ĐẶNG MINH Ý
ĐẶNG MINH Ý
Thảo luận 31 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 52 lượt xem

Chào Em đang tạo 1 chương trình QLVB em đang tạo 1 Form tìm kiếm và đã lo được

Chào Thầy!

Em đang tạo 1 chương trình QLVB, em đang tạo 1 Form tìm kiếm và đã load được dữ liệu lên Listbox, và đã thực hiện được chức năng tìm kiếm bằng Mảng rồi ạ

Bây giờ em muốn DoubleClick vào dữ liệu Listbox nó sẽ trả đến dữ liệu ban đầu nhanh nhất

Thảo luận 31 câu trả lời
Lượt xem 52 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 10:06 - Jun 16, 2022

Choà bạn bạn muốn load lên 1 from đúng không? Hay là như thế nào nhỉ?

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 10:06 - Jun 16, 2022

Không cần load lên form mà nó chuyển về sheet nguồn và tìm đúng dữ liệu mà mình nhấp double click trên list box

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 10:06 - Jun 16, 2022

Chào bạn bạn phải tìm được từ khoá duy nhất thì mới di chuyển dược

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 10:06 - Jun 16, 2022

bạn có thể dùng hàm match để tìm, và di chuyển đến ô đó.

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 10:06 - Jun 16, 2022

Thầy cho em xin code đc kh ạ

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 20:06 - Jun 20, 2022

Private Sub lsb_VanBanDi_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)

    Range("D7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 3)

    Range("E7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 4)

    Range("F7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 5)

    Range("G7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 6)

    Range("H7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 7)

    Range("I7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 8)

    Unload Me

End Sub

Private Sub tb_TuKhoaTimKiemVBDi_Change()

    Dim arr(), kq(), i As Long, a As Long, dk As String, j As Long, lr As Long

    dk = UCase(tb_TuKhoaTimKiemVBDi.Text)

    lr = Sheet5.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row

    arr = Range("A9:I" & lr).Value

    ReDim kq(1 To UBound(arr, 1), 1 To 9)

    For i = 1 To UBound(arr, 1)

        If UCase(arr(i, 5)) Like "*" & dk & "*" Or _

            UCase(arr(i, 4)) Like "*" & dk & "*" Then

                a = a + 1

                For j = 1 To 9

                     kq(a, j) = arr(i, j)

                 Next j

        End If

    Next i

    lsb_VanBanDi = ""

    lsb_VanBanDi.Clear

    lsb_VanBanDi.List = kq

End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()

    Dim lr As Long

    lr = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row

    lsb_VanBanDi.List = Sheets("VANBANDI").Range("A9:I" & lr).Value

End Sub

Sub TimKiemDuLieuVanBanDi()

    Dim i As Long

    If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("VANBANDI").Range("D9:D10006"), Sheets("VANBANDI").Range("D7").Value) > 0 Then

    i = WorksheetFunction.Match(Sheets("VANBANDI").Range("D7").Value, Sheets("VANBANDI").Range("D9:D10006"), 0) + 8

    End If

End Sub

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 09:06 - Jun 21, 2022

Bạn đính kèm file giúp gitiho nhé.

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 09:06 - Jun 21, 2022

File excel maro hay sao ạ

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 09:06 - Jun 21, 2022

Bây giờ em cần thầy giúp code như vậy!. Dữ liệu từ dòng A7 đến I7 đã được load lên bây giờ làm sao chúng ta đặt con trỏ chuột ngây đúng phần dữ liệu bên dưới

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 09:06 - Jun 21, 2022
Giống như hình ảnh này, thì làm sao khi nhấp vào dòng A7 đến I7 con trỏ sẽ tự động tìm đến đúng dòng dữ liệu bên dưới ạ. Mong thầy giúp!
Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 09:06 - Jun 21, 2022

File có macro bạn đang làm đó

Https://gitiho.com/blog/huong-dan-upl... 

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 09:06 - Jun 21, 2022

Giống như hình ảnh này, thì làm sao khi nhấp vào dòng A7 đến I7 con trỏ sẽ tự động tìm đến đúng dòng dữ liệu bên dưới ạ. Mong thầy giúp!

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 10:06 - Jun 21, 2022

BẠN ĐẨY FILE LÊN GIÚP GITIHO NHÉ.

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 14:06 - Jun 21, 2022
ĐẶNG MINH Ý 14:06 - Jun 21, 2022

ý bạn là như thế này

Kích đúp vào lên form sửa

Private Sub lsb_VanBanDi_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Range("A7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 0)
    Range("B7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 1)
    Range("C7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 2)
    Range("D7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 3)
    Range("E7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 4)
    Range("F7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 5)
    Range("G7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 6)
    Range("H7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 7)
    Range("I7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 8)
    Uf_SuaVanBanDi.Show
    Unload Me
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 15:06 - Jun 21, 2022

Không phải ạ! khi kích đúp vào dòng bất kỳ trên List box tự động con trỏ chuột trả về dòng dữ liệu từ sheeet văn bản gốc, mục đích kiểu như trả về ban đầu con trỏ trả về đúng ngây dòng cũ á

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 08:06 - Jun 22, 2022

Mong được phản hồi!!!

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 15:06 - Jun 22, 2022

Mình muốn kích đúp vào listbox thì nó sẽ thoát form hiện tại và con trỏ sẽ đặt đúng dòng tại sheet dữ liệu gốc. Mong được phản hồi!

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 16:07 - Jul 13, 2022

Bạn thực hiện như sau nhé

Private Sub lsb_VanBanDi_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
   Range("A7").Value = lsb_VanBanDi.List(lsb_VanBanDi.ListIndex, 0)
   Dim sodong As Integer
   sodong = Application.WorksheetFunction.Match(Sheet5.Range("A7").Value, Sheet5.Range("A9:A1000").Value, 0)
   sodong = sodong + 8
   Sheet5.Range("A" & sodong).Select
   Unload Me
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 10:07 - Jul 14, 2022

E cảm ơn thầy ạ!

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 07:07 - Jul 18, 2022

Thầy ơi. tư vấn giúp em code này được không ạ!

Em sử dụng code này để ẩn các thanh công cụ trên Excel để cho phần mềm chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên là mở 1 file khác thì nó ẩn luôn, em chỉ muốn file đang code bị ẩn thôi còn tất cả file excel vẫn hoạt động bình thường ạ??

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 08:07 - Jul 18, 2022

muốn chuyên nghiệp phần mềm bạn tham dự khoá EXG06 tạo ribon thì phần mềm sẽ đẹp hơn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 08:07 - Jul 18, 2022

Có cách nào không ạ? Vì em đã code sẵn rồi, em chỉ ẩn ứng dụng mình chạy thôi, còn file khác thì hoạt động bình thưởng? có được không thầy?

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 09:07 - Jul 18, 2022

Mong được giải đáp thắc mắc

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 09:07 - Jul 18, 2022

Khi chạy code này:

Application.DisplayFullScreen = True

Application.DisplayFormulaBar = False

ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False

ActiveWindow.DisplayHeadings = False

ActiveWindow.DisplayGridlines = False

 

thì nó bị ẩn file hiện tại, tuy nhiên mở file khác lên nó vẫn ẩn luôn

điều này mình không muốn có code khác không ạ. Chuyên gia???

 

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 12:07 - Jul 18, 2022

Phần này nếu muốn hết cần chỉnh trong custom xml nữa mới đẹp được còn code của bạn giải quyết như sau

Option Explicit
Private Sub Workbook_Deactivate()
    Application.ScreenUpdating = False
   Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",True)"
   Application.DisplayFormulaBar = True
   ActiveWindow.DisplayHeadings = True
   Application.DisplayStatusBar = True
   ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
   Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub Workbook_Open()
   Application.ScreenUpdating = False
   Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",False)"
   Application.DisplayFormulaBar = False
   ActiveWindow.DisplayHeadings = False
   Application.DisplayStatusBar = False
   ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
   Application.ScreenUpdating = True
End Sub

code đặt trong sự kiện thiswork book nhé.

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 16:07 - Jul 18, 2022

Cảm ơn thầy ạ!

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 16:07 - Jul 18, 2022

Bạn lên hỏi ra các câu hỏi mới để hiện thị nhanh hơn

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 20:08 - Aug 18, 2022

Em muốn thay đổi icon phần mềm excel để nhìn nó chuyên nghiệp

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 23:08 - Aug 18, 2022

phần này bạn có thể dùng công cụ đóng gói phần mềm nhé. như smart Install Maker

Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG MINH Ý 07:08 - Aug 19, 2022

Cách sử dụng như nào ạ?? Thầy ơi?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội