Huỳnh Cao Cường
Huỳnh Cao Cường
Thảo luận 18 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 88 lượt xem

có hàm nào bên VBA để mình khóa ribbon đã làm ko

Thầy ơi có hàm nào bên VBA để mình khóa ribbon đã làm ko thầy

Thảo luận 18 câu trả lời
Lượt xem 88 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 09:02 - Feb 25, 2021

Chào bạn bạn có cần điều kiện để khoá không? còn bạn không để chức năng trong đó thì sẽ không cần khoá, hay nói cách đơn giản là bạn không bắt sự kiện on... thì ribon sẽ bị khoá chức năng đó.

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 10:02 - Feb 25, 2021

Mình có điều kiện ví dụ cho dòng lệnh inputbox để nhập vào 1 câu nếu câu đó ko đúng mình quy định thì khóa ribbon.Thầy cho mình xin câu lệnh cụ thể được không vậy.

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 11:02 - Feb 25, 2021

chào bạn bạn phải gắn ra 1 sheets rồi if điều kiện đó nếu đúng thì dẫn nút bấm hay sự kiện cho ribon không thì có thể chuyển nút sang trạng thái không có gì.

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 11:02 - Feb 25, 2021

Mình muốn xin ví dụ 1 đoạn code để 1 ribbon ví dụ tên là ribbon1 chuyển sang trạng thái không có gì đó thầy.

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 12:02 - Feb 25, 2021

Chào bạn đây là một dạng bạn nhé:

Sub FCC(control As IRibbonControl)
    If TH.Range("D1").Value = "X" Then
        MsgBoxUni CHUYENMA("Vui lofng ddawng nhaajp vowsi quyeenf nhaajp vaf moji quyefn")
    ElseIf TH.Range("D1").Value = "N" Then
         BCC.Activate
    Else
         BCC.Activate
    End If
     anview Range("a4:z4")
    Application.StatusBar = CHUYENMA("Bajn ddang lafm vieejc owr barng chaasm coong")
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 13:02 - Feb 25, 2021

sao cả 2 deu activate vậy thầy

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 14:02 - Feb 25, 2021

chào bạn với D1 = "X" mình đưa ra thoong báo, còn các quyền khác mình vẫn cho vào.

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 14:02 - Feb 25, 2021

BCC la ten ribbon hay ten id cua ribbon hay ten tag cua ribbon vay thay

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 14:02 - Feb 25, 2021

BCC là tên một sheets bạn

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 14:02 - Feb 25, 2021

Ví dụ mình có 1 ribbon id là ribbon1 tag là ribbon_tag. Nếu Ô A1.value = "F" thì actice ribbon1 còn không thì ẩn ribbon1 mình dùng code như thế nào vậy thầy

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 14:02 - Feb 25, 2021

Chào bạn chỉ có thể để ribon đó và khong làm gì thôi bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 17:02 - Feb 25, 2021

sao khi mình gán địa chỉ là ổ C thì nó báo lỗi còn ổ D thì nó tạo binh thuong vay thay, co cach nao gán vô ổ C duoc ko thây

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 17:02 - Feb 25, 2021

Chào bạn bạn thử check file trước nhé xem có file trong ổ c không?

Option Explicit
Sub CheckFileExists()
Dim strFileName As String
Dim strFileExists As String
    strFileName = "C:\text"
    strFileExists = Dir(strFileName)
   If strFileExists = "" Then
        MsgBox "The selected file doesn't exist"
    Else
        MsgBox "The selected file exists"
    End If
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 17:02 - Feb 25, 2021

chương trình này nó tạo file mới mà thầy

mà mình xin đoạn code đọc dữ liệu file txt để dán vô ô A1 luôn duoc không thầy

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 18:02 - Feb 25, 2021
Public Const UTF_8_ENCODING = "UTF-8"
Sub readFileExample1()
    Dim fileName As String
    Dim content As String
    fileName = "C:\TuanBa\NewTextDocument.txt"
    content = readFile(fileName, UTF_8_ENCODING)
    Cells(1, "A").Value = content
End Sub
Function readFile(fileName As String, charSet As String) As String
    Dim objStream As Object
    Set objStream = CreateObject("ADODB.Stream")
     
    objStream.charSet = charSet
    objStream.Open
     
    objStream.LoadFromFile (fileName)
    readFile = objStream.ReadText()
     
    Set objStream = Nothing
End Function

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 23:02 - Feb 25, 2021

Cam on thầy

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 07:02 - Feb 26, 2021

Cảm ơn bạn, chúc bạn học tốt

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Cao Cường 22:02 - Feb 27, 2021

mình muốn làm tính năng đó là nếu ô A1 = T thì ẩn Tab id ="Toan_9" thì mình làm như thế nào vậy thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội