Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 34 lượt xem

Nguồn chi trả tiền lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị

Jul 24 2022

Thù lao Hội đồng quản trị được lấy từ chi phí hay từ quỹ tiền lương công ty? Người nào hay bộ phận nào có thẩm quyền quyết định thực hiện chi trả? và mức chi trả là bao nhiêu? Tại bài viết này chúng ta cùng Gitiho tìm hiểu về nguồn chi trả tiền lương, thưởng và thù lao Hội đồng quản trị nhé.

Nguồn chi trả thù lao Hội đồng quản trị

Đối với một công ty đại chúng chưa thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán, tuy nhiên công ty có lập "Tiểu ban Hội đồng quản trị" và thư ký hội đồng quản trị để phục vụ cho Hội đồng quản trị của công ty thì thù lao Hội đồng quản trị được chi từ nguồn nào?

hội đồng quản trị 1

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định cụ thể về việc thành lập "Tiểu ban Hội đồng quản trị" trong công ty đại chúng chưa niêm yết. Vì vậy, trong trường hợp công ty thành lập tiểu ban Hội đồng quản trị thì doanh nghiệp có thể tham khảo các quy định tương ứng đối với công ty đại chúng niêm yết tại Khoản 1 Điều 17 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Điều 17. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của công ty niêm yết

1. [...]. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, việc thành lập Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, hay cụ thể hơn, sự đồng ý này phải được thể hiện bằng văn bản trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường.

Pháp luật hiện hành cũng không có quy định bắt buộc thành viên tiểu ban phải là thành viên Hội đồng quản trị; do đó, thành viên tiểu ban có thể là thành viên Hội đồng quản trị hoặc là người lao động trong công ty.

Về thư ký Hội đồng quản trị, theo quy định tại Khoản 5 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp năm 2014:

Điều 152. Chủ tịch Hội đồng quản trị

...

5. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. [...]

Tương tự như trên, pháp luật hiện hành cũng không có quy định bắt buộc thư ký phải là thành viên Hội đồng quản trị mà có thể là người lao động hoặc người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP kiêm nhiệm.

Căn cứ đó kết luận, tùy thuộc việc thành viên tiểu ban, thư ký có phải là thành viên Hội đồng quản trị hay không mà việc trả thù lao Hội đồng quản trị được thực hiện tương ứng như sau:

Trường hợp thành viên tiểu ban, thư ký là thành viên Hội đồng quản trị, thì theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 158 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, mức thù lao của từng người sẽ do Hội đồng quản trị dự tính trên nguyên tắc nhất trí và tổng mức thù lao Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

Bên cạnh đó, anh có thể tham khảo quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng (Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tư 95/2017/TT-BTC):

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

...

3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Vì các lẽ trên, khi có thành viên Hội đồng quản trị làm thêm công việc tại tiểu ban, thì việc mức thù lao Hội đồng quản trị được giữ nguyên hay tăng thêm và được tăng thêm bao nhiêu cũng phải do Hội đồng quản trị dự tính và Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Vui lòng lưu ý, thù lao Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (hạch toán vào chi phí kế toán theo quy định tại Điều 92 của Thông tư 200/2014/TT-BTC) và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

Trường hợp thành viên tiểu ban, thư ký là người lao động, thì họ được hưởng tiền lương theo quy định của pháp luật về lao động mà không được hưởng thù lao. Mức lương cụ thể được trả sẽ do Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty quyết định theo quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 157 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 trên cơ sở thỏa thuận với người lao động, và được trích từ quỹ tiền lương theo quy định tại Điều 53 của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Tổng kết

Trên đây là những nội dung quan trọng nhất về nguồn chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị, ngoài ra việc thực hiện chi trả cần tuân theo các nguyên tắc định chế của kế toán Việt Nam được quy định tại từng thời kỳ. Hy vọng bài viết này có thể giúp các bạn có cái nhìn đẩy đủ và toàn diện về vấn đề tiền lương/ tiền công đối với nhóm lao động đặc thù này trong doanh nghiệp.

Gitiho xin cảm ơn và chúc bạn thành công!

 

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 34 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội