Dao Le
Dao Le
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 110 lượt xem

Tại sao lệnh trong python hiện lỗi "raw_input() takes from 1 to 2 positional arguments

Tại sao lệnh trong python hiện lỗi: "raw_input() takes from 1 to 2 positional arguments but 7 were given" vậy thầy ơi? 

Code là:

values=input(34,67,55,33,12,98)

l=values.split(",")

t=tuple(l)

print (l)

print (t)

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 110 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Dao Le 15:09 - Sep 08, 2021

Chào bạn bạn thực hiện code như sau

values="34,67,55,33,12,98"
l=values.split(",")
t=tuple(l)
print (l)
print(t)
Vỗ tay vỗ tay
Dao Le 15:09 - Sep 08, 2021

nếu bạn dùng input thì như sau

values=input("nhập vào một chuỗi số cách nhau bằng dấu ,")
l=values.split(",")
t=tuple(l)
print (l)
print(t)
Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội