Vũ Văn Thoại
Vũ Văn Thoại
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 69 lượt xem

Sub Gop_File() With ApplicationFileDig(msoFileDigFilePicker) AllowMultiSelect = True

Sub Gop_File()

    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

        .AllowMultiSelect = True

        .Show

        Dim i As Long

        For i = 1 To .SelectedItems.Count

        Dim wb_Select As Workbook

        Set wb_KQ = ThisWorkbook

        Set wb_Select = Workbooks.Open(.SelectedItems(i))

        Sheets("KeKhaiDangKy").Activate

        Dim DongCuoi_Wb2 As Long

        DongCuoi_Wb2 = wb_Select.Sheets("KeKhaiDangKy").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

        Dim DongDau_Wb2 As Long

        DongDau_Wb2 = 5

        Dim KhoangCach_wb2 As Long

        KhoangCach_wb2 = DongCuoi_Wb2 - DongDau_Wb2 + 1

        Dim DongCuoi_Wb4 As Long

        DongCuoi_Wb4 = wb_KQ.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

        wb_Select.Sheets("KeKhaiDangKy").Range("A5:GC" & DongCuoi_Wb2).Copy

        wb_KQ.Sheets("Sheet1").Range("A" & DongCuoi_Wb4 + 1 & ":C" & DongCuoi_Wb4 + KhoangCach_wb2).Paste: 'Nho thay kiem tra giup

        wb_Select.Close SaveChanges:=False

        Next i

    End With

End Sub

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 69 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Văn Thoại 02:06 - Jun 05, 2021

Nhờ thầy va anh em chỉ dùm nhé

Code gop nhieu File vao 1File

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Văn Thoại 08:06 - Jun 05, 2021

Trong kỹ thuật gom dữ liệu từ nhiều file thì không nên sử dụng copy paste bạn nhé

wb_Select.Sheets("KeKhaiDangKy").Range("A5:GC" & DongCuoi_Wb2).Copy

wb_KQ.Sheets("Sheet1").Range("A" & DongCuoi_Wb4 + 1 & ":C" & DongCuoi_Wb4 + KhoangCach_wb2).Paste

Thay vào đó:

- Chỉ lấy phần dữ liệu từ nơi cho sang nơi nhận

wb_KQ.Sheets("Sheet1").Range("A" & DongCuoi_Wb4 + 1 & ":C" & DongCuoi_Wb4 + KhoangCach_wb2).Value = wb_Select.Sheets("KeKhaiDangKy").Range("A5:GC" & DongCuoi_Wb2).value

- Các phần định dạng sẽ thiết lập riêng định dạng cho nơi nhận: bạn có thể chuẩn bị sẵn các đoạn record macro cho thao tác định dạng. Sau khi đưa dữ liệu vào thì bạn gọi các macro định dạng ra là được.

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Văn Thoại 09:06 - Jun 05, 2021

Chào bạn bạn có thể xem code tại mẫu tại đây

https://drive.google.com/file/d/1ZfKQ...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội