Võ thị sen
Võ thị sen
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 242 lượt xem

Các khoản phải thu khách hàng Ngắn hạn Các khoản phải trả người bán Ngắn


Các khoản phải thu khách hàng - Ngắn hạn Các khoản phải trả người bán - Ngắn hạn CP phải trả Trả trước cho người bán Người mua trả tiền trước Phải thu ngắn hạn khác Phải thu ngắn hạn khác Phải trả ngắn hạn khác Phải trả ngắn hạn khác Đầu tư ngắn hạn Đầu tư dài hạn Đầu tư vào công ty con Vay ngắn hạn Vay dài hạn Cho vay ngắn hạn Cho vay dài hạn Vốn góp của CSH Nhận ký qũy ngắn hạn  Nhận ký qũy ngắn hạn  Tiền gửi ngân hàng    Cộng     CHÊNH LỆCH 
Dư Nợ 131 Dư Có 331 Dư Có 335 Dư Nợ 331 Dư Có 131 Dư nợ 138 Dư nợ 338 Dư có 138 Dư có 338 Dư có Dư nợ
1 Công ty CP T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -    0 0  -   
1.1 Công ty CP Đ  -   
1.2 Công ty CP V  -   
1.3 Công ty CP Đầu tư H  -   
1.4 Công ty CP ĐT   -   
1.5 Công ty CP AN Ninh Đèo Cả  -   
1.6 Công ty CP Tư vấn XD  -   
1.7 Công ty CP Đầu tư Xây dựng SG  -   
1.8 Công ty CP Đầu tư Xây Dựng CD  -   
1.9 Công ty CP Đầu tư HT  -   
1.10 Công ty CP BG  -   
1.11 Công ty CP Đầu tư MB  -   
1.12 Công ty CP Truyền thông ĐT  -   
1.13 Công ty CP Đầu tư ĐC  -   
1.14 Công ty CP BGLS  -   
1.15 Công ty CP Tư vấn AZ  -   
1.16 Công ty CP TĐHT  -   
1.17 Công ty CP PTPG  -   
1.18 Công ty CP Đầu tư TMQTHT  -   
1.19 Công ty CP HP  -   
1.20 Công ty CP Đầu tư  ĐCKH  -   
1.21 Công ty CP Đầu tư NQN  -   
1.22 Chi nhánh AZ   -   
1.23 Công ty CP Tư vấn XDDP  -   
1.24 Công ty ĐCL  -   
1.25 Công ty CP đầu tư và PT TMTH
1.26 Công ty CP TLMT
2 Công ty CP Đ  -   
2.1 Công ty CP T  -   
2.2 Công ty CP V  -   
2.3 Công ty CP Đầu tư H  -   
2.4 Công ty CP ĐT   -   
2.5 Công ty CP AN Ninh Đèo Cả  -   
2.6 Công ty CP Tư vấn XD  -   
2.7 Công ty CP Đầu tư Xây dựng SG  -   
2.8 Công ty CP Đầu tư Xây Dựng CD  -   
2.9 Công ty CP Đầu tư HT  -   
2.10 Công ty CP BG  -   
2.11 Công ty CP Đầu tư MB  -   
2.12 Công ty CP Truyền thông ĐT  -   
2.13 Công ty CP Đầu tư ĐC  -   
2.14 Công ty CP BGLS  -   
2.15 Công ty CP Tư vấn AZ  -   
2.16 Công ty CP TĐHT  -   
2.17 Công ty CP PTPG  -   
2.18 Công ty CP Đầu tư TMQTHT  -   
2.19 Công ty CP HP  -   
2.20 Công ty CP Đầu tư  ĐCKH  -   
2.21 Công ty CP Đầu tư NQN  -   
2.22 Chi nhánh AZ   -   
2.23 Công ty CP Tư vấn XDDP  -   
2.24 Công ty ĐCL  -   
2.25 Công ty CP đầu tư và PT TMTH
2.26 Công ty CP TLMT
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 242 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Võ thị sen 08:02 - Feb 23, 2021

Hi bạn, bạn trình bày lại câu hỏi dưới dạng ảnh nhé, hiển thị ở trên thì chuyên gia và giảng viên chưa thể xem được.

Cảm ơn bạn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội