Bùi Trung
Bùi Trung
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 310 lượt xem

đến đoạn tạo workbook mới qua lệnhwbnew1Worksheetsdthì VBA báo lỗi runtime

Cho tôi hỏi đến đoạn tạo workbook mới qua lệnh
wb.new1.Worksheets.Add
thì VBA báo lỗi runtime error '424' object require và không tạo ra sheet mới

Sub ViDu_01()
'Gan noi dung vao 2 workbook
'Gan noi dung "abc" vao vung A1:D5 cua Sheet1, Workbook 1
Workbooks("Book1").Sheets("Sheet1").Range("A1:D5").Value = "abc"
Workbooks("Book2").Sheets("Sheet1").Range("A1:D5").Value = "123"
'Gan noi dun "123" vao vung A1LD5 cua Shee1, Workbook 2
'Gan noi dung vao 1 workbook moi
'noi dung la "abc" vao sheet1, vung "A1:D5"
Dim wb_new1 As Workbook
Set wb_new1 = Workbooks.Add
wb_new1.Sheets("Sheet1").Range("A1:D5").Value = "abc"
wb.new1.Worksheets.Add
End Sub
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 310 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Trung 21:04 - Apr 02, 2020
1. Trong lệnh:
Workbooks("Book1").Sheets("Sheet1").Range("A1:D5").Value = "abc"
đối tượng Workbooks("Book1") chưa viết đúng hẳn (bởi có thể book1 của bạn có tên đầy đủ là Book1.xlsx) . Nên gán biến cho đối tượng Workbook trước rồi viết theo biến (như cách viết ở dưới).
Lệnh này bạn nên viết riêng 1 sub để tránh lẫn với lệnh thứ 2 (vì 2 nội dung này là độc lập, không phải làm cùng 1 bước)
2. Trong lệnh:
Dim wb_new1 As Workbook
Set wb_new1 = Workbooks.Add
wb_new1.Sheets("Sheet1").Range("A1:D5").Value = "abc"
wb.new1.Worksheets.Add
Bạn chú ý chỗ wb.new1 viết sai tên biến (dấu gạch dưới chứ ko phải dấu chấm) => nên lỗi ở đây không làm tiếp phần thêm Sheet được.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội