Hoang Manh Hung
Hoang Manh Hung
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 324 lượt xem

Mình viết các Mesuare sauNot Weekend = CALCULATE(COUNTROWS(Transaction_Data)'Calendar'[Weekend]="N")Weekend

Mình viết các Mesuare sau:

Not Weekend = CALCULATE(COUNTROWS(Transaction_Data),'Calendar'[Weekend]="N")
Weekend Transactions = CALCULATE(COUNTROWS(Transaction_Data),'Calendar'[Weekend]="Y")
Total = [Not Weekend]+[Weekend Transactions]
Total Transactions = COUNTROWS(Transaction_Data)
Total này lại không bằng Total Transactions. Total Transactions của mình giống với đáp án của file hướng dẫn. Nếu đúng thì Total phải bằng Total Transactions luôn chứ. Mình không hiểu bị sai ở chỗ nào
Weekend Transactions của mình cũng chưa đúng với đáp án xin chỉ lỗi sai giúp mình

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 324 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoang Manh Hung 11:01 - Jan 04, 2021

Trường hợp này đều dựa trên DAX cơ bản là COUNTROWS(Transaction_Data) trong các trường hợp khác nhau, với các Filter là 'Calendar'[Weekend]="Y" hoặc "N" - Như vậy nếu Total = [Not Weekend]+[Weekend Transactions] ít hơn Total Transaction - nghĩa là Y và N vẫn chưa cover hết các giá trị, bạn cần kiểm tra lại xem trường Weekend trong Calendar có các giá trị khác Y và N không

Vỗ tay vỗ tay
Hoang Manh Hung 00:01 - Jan 05, 2021
Cảm Ơn Bạn
Vỗ tay vỗ tay
Hoang Manh Hung 00:01 - Jan 05, 2021

Mình còn có thêm 1 câu hỏi nữa. Mình có Data Model như trong hình mình muốn tính ROA=Lợi Nhuận Ròng/Tổng Tài Sản

ở Income Statement QoQ mình có tạo một mesuare: TotalNetIncomeQoQ = SUMX('Income Statement QoQ',sum('Income Statement QoQ'[18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp]))

Ở Balance Sheet QoQ mình tạo một Mesuare: TotalAssetQoQ = sumx('Balance Sheet QoQ',sum('Balance Sheet QoQ'[Tổng cộng tài sản]))

Ở CompanyInfo có một mesuare: ROA = [TotalNetIncomeQoQ]/[TotalAsset] nhưng không ra kết quả khi tùy chỉnh Theo QUý hoặc năm không biết lỗi ở đâu?


Vỗ tay vỗ tay
Hoang Manh Hung 08:01 - Jan 05, 2021

Bạn đặt Measure ROA ở bảng IncomStatement hoặc Balance Sheet nhé. Nếu 1 measure không tùy chỉnh theo 1 hierarchy nào đó, ở đây là thời gian (tháng/quý/ngày) thì nghĩa là measure đó chưa tìm được hierarchy đó theo relationship, bạn có thể hiểu, khi đặt ở bảng CompanyInfo, thì PBI chỉ hiểu là Tổng Tài sản hoặc Tổng Income chung, do không có relationship nên không break theo các yếu tố được

Vỗ tay vỗ tay
Hoang Manh Hung 09:01 - Jan 05, 2021

Cảm ơn bạn mình đã tìm ra lỗi sai. Income Statement dữ liệu cột date chưa chuyển sang định dạng date nên bị lỗi. Mình đã chuyển ROA về Income Statement.

Bạn có thể hướng dẫn mình vế vấn đề này không?

Ý tưởng Tùy biến so sánh số liệu của Quý này so với quý trước. Quý này so với cùng kỳ năm trước sử dụng Card KPI

hàm messuare mình sử dụng Calculate được hướng dẫn trong khóa học, trong đó có lồng hàm dateadd vào filter của Calculate. DateAdd(Cột Date,-1,Quarter). Mình muốn tùy biến -1 or -4 ở phần Report. Có cách nào làm được không bạn. Cảm ơn bạn vì đã trả lời rất sớm 2 câu hỏi trên!

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội