Trần Văn Soái
Trần Văn Soái
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 78 lượt xem

có thể giải thick cho e thêm về bẫy lỗi với sự kiện worksheet_change

Thầy có thể giải thick cho e thêm về bẫy lỗi với sự kiện worksheet_change đk k ah

như các dòng code: if target.cells.count<>1 then exit sub. Không có dòng code này thì khi xoá dòng vùng target sẽ báo lỗi

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 78 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Soái 09:05 - May 05, 2021

lệnh target.Cells.count là đếm số ô được chọn.

Khi chọn khác 1 ô (không chọn ô nào hoặc chọn nhiều hơn 1 ô) thì Exit sub (dừng lệnh)

Nghĩa là chỉ cho phép chọn 1 ô mới được xóa dòng.

Thường khi thực hiện việc xóa cần có sự kiểm soát, tránh xóa bừa bãi hoặc bị lỗi khi xóa, nên đây là 1 câu lệnh kèm theo để giới hạn phạm vi vùng xóa.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Soái 12:05 - May 05, 2021

Thầy có thể ví dụ đk k ah

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội