@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
17 Chương, 1128 phút

Chương 1: CHƯƠNG MỞ ĐẦU

 • 1. Giới thiệu khóa học thực hành kế toán tổng hợp từ A-Z 02:35
 • 2. Hướng dẫn học tập hiệu quả với Gitiho 04:58
 • 3. THAM GIA NHÓM HỌC TẬP
 • 4. TÀI LIỆU THỰC HÀNH KHOÁ HỌC

Chương 2: Bắt đầu công việc kế toán tổng hợp

 • 5. Khai báo thông tin doanh nghiệp, những lưu ý về thông tin doanh nghiệp 13:20
 • 6. Phân biệt các loại hình doanh nghiệp 06:34
 • 7. Phân biệt hóa đơn GTGT 07:54
 • 8. Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in, tự in (hóa đơn bản giấy) 05:50
 • 9. Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử 12:07
 • 10. Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT 10:51
 • 11. Kiểm tra hóa đơn hợp lệ và quản lý danh mục đối tác 07:14
 • 12. Phân biệt chế độ kế toán 08:57
 • 13. _Bổ sung: Danh mục tài khoản kế toán theo 2 thông tư: TT200 và TT133

Chương 3: Các phần hành kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung

 • 14. Thiết lập sổ Nhật ký chung, cách hạch toán vào sổ NKC 11:03
 • 15. Kế toán quỹ: Hạch toán quỹ, chứng từ thu tiền 10:10
 • 16. Hạch toán chi tiền 07:40
 • 17. Thiết lập tham chiếu tự động thông tin đối tác 08:43
 • 18. Thiết lập công thức đếm số dòng trong cùng một bút toán 05:11
 • 19. Thiết lập công thức lọc dòng dữ liệu trong sổ kế toán (NKC) 05:30
 • 20. Các vấn đề quan trọng về hóa đơn GTGT - Những điểm lưu ý 12:29
 • 21. Phân biệt tài sản cố định và CCDC 04:04
 • 22. Hạch toán mua CCDC và cách kiểm tra hóa đơn mua vào 12:24
 • 23. Lập bảng phân bổ chi phí trả trước và cách tính giá trị phân bổ 20:10
 • 24. Hạch toán mua TSCD , cách tính khấu hao TSCD 10:47
 • 25. Lưu ý về chi phí hợp lý: Chi phí được trừ và chi phí không được trừ 14:07
 • 26. Hạch toán hóa đơn chi phí mua ngoài 08:09
 • 27. Hạch toán chi phí thuê ngoài gian công 06:33
 • 28. Hạch toán chứng từ công nợ bằng UNC 06:19
 • 29. Hướng dẫn cài đặt Hỗ trợ kê khai (HTKK) và khai báo thông tin DN 09:00
 • 30. Hướng dẫn lập tờ khai lệ phí môn bài và hạch toán lệ phí môn bài 10:01
 • 31. Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử qua ngân hàng 11:42
 • 32. Hướng dẫn lập giấy nộp tiền và nộp lệ phí môn bài điện tử 08:16
 • 33. Hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài 03:18
 • 34. Hạch toán mua nguyên liệu về nhập kho 05:35
 • 35. Lập bảng nhập kho nguyên liệu 10:03
 • 36. Xuất nguyên liệu để sản xuất 04:50
 • 37. Hướng dẫn lập bảng xuất kho nguyên liệu 03:34
 • 38. Bổ sung: Hướng dẫn lấy khối lượng đầu vào từ dự toán xây dựng 07:32
 • 39. Nhập kho thành phẩm từ sản xuất 05:28
 • 40. Các bút toán liên quan đến tập hợp chi phí trực tiếp tính giá thành 06:18
 • 41. Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 05:45
 • 42. Hạch toán phân bổ chi phí trả trước 04:02
 • 43. Kế toán bán hàng và xác định KQKD: Hạch toán bán hàng và phản ánh giá vốn bán hàng 08:02

Chương 4: Xây dựng bảng lương theo quy định mới nhất từ 2020

 • 44. Xác định cấu trúc bảng lương theo luật hiện hành 06:32
 • 45. Xây dựng bảng lương, xác định lương cơ bản và mức đóng BHXH 09:12
 • 46. Xác định các khoản phụ cấp, trợ cấp trên bảng lương 16:51
 • 47. Xác định thu nhập khác và tổng lương trên bảng lương 05:29
 • 48. Xác định mức đóng BHXH, cách tính BHXH và các khoản trích theo lương 10:20
 • 49. Hướng dẫn cách tính thuế TNCN và hoàn thiện hạch toán lương 17:57
 • 50. Hạch toán chi phí lương và các khoản trích theo lương trên sổ NKC 22:32
 • 51. _Tải tài liệu: Bảng lương mẫu tính BHXH và thuế TNCN trên Excel

Chương 5: Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

 • 52. Bút toán kết chuyển chi phí trực tiếp cuối tháng 10:44
 • 53. Kết chuyển thuế GTGT cuối quý 06:48
 • 54. Kết chuyển doanh thu bán hàng 03:47
 • 55. Kết chuyển chi phí giá vốn 03:23
 • 56. kết chuyển chi phí bán hàng 03:01
 • 57. Kết chuyển chi phí QLDN 03:46
 • 58. Tính thuế TNDN tạm tính và hạch toán TNDN tạm tính vào NKC 05:13
 • 59. Kết chuyển thuế TNDN 01:27
 • 60. Kết chuyển lãi lỗ 06:41

Chương 6: Xây dựng bảng tổng hợp công nợ

 • 61. Thiết lập bảng tổng hợp công nợ và tham chiếu tên 04:43
 • 62. Thiết lập công thức lấy số dư đầu kỳ 15:03
 • 63. Thiết lập công thức lấy số phát sinh nợ và có trong bảng tổng hợp 05:53
 • 64. Xác định số dư cuối ký trên báo công tổng hợp công nợ 02:40
 • 65. Tổng hơp TK 331 01:42

Chương 7: Thiết lập công thức và lấy dữ liệu lên sổ cái

 • 66. Thiết lập data tài khoản trong sổ cái bằng Data valication 03:02
 • 67. Thiết lập thông tin tên TK và kỳ báo cáo 06:52
 • 68. Xử lý nợ có đầu kỳ 09:07
 • 69. Lấy số dư nợ có đầu kỳ 01:10
 • 70. Tham chiếu ngày tháng ghi sổ và chứng từ nội dung diễn giải sang sổ cái 10:16
 • 71. Xác định số tiền nợ có trên sổ cái 11:24

Chương 8: 6.3. Xây dựng + lập công thức lấy dữ liệu sổ chi tiết

 • 72. Tải tài liệu: Đề bài tạo sổ chi tiết tài khoản theo danh sách
 • 73. Lấy số dư đầu kỳ cho sổ chi tiết 10:56
 • 74. Lấy dữ liệu ngày thang chứng từ diễn giải trong sổ chi tiết 06:02
 • 75. Lấy số dư phát sinh và tính số dư cuối kỳ cho Sổ chi tiết 07:45
 • 76. Tải tài liệu: Kết quả bài học Sổ chi tiết tài khoản theo danh sách

Chương 9: 6.4: Sổ chi tiết công nợ

 • 77. Thiết lập thông tin trên sổ chi tiết công nợ 09:33
 • 78. Tham chiếu số liệu từ nkc sang sổ công nợ 09:50
 • 79. Xác định số dư công nợ 10:40
 • 80. Lập công thức xử lý số dư đầu kỳ 08:42

Chương 10: Thiết lập phiếu Thu- Chi tự động, in phiếu Thu - Chi và NKC

 • 81. Lấy số phiếu Thu- Chi từ Nhật Ký Chung 03:28
 • 82. Xử lý tk Nợ - Có trong phiếu thu chi 10:24
 • 83. Thiết lập mẫu phiếu thu chi 04:10
 • 84. Lấy tk nợ có lên phiếu thu chi 05:11
 • 85. Lập công thức lấy dữ liệu vào phiếu thu chi 08:19

Chương 11: Lập các báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng

 • 86. Lập bảng cân đối phát sinh tài khoản (cách 1) 16:52
 • 87. Lập bảng cân đối phát sinh tự động (cách 2 phần 1) 04:41
 • 88. Thiết lập lấy số dư đầu kỳ trên CDPS (phần 2) 15:23
 • 89. Hướng dẫn lấy số phát sinh nợ/ có trong CDPS (phần 3) 11:57
 • 90. Lấy số dư cuối kỳ trê CDPS (phần 4) 09:56
 • 91. Tìm hiểu về bảng cân đối kế toán 03:07
 • 92. Lập bảng cân đối kế toán 12:05
 • 93. Lập bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh SXKD 05:38
 • 94. Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phần 1) 09:50
 • 95. Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phần 2) 15:33
 • 96. Lập thuyết minh báo cáo tài chính 21:07

Chương 12: Lập BCTC trên ứng dụng HTKK, in sổ và lưu trữ sổ kế toán

 • 97. Hướng dẫn lập báo cáo trên Hỗ trợ kê khai HTKK 10:54
 • 98. Hướng dẫn chung về quyết toán thuế thu nhập TNCN và TNDN 20:34
 • 99. Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính lên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn 05:00
 • 100. Hướng dẫn in sổ và lưu trữ tài liệu kế toán 03:09

Chương 13: Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

 • 101. Phương pháp tính thuế TNCN 01:26
 • 102. Công thức tính thuế TNCN lũy tiến từng phần 05:06
 • 103. Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh cho NPT 04:25
 • 104. Đối tượng và thời hạn đăng ký NPT 03:04
 • 105. Hướng dẫn đăng ký MST TNCN 11:54
 • 106. Hướng dẫn đăng ký MST cho NPT 06:36
 • 107. Hướng dẫn quyết toán TNCN 22:18
 • 108. Điều kiện ủy quyền QT TNCN 04:29
 • 109. Trường hợp không phải QT TNCN 02:49

Chương 14: Thủ tục và đăng ký cho doanh nghiệp mới thành lâp

 • 110. Các công việc phải làm với doanh nghiệp mới thành lập 08:51
 • 111. Công việc của kế toán cần thực hiện trong năm tài chính 04:03

Chương 15: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA

 • 112. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm Misa 08:56
 • 113. Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu và kết nối máy chủ - máy trạm 11:01
 • 114. Bài 3: Phần mềm kế toán Misa và hướng dẫn đăng ký bản quyền 00:54
 • 115. Tìm hiểu hệ thống và khai báo quản lý người dùng 06:48
 • 116. Thủ tục khai báo số dư ban đầu 02:32
 • 117. Khai báo danh mục tài khoản, quản lý tài khoản 08:04
 • 118. Cách hạch toán phiếu thu tiền - Cách sửa chứng từ đã hạch toán 07:10
 • 119. Cách hạch toán thu tiền công nợ 01:36
 • 120. Cách hạch toán chi tiền - lập phiếu chi 05:31
 • 121. Cách hạch toán mua công cụ, dụng cụ 15:32
 • 122. Cách hạch toán ghi tăng, giảm công cụ - dụng cụ 06:22
 • 123. Cách hạch toán mua tài sản cố định 04:45
 • 124. Cách hạch toán ghi tăng tài sản cố định 05:01
 • 125. Hướng dẫn cách phân bổ CCDC và trích khấu hao TSCĐ 01:55
 • 126. Cách hạch toán nộp tiền vào tài khoản ngân hàng 05:04
 • 127. Cách hạch toán ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho nhà cung cấp 04:57
 • 128. Cách khai báo trong phân hệ tiền lương 04:45
 • 129. Cách hạch toán nhập kho nguyên vật liệu 05:26
 • 130. Cách hạch toán xuất nguyên vật liệu cho sản xuất 06:47
 • 131. Cách hạch toán nhập kho thành phẩm từ sản xuất 01:54
 • 132. Hướng dẫn cách tập hợp chi phí và tính giá thành 04:01
 • 133. Cách hạch toán nghiệp vụ bán hàng 05:14
 • 134. Hướng dẫn kết chuyển thuế GTGT 02:29
 • 135. Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính 03:39
 • 136. Cài đặt và sử dụng phần mềm đổi tên xml 03:17

Chương 16: Hướng dẫn lập tờ khai thuế và nộp tờ khai thuế

 • 137. Hướng dẫn khai báo thông tin trong phần mềm HTKK 08:49
 • 138. Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế GTGT 14:09
 • 139. Hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT 08:30
 • 140. Hạn nộp tờ khai và quy định về kê khai điều chỉnh bổ sung 10:26
 • 141. Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh 05:49
 • 142. Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN và thuế TNDN 01:38
 • 143. Hướng dẫn nộp tờ khai qua trang thuế điện tử 02:51

Chương 17: Hướng dẫn cách kiểm tra Báo cáo tài chính

 • 144. Điều kiện và cơ sở lập bảng cân đối phát sinh 03:34
 • 145. Cách đối chiếu Bảng cân đối phát sinh với Sổ cái 03:50
 • 146. Kiểm tra chi tiết tài khoản 111 và 112 04:07
 • 147. Kiểm tra tài khoản công nợ và 141, 334 03:41
 • 148. Kiểm tra tài khoản 211, 214, 242 03:42
 • 149. Kiểm tra tài khoản 133, 333 09:34
 • 150. Kiểm tra tài khoản kho 03:38
 • 151. Kiểm tra các tài khoản khác 05:43
 • 152. Kiểm tra bảng cân đối kế toán 10:29
 • 153. Kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 13:09
 • 154. Kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06:10
 • 155. Kiểm tra bản thuyết minh báo cáo tài chính 05:34