Nguyen Mai Thuy Anh
Nguyen Mai Thuy Anh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 160 lượt xem

Nếu Hợp đồng lao động được ký 2010 nhung kéo dài đến 2021 mới hết hạn

Nếu Hợp đồng lao động được ký 2010 nhung kéo dài đến 2021 mới hết hạn. Trên hợp đồng lại quy định là căn cứ bộ luật lao động 2012 vậy khi tranh chấp xảy ra vào tháng 2 năm 2021 thì mình áp dụng luật nào ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 160 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyen Mai Thuy Anh 16:09 - Sep 06, 2021

Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

5. Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

--

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - Số: 23/VBHN-VPQH - Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

KHI LUẬT THAY ĐỔI THÌ MỌI THỨ PHẢI UPDATE THEO LUẬT MỚI. VÌ LUẬT CŨ HẾT HIỆU LỰC, CHO DÙ KHÔNG KÝ LẠI THÌ MẶC ĐỊNH VẪN PHẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT. 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội