sẽ mất một chút thời gian và chúng ta muốn DROP cột thẻ tín dụng

Chúng ta có thể sử dụng đoạn script sau

 ALTER TABLE `members` DROP COLUMN `credit_card_number`;

Chạy tập lệnh trên sẽ giảm cột credit_card_number khỏi bảng thành viên

 Bây giờ chúng ta hãy xem các cột trong bảng thành viên để xác nhận xem cột của chúng ta đã bị hủy hay chưa.

 SHOW COLUMNS FROM `members`;

Thực hiện đoạn script trên đối với myflixdb trong MySQL cho chúng ta các kết quả sau.

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA CẤU TRÚC BẢNG TRONG MYSQL VỚI LỆNH ALTER, DROP, RENAME, MODIFY

Lưu ý rằng số thẻ tín dụng đã bị xóa khỏi danh sách trường.

BẢNG DROP

Cú pháp để DROP một bảng từ Cơ sở dữ liệu như sau –

 DROP TABLE `sample_table`;

Hãy xem một ví dụ

 DROP TABLE `categories_archive`;

Việc thực hiện đoạn script trên sẽ xóa bảng có tên ` categories_archive ` khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

QUY TẮC RENAME LÀ GÌ?

Lệnh “đổi tên” được sử dụng để thay đổi tên của một đối tượng cơ sở dữ liệu có sẵn (như Bảng, Cột) thành một tên mới .

Đổi tên bảng không làm mất bảng dữ liệu trong bảng.

Cú pháp: –

Lệnh đổi tên có cú pháp cơ bản sau.

 RENAME TABLE `current_table_name` TO `new_table_name`;

Giả sử rằng chúng ta muốn đổi tên bảng Movierentals thành movie_rentals, chúng ta có thể sử dụng tập lệnh hiển thị bên dưới để làm được điều đó.

 RENAME TABLE `movierentals` TO `movie_rentals`;

Thực hiện đoạn script trên sẽ đổi tên bảng `Movierentals` thành` movie_rentals`.

Bây giờ chúng ta sẽ đổi tên bảng movie_rentals trở lại tên ban đầu.

 RENAME TABLE `movie_rentals` TO `movierentals`;

THAY ĐỔI TỪ KHÓA

Thay đổi từ khóa cho phép bạn:

 1. Thay đổi tên cột
 2. Thay đổi kiểu dữ liệu cột
 3. Thay đổi ràng buộc cột

 Hãy xem xét một ví dụ. Trường tên đầy đủ trong bảng thành viên có kiểu dữ liệu varchar và có chiều rộng 150.

 SHOW COLUMNS FROM `members`;

Thực hiện đoạn script chúng ta sẽ được kết quả sau.

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA CẤU TRÚC BẢNG TRONG MYSQL VỚI LỆNH ALTER, DROP, RENAME, MODIFY

Giả sử chúng ta muốn

 1. Thay đổi tên trường từ “full_names” thành “fullname
 2. Thay đổi nó thành kiểu dữ liệu char với chiều rộng 250
 3. Thêm mộtb trường NOT NULL

 Chúng ta có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng lệnh thay đổi như sau –

 ALTER TABLE `members` CHANGE COLUMN `full_names` `fullname` char(250) NOT NULL;

Chạy tập lệnh trên đối với myflixdb trong MySQL và sau đó thực hiện tập lệnh cột hiển thị ở trên sẽ cho kết quả như sau.

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA CẤU TRÚC BẢNG TRONG MYSQL VỚI LỆNH ALTER, DROP, RENAME, MODIFY

SỬA ĐỔI TỪ KHÓA ( MODIFY KEYWORD )

Modifi keyword cho phép bạn

 1. Sửa đổi kiểu dữ liệu cột
 2. Sửa đổi các ràng buộc cột

Trong ví dụ CHANGE ở trên, chúng ta đã phải thay đổi tên trường cũng như các chi tiết khác. Bỏ qua tên trường từ câu lệnh CHANGE sẽ tạo ra lỗi. Giả sử chúng ta chỉ cần thay đổi loại dữ liệu và các điều kiện trên trường mà không làm ảnh hưởng đến tên trường, chúng ta có thể sử dụng từ khóa MODIFY để thực hiện điều đó.

Tập lệnh bên dưới thay đổi độ rộng của trường “fullname” từ 250 thành 50.

 ALTER TABLE `members`MODIFY `fullname` char(50) NOT NULL;

Chạy tập lệnh trên sẽ cho kết quả như sau.

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA CẤU TRÚC BẢNG TRONG MYSQL VỚI LỆNH ALTER, DROP, RENAME, MODIFY

LỆNH CHÈN SAU

Giả sử rằng chúng tôi muốn thêm một cột mới tại một vị trí cụ thể trong bảng.

Chúng ta có thể sử dụng lệnh AFTER thay đổi cùng với từ khóa .

ví dụ bên dưới thêm “date_of_registration” ngay sau ngày sinh trong bảng thành viên.

 ALTER TABLE `members` ADD `date_of_registration` date NULL AFTER `date_of_birth`;

Chúng ta sẽ có kết quả như sau.

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA CẤU TRÚC BẢNG TRONG MYSQL VỚI LỆNH ALTER, DROP, RENAME, MODIFY

Tóm lược

 • Lệnh “Alter” được sử dụng khi chúng ta muốn sửa đổi cơ sở dữ liệu hoặc bất kỳ đối tượng nào có trong cơ sở dữ liệu.
 • Lệnh “Drop” được sử dụng để xóa cơ sở dữ liệu khỏi máy chủ MySQL hoặc các đối tượng trong cơ sở dữ liệu.
 • Lệnh “Rename” được sử dụng để thay đổi tên của bảng thành tên bảng mới.
 • “Thay đổi từ khóa” cho phép bạn thay đổi tên cột, loại dữ liệu và các điều kiện ràng buộc
 • “Modify Keyword” cho phép bạn sửa đổi loại dữ liệu cột và các ràng buộc
 • Từ khóa After được sử dụng để xác định vị trí của một cột trong

Hiện nay hệ thống đang có nhiều ưu đãi khi bạn đăng ký các khóa học này. Chi tiết xem tại:

Đánh giá bài viết này

💥 SIÊU SALE MÙA EURO - SĂN KHÓA HỌC CÙNG GITIHO 💥

 • 👉 GIẢM TRỰC TIẾP 60% HỌC PHÍ, đồng giá các khóa học 199K - 299K - 399K
 • 👉 Áp dụng cho 200+ khóa học bán chạy nhất trên nền tảng Gitiho
 • 👉 Ưu đãi chỉ có hiệu lực với 100 đơn hàng thanh toán đầu tiên.

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông