IT_9
IT_9
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 206 lượt xem

Em e đang vướng chủ sở mục nhập dữ liệu trên excel và xuất ra file word

Em chào Thầy, Thầy cho e hỏi e đang vướng chủ sở mục nhập dữ liệu trên excel và xuất ra file word. Để có thể xuất được với đoạn văn >255 ký tự thì mình xử lý code VBA như nào ạ.Em cám ơn!
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 206 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21:05 - May 28, 2020
Chào bạn với đoạn văn > 255 ký tự bạn phải nối chuỗi vào bạn nhé.
Vỗ tay vỗ tay
IT_9 15:05 - May 28, 2020
// Thầy hướng dẫn em với đoạn code này nối chuỗi như nào với ạ! Em chưa hiểu lắm. Em cám ơn ạ!
Sub test()
Dim num_of_cust As Long
Dim num_of_column As Long
Dim i As Long, j As Long
Dim template As Object
Dim t As Object

num_of_column = 6

num_of_cust = Sheet1.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row - 1

With CreateObject("word.application") ' late binding
.Visible = True

For i = 1 To num_of_cust
Set template = .documents.Open("D:\Lap Trinh\Lap Trinh VBA\Thong bao\template.docx")
Set t = template.Content
For j = 1 To num_of_column
t.Find.Execute _
FindText:=Sheet1.Cells(1, j).Value, _
ReplaceWith:=Sheet1.Cells(i + 1, j).Value, _
Replace:=wdReplaceAll
Next
template.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & i & "-thong_bao.docx"
Next
.Quit
End With
Set t = Nothing
Set template = Nothing
End Sub


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội