Tran Thuy Lien
Tran Thuy Lien
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 195 lượt xem

If Range("M4M" & dongcuoi)Value = vbNull ThenRange("M4M" & dongcuoi)Value = Range("K4K"

If Range("M4:M" & dongcuoi).Value = vbNull Then

Range("M4:M" & dongcuoi).Value = Range("K4:K" & dongcuoi).Value

End IfMình có dòng code này. 

Nếu giả sử value ở cột M là rỗng, thì sẽ nhận giá trị của cột K. 

Và nếu giá trị của cột K khác rỗng, thì keep giá chị. Nhưng mình với viết được 1 vế trên thì lỗi báo debug rồi. Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 195 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tran Thuy Lien 10:08 - Aug 20, 2021

chào bạn bạn thêm điều kiện else if nữa nhé. 

Vỗ tay vỗ tay
Tran Thuy Lien 11:08 - Aug 20, 2021

Chào thầy . Mình đã bổ sung rồi nhưng không ra. 

Vẫn báo lỗi mismatch

If Range("M4:M" & dongcuoi).Value = vbNull Then

Range("M4:M" & dongcuoi).Value = Range("K4:K" & dongcuoi).Value

ElseIf Range("M4:M" & dongcuoi).Value <> "" Then

Range("M4:M" & dongcuoi).Value = Range("M4:M" & dongcuoi).Value

End If

Vỗ tay vỗ tay
Tran Thuy Lien 12:08 - Aug 20, 2021

Chào bạn bạn thử code sau

Sub TestIsEmpty()
If WorksheetFunction.CountA(Range("m4:m")) = 0 Then
MsgBox "Empty" Range("M4:M" & dongcuoi).Value = Range("K4:K" & dongcuoi).Value
Else
Range("M4:M" & dongcuoi).Value = Range("M4:M" & dongcuoi).Value
End If
End Sub


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông