Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 59 lượt xem

Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Trưởng phòng Dự án

Jul 24 2022

Trưởng phòng dự án - Người sắp xếp, điều phối và kiểm soát hoạt động của các dự án trong doanh nghiệp - cần thực hiện những nhiệm vụ gì và cần đạt những yêu cầu gì để đảm nhận?  Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Khóa học: Tuyển dụng thực chiến cho người mới bắt đầu

Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Trưởng phòng Dự án

Vai trò của trưởng phòng dự án

Một doanh nghiệp có thể cùng một lúc song song nhiều dự án. Sắp xếp các dự án như thế nào? Phân bổ và phối hợp nguồn lực ra sao? Cập nhật tiến độ dự án và kiểm soát chất lượng sao cho kịp thời, chính xác để báo cáo lên lãnh đạo? Muốn chạy các dự án trơn tru, hiệu quả và hạn chế tối đa tổn thất thì doanh nghiệp cần trả lời được hết các câu hỏi này. Và người giúp ban lãnh đạo trả lời các câu hỏi chính là trưởng phòng dự án. 

du-an

Từ điển năng lực là gì? Ý nghĩa của từ điển năng lực với doanh nghiệp

Mẫu bản mô tả công việc vị trí Trưởng phòng Dự án

Chức danh/vị trí công việc     Trưởng phòng dự ánPhòng Ban: Phòng dự án - Ban Đầu tư
Địa điểm làm việcĐịa điểm do doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng lao độngXác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng Ban/ Phó Trưởng Ban Đầu tư
Qui trình công việc liên quan: 1. Quy trình phát triển và thực hiện dự án đầu tư
2. Các quy chế, quy trình, quy định có liên quan trong quá trình thực hiện công việc và triển khai thực hiện các dự án đầu tư
Quan hệ công việc:                     Bên trongBên ngoài
Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệpCác đơn vị, các NCC, nhà thầu, đối tác bên ngoài
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
1. Thưc hiện các thủ tục pháp lý đầu tư tại địa bàn thuộc phân công của trưởng phòng, hỗ trợ Dự án của Doanh nghiệp tại các địa bàn khác khi cần, 
2. Đôn đốc, theo dõi và báo cáo Trưởng phòng các công việc trong quá trình thực hiện các bước triển khai dự án cũng như chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc được giao cũng như xin ý kiến xử lý các vấn đề vướng mắc. 
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                    TỶ TRỌNG (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động, ngân sách của Phòng để trình lãnh đạo phê duyệt15%- Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực, thời gian, ngân sách hoạt động, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ của phòng.
- Kế hoạch được Lãnh đạo ban phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
2. Phân công, giám sát, kiểm tra, đốc thúc, báo cáo kết quả công việc của Phòng bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:60%Đúng người, đúng việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc của Phòng theo cam kết/ kế hoạch đã duyệt
2.1. Trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động triển khai các thủ tục đầu tư cho các án thuộc địa bàn phòng phụ trách:
- Chủ trì việc triển khai các hoàn thiện thủ tục đất đai cho dự án;
- Chủ trì thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý cho dự án:
+ Từ khâu lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch;
+ Lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án;
+ Lập, thẩm định TKCS, TKTC, PCCC, DTM;
+ Cấp phép xây dựng cho các hạng mục công trình của dự án;
+ Và các thủ tục pháp lý cần thiết khác;
- Chủ trì lập, bảo vệ kế hoạch triển khai thủ tục pháp lý dự án, chủ trì việc triển khai kế hoạch đến từng thành viên trong phòng và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng;
- Chủ trì việc thiết kế trình chiếu phục vụ báo cáo về dự án tại các hội nghị khi có yêu cầu;
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo các giải pháp triển khai, thực hiện các thủ tục pháp lý dự án, thủ tục đất đai đảm bảo tiến độ và phù hợp với
quy định hiện hành;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết vướng mắc phát sinh
trong quá trình triển khai nhiệm vụ.
 Đảm bảo có được các hồ sơ,thủ tục pháp lý theo quy định để thực hiện các bước triển khai tiếp theo theo trình tự của thủ tục đầu tư dự án và đạt được kết quả cuối cùng đưa dự án vào khởi công theo tiến độ đề ra. 
Đảm bảo chất lượng hồ sơ đệ trình nội bộ cũng như các cơ quan chức năng phải đúng các quy định của pháp luật, đúng mục đích, hiệu quả và mang lại lợi ích cho Doanh nghiệp. 
 
2.2.  Duy trì mối liên hệ với các cơ quan liên quan trên địa bàn mình phụ trách để nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ việc triển khai nhiệm vụ; Thường xuyên tham gia tiếp xúc, tìm hiểu và trực tiếp họp với các cơ quan chức năng để nắm bắt thông tin cũng như cập nhật tình hình để có thể điều chỉnh và thay đổi phù hợp với yêu cầu của các sơ quan địa phương cũng như tuân thủ các quy trình quy định
2.3. Chịu trách nhiện trong công tác : Làm việc với UBND phường, UBND quận, Ban Bồi thường về việc triển khai công tác GPMB (Kê khai kiểm đếm, phương án bồi thường, Quyết định phê duyệt
phương án, Quyết định thu hồi đất, chi trả tiền, bàn giao đất….)
 Đảm bảo thực hiện các thủ tục pháp lý theo yêu cầu với chính quyền địa phương cũng như thực hiện các thủ tục về công tác giải phóng mặt bằng để có được đất sạch chuẩn bị khởi công dự án theo tiến độ đề ra
2.4. Theo dõi và nắm bắt toàn bộ 
- Đầu mối liên hệ làm việc với UBND phường, UBND quận, UBND thành phố, các Bộ, các sở ban ngành về việc triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư dự án, thanh tra, kiểm tra, báo cáo định   kỳ  công  tác   thực  hiện  đầu   tư  các  dự   án  tại  Hà   Nội.
- Đầu mối liên hệ với, UBND phường, UBND quận, UBND thành phố, Sở TN&MT về việc thông báo thu hồi đất phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, ra Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án, tổ chức chi trả và giải quyết các khiếu kiện trong công tác GPMB
 Trực tiếp làm việc với các đầu mối các cơ quan chính quyền địa phương nhằm đạt được các thủ tục pháp lý chi tiết theo quy định hiện hành cũng như theo quy định của địa phương. Phối hợp với cơ quan chức năng địa phương trong công tác GPMB đề hoàn thành các thủ tục cuối cùng trước khi đưa dự án vào triển khai
3. Xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn biểu mẫu, quy trình, quy định sử dụng trong công việc chuyên môn của Phòng Dự án.10%Văn bản, tài liệu được phê duyệt, áp dụng hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của bộ phận
4. Quản lý nhân sự của Phòng: xây dựng hệ thống tài liệu và tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Phòng.5%Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của phòng. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
5. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn của Phòng định kỳ/phát sinh 5%Nhằm đạt được các thủ tục pháp lý nhanh nhất, hiệu quả nhất cho dự án nói riêng và Doanh nghiệp nói chung
6. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên5%Đảm bảo đạt được hiệu quả công việc tối đa cho phòng và cho Doanh nghiệp
IV. QUYỀN HẠN
1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ ủy quyền
2. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của dự án/ chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc phạm vi phụ trách
4. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn BĐT trong phạm vi phụ trách
V. TRÁCH NHIỆM
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của phòng/ bộ phận/ lĩnh vực được phân công phụ trách
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Ban ĐT
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, BĐT theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉTốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành, Kinh tế xây dựng, Đại học xây dựng, Đại học kiến trúc, Đại học Luật, ....hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
2. Kiến thức cần thiết- Có hiểu biết về quản lý dự án đầu tư lĩnh vực bất động sản
- Có hiểu biết về phát triển dự án đầu tư
- Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan của Doanh nghiệp và Ban Đầu tư
3. Kỹ năng cần thiết- Kỹ năng tổng hợp, phân tích
- Kỹ năng quản lý
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng khác như: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng giải quyết vấn đề; …
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Giao tiếp cơ bản
- Vi tínhTin học văn phòng (Word, Excel, Microsoft proiect, …)
4. Kinh nghiệm3 - 5 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án đầu tư, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm tại các Doanh nghiệp/Doanh nghiệp trong lĩnh vực Bất động sản, nghỉ dưỡng, sân Golf …
5.Thái độ trong công việcTrung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp. 
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao

Tổng kết

Trên đây là bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng dự án. Bạn có thể dựa trên mẫu bản mô tả công việc này để xây dựng bản mô tả công việc phù hợp với doanh nghiệp mình nhé!

Chúc bạn học tốt!

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 59 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội