Bùi Vũ Thành
Bùi Vũ Thành
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 125 lượt xem

"Làm thế nào em muốn làm thử cho cột số lượng và em cũng làm giống các

"Làm thế nào Chào thầy, em muốn làm thử cho cột số lượng, và em cũng làm giống các bước của thầy, nhưng không được ạ?"
Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 125 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Vũ Thành 13:06 - Jun 03, 2020
Chào bạn có thể đăng file lên được không?
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Vũ Thành 17:06 - Jun 03, 2020
Sub so_luong_tieu_chuan()
Dim c As Long, d As Long
c = CLng(Range("K1").Value)
d = CLng(Range("K2").Value)
ActiveSheet.Range("$B$1:$D$13").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">=" & a, _
Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & b
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Vũ Thành 16:07 - Jul 15, 2020
Mình muốn xóa bỏ các dòng thỏa mãn điều kiện lọc thì làm như thế nào nhỉ?
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Vũ Thành 08:07 - Jul 16, 2020
Chào bạn Nguyễn Đức Dũng để xóa dữ liệu thỏa mãn điều kiện bạn làm theo cách sau:
B1: Tìm dòng cuối chứa dữ liệu
B2: Thực hiện vòng lặp ngược từ cuối lên đầu
B3 : kiểm tra điều kiện và thực hiện xóa
Code mẫu
Option Explicit

Sub Xoadongcodieukien()
Dim dc As Long, i As Long
dc = Sheet1.Range("B" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = dc To 1 Step -1
If (Sheet1.Range("A" & i)) = 1 Then
Sheet1.Rows(i).Delete
End If
Next i
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Bùi Vũ Thành 18:07 - Jul 16, 2020
Cảm ơn bạn nhé, khi điều kiện thỏa mãn thì xóa dòng, khi điều kiện không thỏa mãn thì thoát luôn lệnh if thì làm ntn nhỉ? Mình cho chạy thử thì nó có chạy nhưng chạy lâu quá mới thoát
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Vũ Thành 20:07 - Jul 16, 2020
Đoạn mã @Tuấn Ba gợi ý có nhược điểm là phải đếm ngược đến 1, mình muốn dừng lại ngay khi hàm if không thỏa mãn thì làm thế nào nhỉ?
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Vũ Thành 08:07 - Jul 17, 2020
@Chào Nguyễn Đức Dũng vòng lặp phải chạy từ cuối lên đầu để tìm dữ liệu vào xóa bạn nhé, nếu chạy từ đầu đến cuối thì xóa dòng xong ô sẽ bị lệnh dẫn đến xóa sai chệch
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội