Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 211 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ phận Tài chính Kế toán

Jul 14 2022

Bộ phận Tài chính Kế toán là một bộ phận không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vậy, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận này là gì? Làm thế nào để xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ phận Tài chính Kế toán phù hợp với doanh nghiệp nhất? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Đồng hành cùng Chuyên gia - Ths Hạ Phan trong khóa học Tuyển dụng thực chiến cho người mới bắt đầu để nắm vững các quy trình, kỹ năng và tư duy tuyển dụng

Mô tả chức năng

Kế toán

 • Tổ chức bộ máy kế toán của Doanh nghiệp, các chính sách kế toán và hướng dẫn nghiệp vụ đối với kế toán các đơn vị thành viên đảm báo tính phù hợp và nhất quán trên toàn Tập đoàn, tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Luật Kế toán, chế độ kế toán cũng như hệ thống quy định, định mức và các mục tiêu của Doanh nghiệp
 • Lập báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo hợp nhất của Doanh nghiệp chính xác, đầy đủ, kịp thời. Trên cơ sở phân tích các báo cáo, tham mưu cho Ban lãnh đạo trong lĩnh vực hạch toán, quản lý tài sản tiền vốn và chi phí, lao động hiệu quả nhất
 • Nhận, quản lý và sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu  kế toán, tài chính cho các cơ quan quản lý Nhà nước, ngân hàng, các phòng ban, đơn vị của Doanh nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế của Doanh nghiệp.

Tài chính

 • Hoạch định tài chính, cơ cấu, thu xếp tài chính
 • Tham gia công tác tái cơ cấu vốn/tài sản tại các Công ty
 • Quản lý dòng tiền, nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính, phân tích báo cáo quản trị. 
 • Kiểm soát tài chính, ngân sách và các chỉ tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp và các đơn vị thành viên (nếu có - đối với quy mô cấp Tập đoàn thường sẽ có công ty con/công ty thành viên)

Phễu tuyển dụng là gì? Tại sao cần ứng dụng phễu tuyển dụng?

Mô tả nhiệm vụ

Kế toán

Tổ chức và quản lý lý hệ thống kế toán Doanh nghiệp:

 • Mở, ghi chép đầy đủ các loại sổ kế toán theo quy định của Chế độ Kế toán, Luật kế toán và theo yêu cầu quản trị của Doanh nghiệp. Yêu cầu và kiểm tra các đơn vị thực hiện việc mở sổ, ghi chép và hạch toán kế toán.
 • Xây dựng các hướng dẫn hạch toán quản trị phục vụ nhu cầu thông tin quản trị nội bộ của Doanh nghiệp. Xây dựng các quy chế, quy định, hướng dẫn quản lý tài chính nội bộ áp dụng cho Doanh nghiệp.
 • Kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về các chế độ kế toán mới và các luật liên quan đến công tác kế toán tới các phòng kế toán. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ mới cho toàn bộ cán bộ kế toán của Doanh nghiệp hoặc cử tham dự các lớp tập huấn do các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức.
 • Tổng kết công tác kế toán hàng năm của Doanh nghiệp.
ke-toan

Thực hiện công tác Tài chính-Kế toán trực tiếp của Doanh nghiệp:

 • Tổ chức kiểm soát hoạt động thanh toán (thu/chi) hàng ngày đảm bảo tuân thủ theo các quy trình, quy định của Doanh nghiệp. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các chứng từ kế toán trước khi trình Ban lãnh đạo phê duyêt. Hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.
 • Thẩm định, kiểm soát các hợp đồng kinh tế trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp.
 • Tham gia hội đồng xét thầu nhằm đánh giá năng lực tài chính, các điều kiện thương mại liên quan đến tài chính kế toán.
 • Kiểm soát, theo dõi và đôn đốc công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng, đối chiếu công nợ phát sinh tại Doanh nghiệp.
 • Quản lý và sử dụng tiền vốn của Doanh nghiệp theo đúng chế độ kế toán và quy định của Doanh nghiệp.
 • Lập đầy đủ, chính xác, kịp thời các loại báo cáo định kỳ, đột xuất; báo cáo quản trị; báo cáo với cơ quan thuế. Thực hiện công tác thanh quyết toán với cơ quan thuế. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị nộp báo cáo tài chính và báo cáo quản trị đúng thời hạn. Rà soát, tổng hợp và hợp nhất báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của toàn Doanh nghiệp.
 • Trực tiếp làm việc với Ban kiểm soát, cơ quan kiểm toán, cơ quan Thuế và một số cơ quan quản lý Nhà nước. Chịu trách nhiệm về việc cung cấp số liệu, tài liệu, giải trình cụ thể cho các cơ quan này theo quy định của pháp luật và quy định của Doanh nghiệp. Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo trực tiếp về những vấn đề vướng mắc trong quá trình làm việc với cơ các cơ quan để có đủ thông tin giải trình hoặc xử lý. Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải trình các vấn đề theo yêu cầu của bên kiểm tra, kiểm toán với thời gian sớm nhất và chính xác nhất. Thống nhất các bút toán điều chỉnh sau kiểm toán, thông báo bằng văn bản đến các đơn vị để cặp nhật bút toán điều chỉnh kip thời.
 • Tổ chức công tác kiểm kê định kỳ và kiểm kê đột xuất của Doanh nghiệp, thực hiện việc kiểm kê tại Doanh nghiệp. Tổ chức kiểm kê quỹ đất theo từng dự án nhằm thống kê chi tiết và kiểm tra, rà soát kết quả bán hàng, thực tế sử dụng và cho thuê. Tham gia vào Ban kiểm kê của các đơn vị. Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê của Doanh nghiệp, trình phương án xử lý thừa, thiếu hoặc đề nghị thanh lý tài sản trình lên Ban lãnh đạo.

Quản lý, giám sát hoạt động của bộ phận tài chính, kế toán của các chi nhánh/đơn vị thành viên (nếu có - đối với doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Tập đoàn - công ty con/công ty thành viên):

 • Kiểm soát báo cáo tài chính đình kỳ của các đơn vị thành viên
 • Kiểm soát tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý và quyết toán thuế TNDN hàng năm của các đơn vị thành viên.
 • Kiểm soát tuân thủ đối với công tác kế toán (bao gồm việc tuân thủ các chính sách kế toán theo quy định của Pháp luật và các quy định của Doanh nghiệp). Kiểm soát công tác tổ chức và hiệu quả hoạt động của các phòng kế toán – tài chính của các chi nhánh/đơn vị thành viên. 
 • Hướng dẫn việc xây dựng và thẩm định hệ thống quy trình, quy định liên quan đến Tà chính kế toán tại các chi nhánh/đơn vị thành viên.

Cách xây dựng KPI đánh giá hiệu quả công việc cho nhân viên Kế toán

Tài chính

Lập Kế hoạch và điều phối tài chính:

 • Lập Kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền các dự án.
 • Điều phối tài chính, quản lý dòng tiền, cấp vốn hoạt động cho chi nhánh/các đơn vị thành viên.
 • Tìm kiếm nguồn tài chính từ các ngân hàng trong và ngoài nước cũng như từ các nhà đầu tư thông qua nhiều hình thức đa dạng (vay, trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi, IPO, vv…)

Kiểm soát tài chính, ngân sách và các chỉ tiêu kinh doanh:

 • Thẩm định ngân sách hoạt động của các chi nhánh/đơn vị thành viên trước khi trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.
 • Kiểm soát thực hiện ngân sách dự án thông qua phân tích tiền kiểm và hậu kiểm ngân sách các dự án xây dựng, thông qua các đánh giá suất đầu tư, so sánh với dự án đã thực hiện và các thông lệ thị trường.
 • Thực hiện các báo cáo quản trị và phân tích hiệu quả hoạt động.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan cải tiến và duy trì cơ cấu tổ chức thích hợp cho Doanh nghiệp, nhằm tăng tính linh hoạt trong việc tăng thêm nguồn vốn.
 • Dự báo kết quả kinh doanh nhằm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tối ưu thuế cho Doanh nghiệp.
 • Theo dõi việc tuân thủ các cam kết tài chính theo các giao dịch M&A và huy động vốn
 • Thẩm định cơ cấu các giao dịch M&A, huy động vốn (đề xuất cơ cấu giao dịch nhằm đảm bảo phù hợp về tính kinh tế và tối ưu về thuế).
 • Thẩm định các chính sách kinh doanh

Hỗ trợ các hoạt động đầu tư chiến lược làm tăng giá trị cổ đông và định giá khi tiến hành bán cổ phiếu thông qua việc đưa ra các nhận định, phân tích chuyên sâu trong báo cáo tài chính và nghiên cứu khả thi của dự án.

Tổng kết

Trên đây là những gợi ý về nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ phận Tài chính - Kế toán trong doanh nghiệp. Bạn có thể tham khảo và tổ chức cơ cấu bộ phận cho phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp mình nhé!

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 211 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội