Do Dang An
Do Dang An
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 57 lượt xem

Mình thấy không ra ảnh hiển thịIn [1] import matplotlibpyplot as pltyear=[2018202020222024]revenue=[3042551263]pltplot(yearrevenue)Out[1]

Mình thấy không ra ảnh hiển thị

In [1]: import matplotlib.pyplot as plt

year=[2018,2020,2022,2024]

revenue=[30,42.5,51.2,63]

plt.plot(year,revenue)

Out[1]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x7fe7cb992520>]

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 57 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Do Dang An 09:02 - Feb 07, 2022

Chào bạn có thể thiếu thư viện matplotlib.pyplot bạn gõ như sau

win+r gõ CMD Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội