Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 44 lượt xem

Hồ sơ chốt sổ bảo hiểm khi chấm dứt hoạt động doanh nghiệp

Jul 31 2022

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

  • Khoản 1 và 3 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019
  • Khoản 1 Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
  • Khoản 4 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
  • Khoản 1 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 về sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
  • Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 về sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 về sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) là sổ được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu doanh nghiệp đã giữ của người lao động.

Xác nhận sổ BHXH là việc ghi thời gian đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người tham gia. Nội dung ghi trong sổ BHXH phải đầy đủ theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (kể cả thời gian người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng như nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; nghỉ việc không hưởng tiền lương; tạm hoãn HĐLĐ).

Đối với doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì doanh nghiệp có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền doanh nghiệp còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động như sau:

Đầu tiên: Để chốt sổ BHXH cho người lao động, doanh nghiệp cần làm thủ tục báo giảm lao động tham gia BHXH.

Sau đó: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH.

1. Trường hợp sổ BHXH chưa được cơ quan BHXH rà soát, in tờ rời đến năm 2016 hoặc sổ BHXH đã được bảo lưu đơn vị trước đó nếu tiếp tục tham gia tại đơn vị sau; doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục báo giảm và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 620/…/SO áp dụng từ ngày 10/10/2017 thì hồ sơ bao gồm:

- Sổ BHXH (mẫu sổ cũ) hoặc Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới),

- Các tờ rời sổ BHXH.

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH)

Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 07 ngày

2. Trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ)

Căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 627/…/SO áp dụng từ ngày 10/10/2017 thì hồ sơ bao gồm:

- Phiếu yêu cầu xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN cho người lao động (mẫu số 02a ban hành kèm theo Thông báo 2123/TB-BHXH)

Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm quản lý.

 

Tên đơn vị: .................

Mã đơn vị: .................

Địa chỉ: ................., ................., ................., .................

 

PHIẾU YÊU CẦU

(V/v trả sổ BHXH do cơ quan BHXH đang thực hiện rà soát)

 

Ngày ................., đơn vị ................. có nộp sổ BHXH của người lao động cho BHXH ................., ................., ................., ................. để rà soát, nhập thông tin trên sổ vào cơ sở dữ liệu theo mã số bưu gửi số ................. hoặc theo phiếu giao nhận hồ sơ số 626 (hoặc phiếu GNHS 320 cũ)/................./SO, nay phát sinh người lao động dừng đóng BHXH, BHTN (nghỉ việc, hưởng chế độ,....) theo danh sách sau:

.................

 Tổng số sổ BHXH đề nghị xác nhận: .................

 

 

.................,.................
Thủ trưởng đơn vị
 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ................. [02]. Giới tính: .................

[03]. Ngày, tháng, năm sinh: ................. [04]. Quốc tịch: .................

[05]. Dân tộc: ................. [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .................

[07]. Điện thoại:................. [08]. Email (nếu có): .................

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã: ................. [09.2]. Huyện: ................. [09.3]. Tỉnh: .................

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): .................

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm: .................

[11.2]. Xã: ................. [11.3]. Huyện: ................. [11.4]. Tỉnh: .................

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH: ................. [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ................. [14.2]. Giới tính: .................

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ................. [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã: ................. Huyện: ................. Tỉnh: ................. [14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .................

[15]. Mức tiền đóng: ................. [16]. Phương thức đóng: .................

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: .................

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ................. [19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): .................

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
 

 

 

 

 

 

.................

................., .................
Người kê khai
 

 

 

 

.................

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ: ................. Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú): .................

Mã số hộ gia đình: ................. Điện thoại liên hệ: .................

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể: .................

Thôn (bản, tổ dân phố): ................. Xã (phường, thị trấn): .................

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh): ................. Tỉnh (Tp thuộc Trung ương): .................

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

.................

 

................., .................
Người kê khai

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 44 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội