Nguyễn Quang Khiếu
Nguyễn Quang Khiếu
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 280 lượt xem

Khi chèn vào và bấm chạy đoạn code thì nó lại chạy luôn cả cột Tổng

Khi chèn vào và bấm chạy đoạn code, thì nó lại chạy luôn cả cột Tổng. XIn cho biết nguyên nhân.

Đây là đoạn code của minh

Sub SapXep_TenNV()

'

' SapXep_TenNV Macro

'

'

  '  Range("A2:I16").Select  

   Dim DongCuoi As Long

    DongCuoi = Sheets("YeuCau1").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row

    ActiveWorkbook.Worksheets("YeuCau1").Sort.SortFields.Add _

    Key:=Range("C3:C" & DongCuoi), _

        SortOn:=xlSortOnValues, _

        Order:=xlAscending, _

        DataOption:=xlSortNormal

    With ActiveWorkbook.Worksheets("YeuCau1").Sort

        .SetRange Range("A2:I" & DongCuoi)

        .Header = xlYes

        .MatchCase = False

        .Orientation = xlTopToBottom

        .SortMethod = xlPinYin

        .Apply

    End With

    

    ActiveWorkbook.Worksheets("YeuCau1").Sort.SortFields.Clear

    

End SubThảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 280 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Quang Khiếu 15:08 - Aug 26, 2021

Chào bạn bạn thử ghi macro xem cùng chọn đã đúng chưa nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Quang Khiếu 17:08 - Aug 26, 2021

Mình chưa hiểu, đoạn code này có gì sai, xin sửa giùm mình ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Quang Khiếu 17:08 - Aug 26, 2021

Chào bạn bạn có thể đẩy file lên giúp gitiho được không?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông