Huỳnh hoài bảo
Huỳnh hoài bảo
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 190 lượt xem

Để họ tên tự động hiện lên textbox (TbtenNV) khi mình nhập mã NV

Để  họ tên tự động hiện lên textbox (Tb-tenNV) khi mình nhập mã NV vào textbox mã NV (Tb_maNV). Tôi đã viết như thế này không hiểu sai chổ nào mà VBA không chạy - nhờ thầy hướng dẫn giúp.

Private Sub Tb_maNV_Change()

    Dim i As Integer, dongcuoi As Long

    dongcuoi = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

    For i = 2 To dongcuoi

        If Tb_maNV.Value = Sheet1.Range("A" & i).Value Then

            Me.Tb_tenNV.Value = Sheet1.Range("B" & i).Value

        End If

    Next i

End Sub

Dữ liệu ở Sheet1 như sau:Cột A Cột B
Mã NV Họ và tên
0120 Trần văn
ổi
0111 Nguyễn
văn Đại
0113 Lê Văn
Bảy
0561 Huỳnh
Tony
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 190 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh hoài bảo 10:12 - Dec 15, 2020

Chào bạn bạn vui lòng gửi file lên nhé, mình căn cứ vào file sửa cho bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh hoài bảo 22:12 - Dec 15, 2020

Được rồi - cám ơn thầy.

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh hoài bảo 10:12 - Dec 16, 2020

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội