Cách xây dựng mô tả công việc của Trưởng ban Tài chính

Nội dung được viết bởi Sabrina

Vị trí Trưởng ban Tài chính hoặc tùy quy mô sẽ là trưởng phòng tài chính, nhiều doanh nghiệp nhỏ thì sẽ gộp chung là phòng Tài chính - Kế toán. Đây là vị trí đứng đầu của bộ phận chuyên lo nguồn tiền của doanh nghiệp.

Vậy Chức năng và nhiệm vụ của vị trí này là gì? Chúng ta hãy cùng Gitiho tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Mô tả công việc vị trí Trưởng ban tài chính

Chức danh/vị trí công việc Trưởng Ban Tài chính Phòng Ban: Tài chính

Địa điểm làm việc Địa điểm công ty hoặc nơi được doanh nghiệp phân công

Loại hợp đồng lao động Xác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty

I. THÔNG TIN CHUNG

Báo cáo trực tiếp cho:  Phó Tổng Giám đốc/Tổng Giám đốc

Qui trình công việc liên quan: 

1. Quy trình cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng / Quy trình đầu tư
2. Quy trình hợp tác ngân hàng cho khách hàng vay vốn mua / Quy trình giải ngân
3. Quy trình điều dòng tiền trong nội bộ Tập đoàn, các công ty con.

Quan hệ công việc:

Bên trong
1. Lãnh đạo Tập đoàn;
2. Các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan;
3. Các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn. 
2. Công ty Tài chính/Quỹ
3. Cơ quan ban ngành

Bên ngoài

1. Ngân hàng / Tổ chức tín dụng

II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Tổ chức bộ máy hoạt động của Ban Tài chính (Ban TC) đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau:

1. Huy động các kênh tín dụng trung hạn và ngắn hạn đảm bảo nguồn vốn cho Tập đoàn vận hành kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư mới;
2. Quản trị dòng tiền, kiểm soát rủi ro tài chính;
3. Xây dựng các phương án tài chính tối ưu, giảm thiểu chi phí vốn;
4. Tối ưu hóa các kênh đầu tư, dự án đầu tư của Tập đoàn thông qua việc phân tích dòng tiền, rủi ro tài chính;
5. Quản trị tài chính Tập đoàn và Các công ty thành viên.

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban TC trong ngắn hạn và dài hạn

2. Chỉ đạo, điều hành các phòng chuyên môn của Ban TC thực hiện công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch, bao gồm nhưng không giới hạn:

2.1. Huy động vốn phục vụ các dự án theo từng giai đoạn: tiền triển khai, triển khai, nghiệm thu;
2.2. Quản trị tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động các kênh và dự án đầu tư của Doanh nghiệp và công ty thành viên;
2.3. Tìm kiếm các phương thức đầu tư tài chính phái sinh.

3. Chủ trì, chỉ đạo công tác xây dựng, cập nhật, hoàn thiện, cải tiến phương pháp, quy trình, hệ thống tài liệu phục vụ hoạt động Ban TC Doanh nghiệp và các đơn vị thành viên

4. Tham vấn Lãnh đạo Doanh nghiệp/Công ty thành viên phương án tài chính, kênh huy động vốn, giải pháp giảm thiểu rủi ro tài chính và các hoạt động liên quan đến chuyên môn của Ban

5. Quản lý nhân sự Ban TC bao gồm:
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động xây dựng mô tả công việc, chỉ tiêu đánh giá nhân viên, hồ sơ năng lực CNBV,..
- Phân công/ chỉ đạo nhân sự tham gia/ tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, xét thưởng, kỷ luật,..CBNV trong Ban

6. Chỉ đạo thực hiện các báo cáo phân tích kết quả hoạt động, báo cáo chuyên môn của Ban TC định kỳ/phát sinh

7. Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo Doanh nghiệp chỉ đạo/phân công

Kết quả cần đạt được

Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực, thời gian, ngân sách hoạt động, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ Ban TC

Kế hoạch được Lãnh đạo Doanh nghiệp phê duyệt trước khi triển khai thực hiện

Quản lý hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc

Đảm bảo cung cấp đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động của các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp

Có bản báo cáo đánh giá hiệu quả các kênh đầu tư, các dự án đầu tư của Doanh nghiệp và công ty thành viên, cảnh báo các rủi ro phát sinh liên quan đến tài chính các dự án

Thiết lập và duy trì và mở rộng được các kênh đầu tư tài chính phái sinh hiệu quả cho Doanh nghiệp

Văn bản, tài liệu được phê duyệt, áp dụng hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của Ban 
- Có được các phương án, kênh huy động vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp và các công ty thành viên.
- Dự phòng/ giảm thiểu các rủi ro phát sinh có liên quan đến vụ việc/hoạt động cần kiểm soát
- Có được hệ thống chức danh, MTCV, hồ sơ năng lực CBNV, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hợp lý, khoa học, phản ánh chính xác yêu cầu của đơn vị về nguồn lực, phục vụ công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng,..của Ban TC.
- Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của Ban TC. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..

Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.

Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu

Hoàn thành công việc theo yêu cầu

IV. QUYỀN HẠN

1. Đại diện Doanh nghiệp làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác thực hiện hoạt động chuyên môn của Ban trong phạm vi được phân công/ủy quyền
2. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban TC trong phạm vi được phân công/ủy quyền
3. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các công ty thành viên trong phạm vi chức năng, quyền hạn được phân công/ ủy quyền 
4. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Ban TC/chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá,.. nhân sự thuộc Ban TC
6. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban TC hiện hành

V. TRÁCH NHIỆM

1. Đại diện Doanh nghiệp làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác thực hiện hoạt động chuyên môn của Ban trong phạm vi được phân công/ủy quyền
2. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban TC trong phạm vi được phân công/ủy quyền
3. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các công ty thành viên trong phạm vi chức năng, quyền hạn được phân công/ ủy quyền 
4. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Ban TC/chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá,.. nhân sự thuộc Ban TC
6. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban TC hiện hành

V. TRÁCH NHIỆM

1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Ban TC
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Doanh nghiệp/Công ty thành viên hoặc các báo cáo công bố ra bên ngoài (nếu có)
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban TC theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Ban TC 

VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU

1. Bằng cấp, Chứng chỉ Tốt nghiệp Đại học khối kinh tế chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, ưu tiên có bằng MBA, CPA hoặc ACCA

2. Kiến thức cần thiết

  • Am hiểu về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, các tổ chức tín dụng và các chính sách tài chính hiện hành của Nhà nước
  • Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động Ban TC, hoạt động SX kinh doanh của Doanh nghiệp
  • Nắm vững kiến thức pháp luật có liên quan đến hoạt động tài chính, đầu tư

3. Kỹ năng cần thiết 

- Kỹ năng Phân tích tài chính
- Kỹ năng quản trị dòng tiền
- Kỹ năng quản trị tài chính dự án
- Kỹ năng lập kế hoạch tài chính
- Kỹ năng quản trị chiến lược
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng quản lý nhân viên
- Kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, giao tiếp
- Kỹ năng quản trị rủi ro
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Ngoại ngữ: Thành thạo Tiếng Anh chuyên ngành, giao dịch thương mại với các đối tác tín dụng,…
- Vi tính Sử dụng thành thạo máy tính, word, excel,…

4. Kinh nghiệm

Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm, ít nhất 7 năm vị trí Giám đốc tài chính tại các Doanh nghiệp quy mô tương đương lĩnh vực hoạt động

5. Thái độ Trách nhiệm, có tầm nhìn bao quát, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp.

6. Sức khỏe Tốt

7. Khác

- Làm việc tốt trong môi trường áp lực. 
- Có thể đi công tác, làm việc thêm giờ theo yêu cầu công việc

Tổng kết

Trên đây, Gitiho đã giới thiệu xong đến các bạn bản mô tả công việc vị trí Trưởng ban tài chính của một doanh nghiệp. Bạn đã rõ hướng đi cho bản mô tả công việc tại doanh nghiệp mình chưa?

Hãy cùng đón xem những bài viết mới nhất trong chuyên đề về Mô tả công việc của Gitiho nhé.

 

💥 SIÊU SALE MÙA EURO - SĂN KHÓA HỌC CÙNG GITIHO 💥

  • 👉 GIẢM TRỰC TIẾP 60% HỌC PHÍ, đồng giá các khóa học 199K - 299K - 399K
  • 👉 Áp dụng cho 200+ khóa học bán chạy nhất trên nền tảng Gitiho
  • 👉 Ưu đãi chỉ có hiệu lực với 100 đơn hàng thanh toán đầu tiên.

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông