Nguyễn Hoàng Kim
Nguyễn Hoàng Kim
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 164 lượt xem

Em không hiểu phần Tăng do mua sắm theo đổi hàng...

Em không hiểu phần Tăng do mua sắm theo đổi hàng
Nợ 214: Gía trị hao mòn của TS
Nợ 211: Nguyên giá TS nhận về
Có 211: Ghi giảm nguyên giá của của TS đem trao đổi
cô giải thích rõ hơn đc k ạ?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 164 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng Kim 16:09 - Sep 10, 2019
TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình tương tự:Khi nhận TSCĐ hữu hình tương tự do trao đổi và đưa vào sử dụng ngay cho SXKD, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ hữu hình nhận về ghi theo giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi)
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị đã khấu hao của TSCĐ đưa đi trao đổi)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá của TSCĐ hữu hình đưa đi trao đổi).
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng Kim 16:09 - Sep 10, 2019
Trường hợp trao đổi tscd không tương tự:
Khi giao TSCĐ hữu hình tương tự cho bên trao đổi, ghi:
Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đưa đi trao đổi)
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị đã khấu hao)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).
Đồng thời khi gia tăng thu nhập do trao đổi TSCĐ:
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán)
Có TK 711 - Thu nhập khác (Giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (TK 33311) (Nếu có).
- Khi nhận được TSCĐ hữu hình do trao đổi, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Giá trị hợp lý của TSCĐ nhận được do trao đổi)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (Nếu có)
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán).
- Trường hợp phải thu thêm tiền do giá trị của TSCĐ đưa đi trao đổi lớn hơn giá trị của TSCĐ nhận được do trao đổi, khi nhận được tiền của bên có TSCĐ trao đổi, ghi:
Nợ các TK 111, 112 (Số tiền đã thu thêm)
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
- Trường hợp phải trả thêm tiền do giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi nhỏ hơn giá trị của TSCĐ nhận được do trao đổi, khi trả tiền cho bên có TSCĐ trao đổi, ghi:
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng
Có các TK 111, 112,. . .
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng Kim 16:09 - Sep 10, 2019
Bạn học nguyên lý thì học lướt nghiệp vụ chính thôi, các nghiệp vụ ít phát sinh như này lúc nào làm gặp thì hỏi hay tìm hiểu, giờ mới học bạn học sâu quá hay bị áp lực bởi đâu đầu tự ngôn ngữ trở đi, mọi ng hay gọi là "ngộ độc ngôn ngữ". Mình khuyên theo cách học của mình thôi nhé, các gì cũng quan trọng và phải học, nhưng học nền trc rồi học sâu rộng sau
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội