Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 54 lượt xem

Cách xây dựng mô tả công việc (JD) vị trí Trưởng phòng Pháp lý doanh nghiệp và Quản lý cổ đông

Jul 19 2022
Chức danh/vị trí công việc     Trưởng phòng Pháp lý doanh nghiệp và Quản lý cổ đôngPhòng Ban: Phòng PLDN&QLCĐ/Ban PC
Địa điểm làm việcĐịa điểm do doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng lao độngXác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho: Phó Ban/Trưởng Ban Pháp chế
Qui trình công việc liên quan: 1. Quy trình thành lập doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
2. Quy chế, quy trình công bố thông tin của công ty đại chúng.
Quan hệ công việc:                     Bên trongBên ngoài
Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệpSở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Các Sở Giao dịch Chứng khoán
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Các công ty chứng khoán
 
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Tổ chức hoạt động tư vấn pháp lý doanh nghiệp và quản lý cổ động cho Doanh nghiệp và công ty thành viên nhằm đạt các mục tiêu sau:
1. Đảm bảo các hoạt động thành lập mới, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp và các Công ty thành viên tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như tuân thủ các nội quy, quy chế (quy định nội bộ) của Doanh nghiệp.
2. Tạo dựng niềm tin tới Cổ đông và xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Doanh nghiệp trước công chúng đầu tư thông qua việc thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Doanh nghiệp, cổ đông, nhà đầu tư trong cộng đồng tài chính.
 
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                    TỶ TRỌNG (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng Pháp lý doanh nghiệp và Quản lý cổ đông theo tháng, quý, năm5%Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực, thời gian, ngân sách hoạt động, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ Phòng PLDN
Kế hoạch được Lãnh đạo ban phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
2. Trực tiếp phân công, kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả hoạt động của Phòng Pháp lý doanh nghiệp và Quản lý cổ đông thực hiện các nhiệm vụ:80%Đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc của Phòng theo cam kết/ kế hoạch đã duyệt
2.1. Tư vấn các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp:  
- Tư vấn áp dụng các quy định pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp ở các lĩnh vực: tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán, ngân hàng, sở hữu trí tuệ,… - Nhận diện được các rủi ro pháp lý trong hoạt động doanh nghiệp và hạn chế việc sai phạm, thiếu sót các quy định pháp luật, phòng ngừa rủi ro pháp lý xảy ra đối với doanh nghiệp
- Đảm bảo văn bản pháp lý của doanh nghiệp được ban hành đúng thẩm quyền và phù hợp quy định pháp luật
- Soạn thảo, rà soát dự thảo các văn bản pháp lý của doanh nghiệp như: Nghị quyết, Biên bản họp, Giấy ủy quyền, Công văn, Biên bản thỏa thuận,… 
- Kiến nghị, cảnh báo rủi ro pháp lý đối với các yêu cầu tư vấn, khuyến nghị thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật 
2.2. Thực hiện các thủ tục thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp     
- Thực hiện các thủ tục thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Hoàn thành thủ tục đúng thời hạn
- Đề xuất, kiến nghị về cơ cấu sở hữu, hoạt động mua bán, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp, cử người quản lý doanh nghiệp của Doanh nghiệp và các đơn vị thành viên Đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp phù hợp quy định pháp luật
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Lãnh đạo thông tin pháp lý các công ty con, công ty liên kết, công ty thành viên của Doanh nghiệp Định kỳ/đột xuất cung cấp thông tin về hệ thống doanh nghiệp theo yêu cầu của BLĐ và/hoặc phòng/ban/đơn vị
2.3. Soạn thảo/ soát xét đóng góp ý kiến cho các dự thảo Quy chế, Quy trình, quy định theo đề xuất của các đơn vị hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Nâng cao chất lượng hệ thống văn bản nội bộ của Doanh nghiệp nói chung và Phòng PLDN nói riêng
2.4. Công bố thông tin và các nghĩa vụ khác của các công ty đại chúng Đảm bảo các công ty đại chúng tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của công ty đại chúng theo quy định pháp luật
2.5. Thực hiện các hồ sơ chào bán, phát hành thêm cổ phần/đăng ký công ty đại chúng  Thực hiện thành công các đợt chào bán, phát hành thêm cổ phần, đăng ký công ty đại chúng theo yêu cầu của BLĐ
3. Quản lý nhân sự của Phòng:   xây dựng hệ thống tài liệu và tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Phòng.5%Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của Phòng. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
4. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn của Phòng định kỳ/phát sinh 5%Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.
Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
5. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên5%Hoàn thành công việc theo yêu cầu
IV. QUYỀN HẠN
1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ ủy quyền
2. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Phòng/ chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc phạm vi phụ trách
4. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng PLDN & QLCĐ trong phạm vi phụ trách
V. TRÁCH NHIỆM
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động các phòng/ bộ phận/ lĩnh vực được phân công phụ trách
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Ban Pháp chế
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị thành viên theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉTốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật
2. Kiến thức cần thiết- Có hiểu biết về pháp lý doanh nghiệp
- Có hiểu biết về công ty đại chúng
- Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan của Doanh nghiệp và Ban Pháp chế
3. Kỹ năng cần thiết- Kỹ năng tổng hợp, phân tích
- Kỹ năng quản lý
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng khác như: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng giải quyết vấn đề; …
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Giao tiếp cơ bản
- Vi tínhTin học văn phòng (Word, Excel, Microsoft proiect, …)
4. Kinh nghiệm3 - 5 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý doanh nghiệp, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm tại các Doanh nghiệp/Tập đoàn/công ty đại chúng trong lĩnh vực Bất động sản, nghỉ dưỡng, sân Golf…
5.Thái độ trong công việcTrung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp. 
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 54 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội