Đào Thị Truc Quỳnh
Đào Thị Truc Quỳnh
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 165 lượt xem

Em muốn điền thông tin cho dòng cuối xong kẻ khung cho dòng cuối mà em viết

Thầy ơi, cho em hỏi. Em muốn điền thông tin cho dòng cuối xong kẻ khung cho dòng cuối mà em viết
range("B" & dongcuoi : "K" & dongcuoi).select
Bị báo lỗi ạ.
Thầy xem giúp em vói
Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 165 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đào Thị Truc Quỳnh 03:05 - May 22, 2020
Chào bạn bạn tham khảo:
Option Explicit

Sub chondong()
Dim dc As Long
dc = Sheet1.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheet1.Range("G" & dc, "I" & dc).Select
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
End With
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
End With
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
End With
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
End With
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
End With
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Đào Thị Truc Quỳnh 20:05 - May 23, 2020
Thứ 1: Code của bạn lỗi do dấu hai chấm bạn không đặt trong dấu nháy kép. Chú ý lại cách viết code với đối tượng Range nhé.
Thứ 2: bạn record macro cho thao tác kẻ khung tại 1 vùng bất kỳ (như code do thầy Tuấn Ba cung cấp), sau đó thay đổi vùng đó bằng dòng cuối (như code của bạn đang viết ở trên)
Vỗ tay vỗ tay
Đào Thị Truc Quỳnh 21:05 - May 25, 2020
cám ơn thầy ạ
Vỗ tay vỗ tay
Đào Thị Truc Quỳnh 08:06 - Jun 09, 2020
Thầy cho em hỏi
em viết code như bên duois nhưng vẫn báo lỗi:
Sheets("Data").Range("B" & DongCuoi & ":O" & DongCuoi).Select
thầy giúp giải thích với ạ


Sub Ke_Khung3()
'
' Ke_Khung3 Macro
'
Dim DongCuoi As Long
DongCuoi = Sheets("Data").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheets("Data").Range("B" & DongCuoi & ":O" & DongCuoi).Select
ActiveSheet.Unprotect
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
End With
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
End With
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
End With
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
End With
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
End With
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
End With
Sheets("Data").Unprotect Password:="1"
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Đào Thị Truc Quỳnh 09:06 - Jun 09, 2020
Chào bạn lỗi chỗ Unprotect đúng không?
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội