Cách xây dựng mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm số

Nội dung được viết bởi Sabrina

Việc làm Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển có nhiệm vụ thực hiện trách nhiệm của mình đối với phạm vi sản phẩm toàn cầu bao gồm các hoạt động phát triển lợi thế cạnh tranh và bảo vệ - tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng mô tả công việc của vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm số, giúp bạn tuyển chọn được nhân tài cho doanh nghiệp mình nhé!

Bản mô tả công việc của vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm số

Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm số

Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm số là ai? 

Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển là người đứng đầu bộ phận R&D của một công ty, doanh nghiệp bất kỳ. Trưởng phòng R&D là người chịu trách nhiệm về toàn bộ chiến lược phát triển của bộ phận R&D và là người điều hành mọi công việc diễn ra trong cả quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách xây dựng mô tả công việc vị trí chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Bản mô tả công việc của vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm số

Dưới đây là bản mô tả công việc của vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm số của một doanh nghiệp:

Chức danh/vị trí công việc Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm 

Phòng Ban: Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết

Địa điểm làm việc Địa điểm do doanh nghiệp chỉ định

Loại hợp đồng lao động Xác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty

I. THÔNG TIN CHUNG

Báo cáo trực tiếp cho:  Giám đốc/phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số & Sản phẩm liên kết

Qui trình công việc liên quan:   - Quy trình nghiên cứu và xây dựng sản phẩm liên kết

- Quy trình chọn lựa và chỉ định nhà thầu

Quan hệ công việc:                      

Bên trong

1. Lãnh đạo Doanh nghiệp;

2. Các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan;

3. Các Công ty thành viên thuộc Doanh nghiệp. 

Bên ngoài

1. Các đại lý phân phối sản phẩm / dịch vụ của Doanh nghiệp và Công ty thành viên

2. Các công ty có mảng kinh doanh phù hợp với các sản phẩm / dịch vụ của Doanh nghiệp và Công ty thành viên

II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Phối hợp với các phòng ban và Công ty thành viên của Doanh nghiệp, nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm liên kết

- Phối hợp với các phòng ban và Công ty thành viên của Doanh nghiệp triển khai các sản phẩm liên kết và hỗ trợ trong quá trình kinh doanh sản phẩm liên kết

- Phối hợp với Tổ dự án CNTT để đưa ra các đề xuất tối ưu hóa quy trình

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Hỗ trợ Lãnh đạo Trung tâm xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết - Chiếm tỷ trọng 10% khối lượng công việc

2. Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm phụ trách, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả một hoặc một số các công việc sau đây: - Chiếm tỷ trọng 65% khối lượng công việc

2.1 Nghiên cứu sản phẩm/dịch vụ, xu hướng ngành nghề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Công ty trong hệ thống

2.2 Phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết kế các gói sản phẩm tích hợp/liên kết gia tăng giá trị các sản phẩm, dịch vụ của các Công ty trực thuộc Doanh nghiệp

3 Quản lý và điều hành mọi hoạt động của phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm - Chiếm tỷ trọng 5% khối lượng công việc

4.  Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn biểu mẫu, quy trình, quy định sử dụng trong công việc chuyên môn - Chiếm tỷ trọng 5% khối lượng công việc

5. Quản lý nhân sự của phòng: xây dựng hệ thống tài liệu và tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Phòng. - Chiếm tỷ trọng 5% khối lượng công việc

6. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn của Tổ định kỳ/phát sinh  - Chiếm tỷ trọng 5% khối lượng công việc

7. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên - Chiếm tỷ trọng 5% khối lượng công việc

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

 1. Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực, thời gian, ngân sách hoạt động, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Chuyển đổi số và Sản phẩm Liên kết
 2. Kế hoạch được Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
 3. Đảm bảo kết quả, chất lượng, tiến độ công việc theo cam kết/ kế hoạch đã duyệt
 4. Lên kế hoạch, phương án xây dựng, nghiên cứu tính khả thi của các sản phẩm liên kết giữa Công ty thành viên trực thuộc Doanh nghiệp
 5. Tích hợp, nghiên cứu các hệ thống sản phẩm của các công ty thành viên để tạo ra gói sản phẩm liên kết
 6. Đảm bảo mọi hoạt động của phòng được diễn ra suôn sẻ, đảm bảo công việc và quy trình đặt ra
  Văn bản, tài liệu được phê duyệt, áp dụng hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của bộ phận
 7. Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của phòng. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
 8. Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.
  Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
 9. Hoàn thành công việc theo yêu cầu

IV. QUYỀN HẠN

1. Đại diện Doanh nghiệp làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác thực hiện hoạt động chuyên môn của Ban trong phạm vi được phân công/ủy quyền

2. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động của TT Chuyển đổi số & Sản phẩm liên kết trong phạm vi được phân công/ủy quyền

3. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các công ty thành viên trong phạm vi chức năng, quyền hạn được phân công/ ủy quyền 

4. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Ban TC/chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp

5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá,.. nhân sự thuộc TT Chuyển đổi số & Sản phẩm liên kết

6. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TT Chuyển đổi số & Sản phẩm liên kết hiện hành

V. TRÁCH NHIỆM

1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động chuyên môn phụ trách

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo TT CĐS&SPLK/ Lãnh đạo Doanh nghiệp/Công ty thành viên hoặc các báo cáo công bố ra bên ngoài (nếu có)

3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, TT Chuyển đổi số và Sản phẩm liên kết theo Quy định của Doanh nghiệp

4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp

5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của TT Chuyển đổi số và Sản phẩm liên kết

VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU

1. Bằng cấp, Chứng chỉ Tốt nghiệp các ngành như Nghiên cứu thị trường, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp

2. Kiến thức cần thiết Am hiểu về thị trường

Am hiểu về các xu hướng sản phẩm

Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động TT Chuyển đổi số & Sản phẩm liên kết, hoạt động SX kinh doanh của Doanh nghiệp

3. Kỹ năng cần thiết 

- Kỹ năng sử dụng phần mềm doanh nghiệp
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng quản lý nhân viên
- Kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, giao tiếp
- Kỹ năng quản trị rủi ro
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Thành thạo Tiếng Anh chuyên ngành
- Vi tính Thành thạo các hệ thống phần mềm trong doanh nghiệp lớn

4. Kinh nghiệm Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương, 8 năm kinh nghiệm với nghiên cứu và phát triển sản phẩm

5. Thái độ Trách nhiệm, có tầm nhìn bao quát, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp.

6. Sức khỏe Tốt

7. Khác 

- Làm việc tốt trong môi trường áp lực. 
- Có thể đi công tác, làm việc thêm giờ theo yêu cầu công việc 

Tổng kết

Trên đây là chi tiết mẫu bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm số. Bạn có thể dựa vào đây để xây dựng bản mô tả công việc phù hợp với doanh nghiệp mình nhé!

💥 SIÊU SALE MÙA EURO - SĂN KHÓA HỌC CÙNG GITIHO 💥

 • 👉 GIẢM TRỰC TIẾP 60% HỌC PHÍ, đồng giá các khóa học 199K - 299K - 399K
 • 👉 Áp dụng cho 200+ khóa học bán chạy nhất trên nền tảng Gitiho
 • 👉 Ưu đãi chỉ có hiệu lực với 100 đơn hàng thanh toán đầu tiên.

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông