HKNHKN
HKNHKN PRO
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 90 lượt xem

Làm thế nào kiểm tra có bao nhiêu file có trong thử mục và liệt kêBiến

Làm thế nào kiểm tra có bao nhiêu file có trong thử mục và liệt kê:
Biến: vDate, vFolderSource, vFolderDest
Ví dụ: vDate = 150520
tên file có thể là: H350_150520_A1.CSV, H350_150520_B1.CSV, H350_150520_C1.CSV, H350_150520_D1.CSV
vFolderSource: C:\Users\81088810\Desktop\Thuchanh\IWS\Source\Module5
vFolderDest: C:\Users\81088810\Desktop\Thuchanh\IWS\DailyLossTreeProcessing\Module5
Tên file có dạng: “*”&vDate&“*.CSV” nằm ở thư mục gốc là vFolderSource
Đồng thời có thể copy các file này vào 1 thư mục khác vFolderDest
Xin cảm ơn.
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 90 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 21:05 - May 26, 2020
Khi bạn chọn đối tượng trong fileDialogPicker thì có thể kiểm tra xem có bao nhiêu đối tượng được chọn với .SelectedItems.Count
(xem thêm tại bài https://docs.microsoft.com/en-us/offi...)
Ví dụ:
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.AllowMultiSelect = True
If .Show = -1 Then
'trường hợp bấm nút ok
'msgbox kiểm tra bao nhiêu file được chọn
MsgBox .SelectedItems.Count

'trường hợp bấm nút Cancel.
Else
End If
End With
---
Bạn chỉ có thể kiểm tra xem hành động chọn File đem về kết quả có file hay không, chứ không kiểm soát được trạng thái folder đang có bao nhiêu file.
Nếu muốn chọn tất cả các file theo 1 dạng nhất định (không quan trọng chọn bao nhiêu file mà chỉ căn cứ thư mục có file hay không) thì bạn dùng FolderPicker trong vòng lặp Do ... While (như hướng dẫn trong bài 9 chương 8)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội