Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 37 lượt xem

Hướng dẫn chi tiết thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế khi giải thể

Jul 31 2022

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

  • Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  • Điều 16 Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  • Điều 38 Luật Quản lý thuế 2019
  • Điều 39 Luật Quản lý thuế 2019
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Doanh nghiệp có trách nhiệm phải hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trước khi làm thủ tục giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh, cụ thể:

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị trực thuộc khi người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh gồm:

1. Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC)

2. Các loại giấy tờ khác.

Lưu ý: Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp là một trong các giấy tờ sau: Bản sao quyết định hoặc thông báo của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quyết định, thông báo, giấy tờ khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

+ Quyết định giải thể doanh nghiệp.

+ Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

+ Hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thông báo giải thể doanh nghiệp.

+ Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Các đơn vị trực thuộc phải thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Nếu vẫn tiếp tục sử dụng trong khi doanh nghiệp đã chấm dứt mã số thuế thì được coi là sử dụng mã số thuế không hợp pháp.

Trong trường hợp sau khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động mà đơn vị trực thuộc vẫn tiếp tục hoạt động thì đơn vị trực thuộc phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được cấp mã số thuế mới hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp.

 

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: .................

................., .................

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

..............… 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ ................. đã được các cổ đông thông qua ngày .................;

- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ................. về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp: .................

- Mã số doanh nghiệp: ................. Ngày cấp: ................. Nơi cấp: .................

- Địa chỉ trụ sở: ................., ................., ................., ..............… 

Điều 2: Lý do giải thể: ..............… 

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:.................

- Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

- Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực. 

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

.................

- Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức. 

Điều 5: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng .................. Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày ..................

Điều 6: Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại.

..............… 

Điều 7: Cổ đông ................. liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp không chính xác, trung thực với hồ sơ giải thể nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 năm.

 

Điều 8: Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gởi đến người lao động, được gởi đến người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước và đăng báo ................. 3 kỳ liên tiếp 

Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 8;

- Lưu.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CÔNG TY

 

 .................

 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: .................

................., .................

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 Hôm nay, vào lúc ................. ngày .................,

Tại trụ sở .................

Địa chỉ số: ................., ................., ................., ..................

Chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà ................. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu: ................. cổ phần, chiếm tỷ lệ .................% vốn điều lệ

.................

Ông/Bà: ................. – Thư ký cuộc họp

Vắng mặt: .................

Ông/bà: ................. tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện ................. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

 A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Giải thể doanh nghiệp: .................

- Mã số doanh nghiệp: ................. Ngày cấp:  ................. Nơi cấp: .................

- Địa chỉ trụ sở: ................., ................., ................., ..................

Lý do giải thể: .................

- Quyết định ngừng hoạt động của công ty để làm thủ tục giải thể doanh nghiệp từ ngày .................

- Thời hạn thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ  của công ty (nếu có) được ấn định từ ngày ................. đến hết ngày ................. và được công bố trên báo ................. 03 số liên tiếp theo quy định của Điều lệ công ty.

Cổ đông ................. liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp không chính xác, trung thực với hồ sơ giải thể nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 năm.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung giải thể doanh nghiệp nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ................. phiếu/................. phiếu, đạt tỷ lệ ................. trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành: ................. phiếu

- Không có ý kiến: ................. phiếu

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định: thông qua việc giải thể doanh nghiệp nêu trên.

Giao Ông /Bà ................., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc ................. cùng ngày

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký

 

--------------

 

Số: .................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

................., .................

             

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(Về việc làm mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế)

 Kính gửi: Chi cục thuế .................

Tên doanh nghiệp .................

Người đại diện theo pháp luật: .................

Địa chỉ trụ sở chính: ................., ................., ................., .................

Điện thoại: ................. Fax: .................

Mã số thuế: .................

Ngành, nghề kinh doanh:

.................

.................

Nay, công ty chúng tôi làm công văn này gửi đến Chi cục thuế ................. để giải trình về việc làm mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

Mẫu số: 24/ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .................

................., .................

 THÔNG BÁO

Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp): .................

2. Mã số thuế: .................

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã): ................., ................., ................., ................., .................

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế): ................., ................., ................., ................., .................

5. Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế: .................

6. Hồ sơ đính kèm:

.................

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./. 

Nơi nhận:
- CQT quản lý;
- Lưu: VT

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

.................


 

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Kế toán

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 37 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội