Nguyễn Danh Phương
Nguyễn Danh Phương
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 206 lượt xem

khi ở câu lệnhDoWhile Sheets("11")Range("I"& i)Value <> "" And i < 110lại

Thầy giáo cho mình hỏi khi ở câu lệnh:

Do
While
Sheets("11").Range("I"
& i).Value <> "" And i < 
110

lại chỉ xét "Range("I" & i).Value" mà lại không xét giá trị ở range ("j" & i)

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 206 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Danh Phương 08:03 - Mar 01, 2021

Chào bạn câu lệnh của bạn đang không có đại lượng j ở đâu.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Danh Phương 20:03 - Mar 01, 2021

Mình hỏi câu lệnh ở trong bài đó ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Danh Phương 09:03 - Mar 02, 2021

Chào bạn bạn đang muốn hỏi đoạn code này

Sub Login_confirm()
    Dim username As String
    Dim password As String
        username = Sheets("11").Range("E108").Value
        password = Sheets("11").Range("E111").Value
    Dim i As Integer
        i = 108
    If username = "" Or password = "" Then
        MsgBox "Vui long nhap du thong tin UserName va Password"
        Exit Sub
    Else
        Do While Sheets("11").Range("I" & i).Value <> "" And i <  110
            If username = Sheets("11").Range("I" & i).Value And _
               password = Sheets("11").Range("J" & i).Value Then
                MsgBox "Dang nhap chinh xac"
                Exit Sub
            Else
                i = i + 1
            End If
        Loop
        MsgBox "Thong tin dang nhap khong chinh xac"
    End If
End Sub

Chào bạn trong đoạn code này sẽ sét đồng thời hai giá trị nên chỉ cần chạy 1 biến i nếu trùng cả hai thì sẽ vào được

username = Sheets("11").Range("I" & i).Value And _
password = Sheets("11").Range("J" & i).Value

Còn không sẽ tìm kiếm đến khi hết vòng lặp

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội