TRẦN THỊ LINH
TRẦN THỊ LINH
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 85 lượt xem

Sub mc_sort_xuat_nl()'' mc_sort_xuat_nl Macro''Dim dongcuoi_xuat_nl As Longdongcuoi_xuat_nl

Sub mc_sort_xuat_nl()

'

' mc_sort_xuat_nl Macro

'


'

Dim dongcuoi_xuat_nl As Long

dongcuoi_xuat_nl = Sheets("xuat_nl").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row


    'Range("A4:J" & dongcuoi_xuat_nl).Select

    

    ActiveWorkbook.Worksheets("xuat_nl").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A5:A" & dongcuoi_xuat_nl _

        ), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal

    With ActiveWorkbook.Worksheets("xuat_nl").Sort

        .SetRange Range("A4:J" & dongcuoi_xuat_nl)

        .Header = xlYes

        .MatchCase = False

        .Orientation = xlTopToBottom

        .SortMethod = xlPinYin

        .Apply

    End With

    ActiveWorkbook.Worksheets("xuat_nl").Sort.SortFields.Clear

End Sub

thầy cho hỏi đoạn code nay bị lỗi gì mà khi chạy báo debug và tô vàng .applyThảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 85 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
TRẦN THỊ LINH 14:10 - Oct 01, 2021

Chào bạn bạn recond từ đầu nhé, xoá hết định dạng sort đi thử lại là được nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội