Những hành vi bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Phần 14)

Nội dung được viết bởi Sabrina

144.  Hoạt động văn phòng đại diện khi chưa đáp ứng đủ điều kiện

Căn cứ pháp lý

Khoản 3 Điều 30 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điểm a Khoản 7 Điều 30 Nghị định 128/2021/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng

Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục

Buộc dừng thực hiện hoạt động văn phòng đại diện

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

145. Trưởng đại diện, nhân viên tại văn phòng đại diện đồng thời kiêm nhiệm vị trí trong trường hợp không được kiêm nhiệm

Căn cứ pháp lý

Khoản 2 Điều 30 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

146. Không thực hiện thủ tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo quy định pháp luật

Căn cứ pháp lý

Khoản 1 Điều 30 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

147.  Mượn, thuê chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc cho mượn, cho thuê chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Căn cứ pháp lý

Khoản 4 Điều 32 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Khoản 7 Điều 32 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Khoản 8 Điều 32 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Đối với cá nhân:  Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng

Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng

Biện pháp bổ sung

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng

Biện pháp khắc phục

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi cho thuê chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

148.  Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán không đăng ký hoạt động đại lý phân phối theo quy định pháp luật

Căn cứ pháp lý

Khoản 3 Điều 29 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

149. Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán vi phạm quy định trong thực hiện lệnh mua, lệnh bán chứng chỉ quỹ

Căn cứ pháp lý

Khoản 2 Điều 29 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

150. Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán vi phạm quy định trong phân phối chứng chỉ quỹ

Căn cứ pháp lý

Khoản 2 Điều 29 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

151. Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán không cập nhật thông tin về sở hữu sau giao dịch của nhà đầu tư, không gửi xác nhận giao dịch cho nhà đầu tư

Căn cứ pháp lý

Khoản 1 Điều 29 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

152.  Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán không cập nhật đầy đủ, chính xác kịp thời mà số giao dịch chứng khoán và trạng thái sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ pháp lý

Khoản 1 Điều 29 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

153. Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán vi phạm quy định về quản lý tài khoản của nhà đầu tư, tiểu khoản của nhà đầu tư

Căn cứ pháp lý

Khoản 1 Điều 29 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

154. Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán vi phạm quy định trong nhận và chuyển lệnh giao dịch của nhà đầu tư; không thiết lập hệ thống tiếp nhận lệnh giao dịch theo quy định pháp luật

Căn cứ pháp lý

Khoản 1 Điều 29 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

155.  Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán không nhận diện thông tin nhà đầu tư hoặc không thiết lập hệ thống để quản lý, lưu trữ đầy đủ thông tin về nhà đầu tư theo quy định pháp luật

Căn cứ pháp lý

Khoản 1 Điều 29 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

156. Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn lập, xác nhận hồ sơ đăng ký thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn có thông tin sai lệch, sai sự thật hoặc che giấu sự thật

Căn cứ pháp lý

Khoản 3 Điều 28 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Khoản 4 Điều 28 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

157. Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp không đúng quy định pháp luật; thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ không đúng quy định pháp luật

Căn cứ pháp lý

Khoản 2 Điều 28 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

158. Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn vi phạm quy định về hạn chế đối với hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán, về tỷ lệ đầu tư an toàn khi thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Căn cứ pháp lý

Khoản 2 Điều 28 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

159. Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn tham gia xây dựng, triển khai và phát triển dự án bất động sản

Căn cứ pháp lý

Khoản 2 Điều 28 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

160. Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn không ban hành quy trình định giá giá trị tài sản ròng công ty đầu tư chứng khoán hoặc không xác định giá trị tài sản ròng hoặc định giá sai giá trị tài sản ròng công ty đầu tư chứng khoán

Căn cứ pháp lý

Khoản 1 Điều 28 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

161. Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung phải có trong hồ sơ hoặc khi phát sinh thông tin liên quan đến hồ sơ đã nộp

Căn cứ pháp lý

Khoản 1 Điều 28 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

162. Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không lưu ký và quản lý tách biệt tài sản và vốn của từng nhà đầu tư ủy thác, của từng quỹ đầu tư, của công ty đầu tư chứng khoán do chi nhánh quản lý; không tách biệt tài sản ủy thác, tài sản của quỹ đầu tư, của công ty đầu tư chứng khoán và tài sản của chính chi nhánh

Căn cứ pháp lý

Khoản 5 Điều 27 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Khoản 7 Điều 27 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục

Buộc lưu ký và quản lý tách biệt tài sản và vốn của từng nhà đầu tư ủy thác, của từng quỹ đầu tư chứng khoán, của công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam quản lý; buộc quản lý tách biệt tài sản uỷ thác, tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán, của công ty đầu tư chứng khoán và tài sản của chính công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành

Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

163. Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam vi phạm quy định pháp luật chứng khoán về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Căn cứ pháp lý

Khoản 5 Điều 27 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

164. Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam chào bán, phát hành chứng khoán để huy động vốn cho chính mình tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý

Khoản 5 Điều 27 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

165. Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện đầu tư vào tài sản không đúng quy định pháp luật cho khách hàng ủy thác

Căn cứ pháp lý

Khoản 5 Điều 27 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Khoản 6 Điều 27 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng

Biện pháp bổ sung

Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài trong thời hạn từ 01 đến 03 tháng

Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

166. Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam vi phạm quy định về quản lý ngoại hối, tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp Việt Nam

Căn cứ pháp lý

Khoản 5 Điều 27 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

167. Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam vi phạm quy định về huy động và quản lý quỹ, tài sản tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý

Khoản 5 Điều 27 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

168. Người hành nghề chứng khoán đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nơi mình làm việc

Căn cứ pháp lý

Khoản 3 Điều 32 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

169. Không báo cáo theo thời hạn pháp luật quy định khi phát hiện người hành nghề chứng khoán tẩy xoá, sửa chữa làm thay đổi nội dung chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Căn cứ pháp lý

Khoản 2 Điều 32 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng

Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

170. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đầu tư chứng khoán phái sinh từ nguồn vốn của mình, nguồn vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác

Căn cứ pháp lý

Khoản 4 Điều 27 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

171. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đầu tư chứng khoán phái sinh từ nguồn vốn ủy thác, vốn của quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán khi hợp đồng ủy thác đầu tư, điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán không có điều khoản cho phép sử dụng nguồn vốn ủy thác, vốn của quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán để đầu tư chứng khoán phái sinh

Căn cứ pháp lý

Khoản 4 Điều 27 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Điều 47 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông