Tổng quan về các trường tính toán trong Google Data Studio

Nội dung được viết bởi Bến Hà Trương
Các trường tính toán (Calculated field) trong Google Data Studio là một công cụ cho phép bạn áp dụng các công thức tính toán để tạo ra các số liệu và dữ liệu mới từ dữ liệu hiện có của bạn. Trường được tính toán giúp bạn mở rộng và biến đổi thông tin dựa trên nguồn dữ liệu và xuất kết quả trên các báo cáo của bạn.

Các trường tính toán hoạt động ra sao

Trường được tính toán về bản chất là một công thức, thực hiện một số hành động trên một hoặc nhiều trường khác trong nguồn dữ liệu của bạn. Các trường được tính toán có thể được sử dụng để xử lý các con số, phép toán, ngày tháng, thông tin địa lý,… Sau đó, kết quả có thể xuất ra dưới dạng dữ liệu trong các biểu đồ có chứa những trường này. Cách dữ liệu mới này được hiển thị như thế nào còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng của chúng.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tìm đọc bài viết mới nhất của chúng tôi về cách sử dụng các trường tính toán trong Google Data Studio.

Ví dụ: giả sử bạn tạo một trường được tính toán có tên là Total, có công thức bằng giá đơn vị (Price) nhân với số lượng bán (Qty Sold):

cac-truong-duoc-tinh-toan-trong-google-data-studio-01

Khi được thêm vào trong một bảng, trường  Total  sẽ chỉ hiển thị kết quả trên dưới dạng các hàng dữ liệu.

cac-truong-duoc-tinh-toan-trong-google-data-studio-02

Khi được xuất thành một scorecard, trường Total này sẽ hiển thị tổng số sản phẩm cho tất cả các hàng (theo công thức số lượng nhân với giá)

cac-truong-duoc-tinh-toan-trong-google-data-studio-03

So sánh các trường tính toán trong nguồn dữ liệu và biểu đồ

Có 2 loại trường được tính toán, được xác định theo nơi bạn tạo chúng: trong nguồn dữ liệu hoặc trong các biểu đồ cụ thể.

Các trường tính toán được tạo trong nguồn dữ liệu

Khi bạn tạo một trường một trường được tính toán trong nguồn dữ liệu thì chúng có những ưu điểm sau.

 • Trường được tính toán đó sẽ có sẵn trong mọi báo cáo sử dụng nguồn dữ liệu này.
 • Bạn có thể thêm trường được tính toán này vào biểu đồ, bảng điều khiển và các trường được tính toán khác, giống như một trường thông thường.
 • Bạn có thể lọc chúng, giống như những trường thông thường. Ví dụ: bạn có thể đặt thuộc tính bộ lọc để chỉ bao gồm các mục có giá trị kết hợp từ 500 đô la trở lên.
cac-truong-duoc-tinh-toan-trong-google-data-studio-04

Tuy nhiên, các trường tính toán được tạo trong nguồn dữ liệu cũng có một số hạn chế nhất định.

 • Bạn không thể sử dụng trường được tính toán trong nguồn dữ liệu với dữ liệu được trộn.
 • Bạn phải có quyền chỉnh sửa nguồn dữ liệu để tạo hoặc chỉnh sửa các trường được tính toán ở đó.

Các trường tính toán được tạo trong biểu đồ

Bạn có thể thêm các trường được tính trực tiếp vào biểu đồ trong báo cáo của mình. Các trường được tính toán được tạo trong biểu đồ (trường được tính toán trên biểu đồ) có thể thực hiện các phép toán, các hàm và trả về kết quả dựa trên các câu lệnh Case, giống như các trường được tính toán khác trong nguồn dữ liệu.

Các trường được tính toán trong biểu đồ có một số ưu điểm sau:

 • Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thêm trường mà không cần truy cập vào nguồn dữ liệu.
 • Bạn có thể tạo các trường được tính toán trên biểu đồ dựa trên dữ liệu được trộn.
 • Bạn có thể bao gồm các trường được tính toán được tạo từ nguồn dữ liệu trong các trường được tính toán trên biểu đồ.

Tuy nhiên, các trường được tính toán trên biểu đồ cũng có một số nhược điểm như:

 • Các trường được tính cụ thể theo biểu đồ chỉ tồn tại trong biểu đồ mà bạn tạo chúng, nó không có sẵn trong nguồn dữ liệu của biểu đồ.
 • Bạn không thể tham chiếu với các trường được tính cụ thể theo biểu đồ khác trong công thức của mình, ngay cả khi các trường các trường này đều nằm trong cùng một biểu đồ. (Nếu bạn cần tham chiếu với các trường được tính toán khác, hãy sử dụng trường được tính toán được tạo trong nguồn dữ liệu.)
 • Để có thể tạo các trường được tính toán trong biểu đồ, bạn phải có quyền chỉnh sửa báo cáo.
 • Tính năng Chỉnh sửa trường trong Báo cáo phải được bật trong nguồn dữ liệu.

Bảng sau đây tóm tắt sự khác biệt giữa 2 loại trường được tính toán này.

Đặc tínhCác trường được tính toán trên nguồn dữ liệuCác trường được tính toán trên biểu đồ
Ai có thể tạo ra?Người biên tập nguồn dữ liệuNgười biên tập báo cáo
Hoạt động trên dữ liệu hỗn hợp?Không
Bao gồm các trường tính toán khác?Không
Trường có thể được sử dụng ở đâu?Bất kỳ báo cáo dựa trên nguồn dữ liệuChỉ biểu đồ cụ thể mà nó được tạo

Các dạng dữ liệu của trường tính toán

Cũng giống như các trường thông thường khác, trường tính toán cũng có nhiều dạng dữ liệu tùy theo mục đích sử dụng, nó có thể là số hoặc văn bản, dưới dạng mectric (có thể định lượng) hoặc dạng dimension (không thể định lượng)

Hầu hết các hàm ngày trả về một Số, ngoại trừ hàmTODATE trả về dạng Ngày.

Bạn có thể thay đổi loại dữ liệu của các trường được tính toán bằng menu thả xuống Type trong trình chỉnh sửa nguồn dữ liệu.

Tổng hợp và tính toán

Tổng hợp là phương pháp tính tổng dữ liệu của một trường. Bạn có thể xây dựng các trường được tính toán cho các giá trị không thể tính tổng (các dữ liệu dạng DIMENSION không thể định lượng như tên thành phố, tên sản phẩm, đơn hàng, phiên,…), các giá trị có thể tính tổng (dữ liệu dạng METRIC hãy các số liệu có thể định lượng) hoặc các giá trị được tính theo hàng.

Để biết thêm chi tiết về hai dạng dữ liệu quan trọng này hãy tìm đọc Bài viết dimension và metric là gì, và cách tùy chỉnh chúng trong Google Data Studio.

Ví dụ: giả sử bạn có 2 loại dữ liệu dạng số không thể định lượng là  Price và Quantity , với dữ liệu sau:

Order Date Item Quantity Sold G Price
10/2/2019Hạt giống77,99
10/3/2019Hạt giống57,99
10/8/2019Hạt giống37,99
10/13/2019Hạt giống 57,99

Để tính tổng giá trị cho các đơn hàng này, bạn sẽ nhân Giá và Số lượng đã bán :

Price * Quantity Sold

Nếu bạn tạo trường này trong nguồn dữ liệu, kết quả trả lại là một dữ liệu kiểu số không thể định lượng (khi bạn tính toán các số liệu dạng dimension với nhau, kết quả trả về cũng là một số liệu dạng dimension). Để sử dụng số liệu này trong biểu đồ, bạn có thể sử dụng công thức Sum mặc định để tính tổng theo hàng cho dữ liệu của bạn.

Để tạo một số liệu tổng hợp (dạng mectric), công thức của bạn chỉ nên bao gồm các trường số liệu. Ví dụ: giả sử bạn muốn hiển thị tổng lợi nhuận của mình trong một scorecard. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

SUM(Profit) / SUM(Revenue)

Khi bạn chỉ định rõ ràng phương thức tổng hợp, theo mặt định, trường này có tên là  Auto.Điều này đảm bảo rằng Data Studio sẽ tổng hợp công thức như dự định và ngăn các trường được tính toán của bạn bị phá vỡ nếu có ai đó thay đổi tập hợp mặc định.

Bạn có thể làm gì với các trường được tính toán

Các trường được tính toán cho phép bạn thực hiện các thao tác sau

Làm các phép toán cơ bản với các trường số liệu

Bạn có thể thực hiện các phép tính số học đơn giản bằng cách sử dụng các toán tử bình thường:

 • Phép cộng: +
 • Phép trừ: –
 • Phép chia: /
 • Phép nhân: *

Bạn có thể xây dựng trường được tính toán bằng cách sử dụng bất kỳ toán tử nào ở trên kết hợp với các giá trị số tĩnh và các trường số không thể tính tổng từ nguồn dữ liệu của bạn. Sử dụng dấu ngoặc đơn để thiết lập thứ tự tính toán ưu tiên.

Ví dụ

Users / New Users

(SUM(Price) * SUM(Quantity)) * .085

Sử dụng hàm cho dữ liệu của bạn

Các hàm cho phép bạn tổng hợp dữ liệu của mình theo nhiều cách khác nhau, bao gồm tính toán, thống kê, văn bản, ngày tháng và dữ liệu địa lý.

Ví dụ

SUM(Quantity) – thêm các giá trị trong trường  Quantity.

PERCENTILE(Users per day, 50) – trả về phân vị thứ 50 của tất cả các giá trị của trường Users per day.

ROUND(Revenue Per User, 0) – làm tròn trường Revenue per User, tới số nguyên gần nhất.

SUBSTR(Campaign, 1, 5) – trả về 5 ký tự đầu tiên của trường Campaign.

REGEXP_EXTRACT(Pipe delimited values, '^([a-zA-Z_]*)(\\|)') – trích xuất giá trị đầu tiên trong chuỗi Pipe delimited

DATE_DIFF(Start DateEnd Date) – tính số ngày giữa Start Date và End Date.

TODATE(concat(Year, '-', Month Number, '-', Day Number), "DEFAULT_DASH", "%Y%m%d") – tạo một ngày bằng cách ghép các trường cho trước.

TOCITY(Criteria ID, "CRITERIA_ID") – Hiển thị tên thành phố được liên kết từ ID cho trước

Sử dụng logic phân nhánh trong các trường được tính toán

CASE cho phép bạn thực hiện logic kiểu “if / then / other” trong các trường được tính toán của bạn. Ví dụ: công thức CASE sau đây phân loại các quốc gia được chỉ định thành các danh mục “Bắc Mỹ” hoặc “CHÂU ÂU”, các quốc gia không còn lại thành danh mục “Khác”:

CASE 
  WHEN Country IN ("USA","Canada","Mexico") THEN "BẮC MỸ" 
  WHEN Country IN ("England","France") THEN "CHÂU ÂU" 
  ELSE "KHÁC" 
END

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về các trường được tính toán trong Google Data Studio. Bạn có thể tìm hiểu thêm Các thao tác nâng cao khác giúp bạn tạo ra những báo cáo chuyên nghiệp và đẹp mắt.

Đánh giá bài viết này

Google Data Studio - một công cụ tạo báo cáo trực quan, Dashboard chuyên nghiệp không còn quá xa lạ với chúng ta. Đặc biệt là đối với những ai làm quản lý, team leader muốn xây dựng báo cáo dựa trên dữ liệu thì thành thạo công cụ này sẽ giúp bạn làm việc nhàn hơn rất nhiều. 

Nếu bạn muốn học cách ứng dụng công cụ này để hỗ trợ hiển thị dữ liệu trực quan , tham khảo ngay khóa học Google Data Studio cho người mới bắt đầu của Gitiho nhé.

Nhấn Học thử và Đăng ký ngay!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông