Buffalo9x
Buffalo9x
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 55 lượt xem

có cách nào chỉ viết đoạn code bên dưới mà bỏ hết lệnh Select Slection

Thầy cho em hỏi, có cách nào chỉ viết đoạn code bên dưới mà bỏ hết lệnh Select, Slection không ạ? Em chỉ muốn copy nội dung của sheet khác qua sheet đang chọn mà không muốn nhảy qua sheet đó bẳng lệnh Select. 

    Sheets("28-1-Tinhtoan").Select

    Range("I5").Select

    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select

    Selection.Copy

    Sheets("28-1-KQ").Select

    Range("P12").Select

    ActiveSheet.Paste

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 55 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Buffalo9x 09:05 - May 12, 2022

Chào bạn bạn chỉ cần dùng lệnh như sau 

Option Explicit
Sub chon()
Sheet1.Range("A1:D5").copy
Sheet2.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Buffalo9x 15:05 - May 12, 2022

Trong khóa học mình cũng có nhắc tới nội dung này rồi, phần kỹ năng viết code trong vba (chương 5).

Bạn có thể hiểu là khi bạn Select một đối tượng thì khi gọi lại đối tượng này ra sẽ có Selection.

Như vậy thay vì dùng 2 bước: Select đối tượng rồi gọi lại đối tượng ra thì ta ghép vào 1 bước: Gọi thẳng đối tượng luôn.

Ví dụ:

Range("I5").Select

Selection.Copy

có thể ghép lại thành Range("I5").Copy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội