Domifa
Domifa
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 430 lượt xem

hướng dẫn Em đang mở 1 sheets nhưng làm định ng tổng cộng (dòng cuối +1)

Nhờ thầy hướng dẫn: Em đang mở 1 sheets nhưng làm định dạng tổng cộng (dòng cuối +1) của 1 sheet khác, câu lệnh:

Sheets("Mau1_CT").Range("A" & Dongcuoi + 1).EntireRow.Select

    Selection.Style = "Comma"

    Selection.NumberFormat = "_(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* ""-""??_);_(@_)"

    Selection.Font.Bold = True

Tuy nhiên khi chạy bị báo lỗi 1004 với nội dung "Select method of range class failed"

Trong khi ngay trước câu lệnh trên, em có viết vùng range như vậy nhưng với thao tác tính tổng

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 430 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Domifa 16:06 - Jun 24, 2021

Chào bạn bạn có thể làm như sau

Function ddso(rng As Range)
    With rng
        .Style = "Comma"
        .NumberFormat = "_-* #,##0.0_-;-* #,##0.0_-;_-* ""-""??_-;_-@_-"
  End With
End Function
sub dinhdang
 ddsoRange("f8:R" & dc + 1)
end sub
Vỗ tay vỗ tay
Domifa 16:06 - Jun 24, 2021

vậy lỗi của e ở đây là gì ak?

Vỗ tay vỗ tay
Domifa 16:06 - Jun 24, 2021

Chào bạn bạn bỏ giúp mình EntireRow đi nhé chỉ select thôi


Vỗ tay vỗ tay
Domifa 16:06 - Jun 24, 2021

nếu bỏ entirerow đi thì nó chỉ định dạng 1 ô thôi, trong khi e muốn định dạng cả dòng tổng cộng đó.

Ngoài ra nếu e mở trên đúng sheet em muốn định dạng (tức là sheet Mau1_CT) thì khi bấm chạy lệnh vẫn chạy okie ak, chỉ khi mở trên sheet khác mà chạy lệnh của sheet này mới bị báo lỗi như thế

Vỗ tay vỗ tay
Domifa 16:06 - Jun 24, 2021

Chào bạn bạn dùng như sau nhé

Sheets("Mau1_CT").Range("A1:A" & Dongcuoi + 1).Select
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông